Sjuknärvaro, hälsa och produktivitet (SHOP)

Sjuknärvaro, dvs att arbeta trots nedsatt hälsa, och de konsekvenser det har för anställdas hälsa och arbetsprestationer har på senare tid väckt stort intresse hos forskare, arbetsgivare och andra aktörer.

Flera studier indikerar att sjuknärvaro är ett vanligt förekommande beteende på arbetsplatser, även om det finns skillnader mellan olika yrken och länder. Beteendet kan vara kostsamt när det gäller försämrad hälsa för anställda eller produktivitetsförlust (arbetsgivarens kostnad) på grund av försämrad arbetsprestation.

Sammanfattning

Forskningen om så kallad sjuknärvaro har på senare år ökat, men övergripande kunskap saknas om riskerna för framtida ohälsa och om hur mycket produktiviteten minskar. SHOP- projektet kommer att studera sjuknärvarons samband med sjukfrånvaro, olika typer av sjukdomar, framtida ohälsa och minskad produktivitet.

Metod

SHOP-projektet undersöker frågeställningar kring sjuknärvaro och diskuterar både negativa och potentiellt positiva effekter som sjuknärvaro kan ha för anställdas välbefinnande. I forskningen prövas även frågeställningar kring hur arbetsmiljöfaktorer påverkar anställdas beslut att vara antingen sjuknärvarande eller sjukfrånvarande. Vidare undersöks samband mellan sjuknärvaro och produktivitet. Studien baseras på det material fem separata undersökningar av sjuknärvaro samlat in under åren 2001–2015.

Projektet förväntas ge ökad kunskap om förhållandet arbetsförmåga/ohälsa, sjuknärvarons effekter på hälsa och produktivitet samt hur sambandet mellan sjuknärvaro och hälsa över tid kan påverkas av en bra psykosocial arbetsmiljö. Kunskapen kommer att kunna användas vid arbetsmiljö- och hälsoinsatser.

Forskare, projekttid, och finansiering

Deltagande forskare är Gunnar Bergström (projektledare), Emmanuel Aboagye, Christina Björklund, Jan Hagberg, Klas Gustafsson, Staffan Marklund, Gunnar Aronsson och Constanze Leineweber. Projektet är tvåårigt och kommer att slutrapporteras i oktober 2020. Studien finansieras av AFA-försäkring.

Publikationer

Bergström G, Gustafsson K, Aboagye E, et al. A Resourceful Work Environment Moderates the Relationship between Presenteeism and Health. A Study Using Repeated Measures in the Swedish Working Population. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(13):4711. Published 2020 Jun 30. doi:10.3390/ijerph17134711

Gustafsson, K.; Marklund, S.; Leineweber, C.; Bergström, G.; Aboagye, E.; Helgesson, M. Presenteeism, Psychosocial Working Conditions and Work Ability among Care Workers—A Cross-Sectional Swedish Population-Based Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2419.

Aboagye, E., Gustafsson, K., Jensen, I., Hagberg, J., Aronsson, G., Marklund, S., Leineweber, C., Bergström, G. What is number of days in number of times? Associations between, and responsiveness of, two sickness presenteeism measures. J Occup Environ Med. 2020. doi: 10.1097/JOM.0000000000001843

Aboagye E, Björklund C, Gustafsson K, Hagberg J, Aronsson G, Marklund S, Leineweber C, Bergström G. Exhaustion and impaired work performance in the workplace - Associations with presenteeism and absenteeism. J Occup Environ Med. 2019.

Gustafsson K, Bergström G, Marklund S, Aboagye E, Leineweber C. Presenteeism as a predictor of disability pension: A prospective study among nursing professionals and care assistants in Sweden. J Occup Health. 2019 Jul 11. doi: 10.1002/1348-9585.12070.

Ruhle S.A, Breitsohl H, Aboagye E. et al. To work, or not to work, that is the question” – Recent trends and avenues for research on presenteeism. European Journal of Work and Organizational Psychology 2019. doi: 10.1080/1359432X.2019.1704734.

Kontakt

Profile image

Emmanuel Aboagye

Anknuten till Forskning
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-10-28