Om SFO-V

This page in English

SFO-V drivs gemensamt av KI och Umeå universitet. Syftet är att öka samarbeten mellan vårdforskning, vårdsektorn och näringslivet samt att förnya och bredda utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

För att uppnå detta finansieras forskning och aktiviteter som främjar samarbeten och involverar intressenter från olika områden att ta del i utveckling av processer, tjänster och produkter. Arbetet förstärks genom ett aktivt engagemang från Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Västerbottens läns landsting. Forskning inom vårdvetenskap är av stor vikt för att öka kunskapen om främjande av hälsa, förebyggande åtgärder samt omvårdnad och rehabilitering, liksom om vårdens organisation och ledning. Idag överlever fler skador och sjukdomar som förut var dödliga, människor lever längre och nya metoder leder till förhoppningar om ökad livskvalitet – ändå är vårdkostnader för individ och samhälle fortsatt höga. 

SFO-V vid Umeå Universitet

Broschyr Att bygga broar (oktober 2014)

Forskning inom vårdvetenskap

Vårdforskning är en ung vetenskap som genomgått en betydande utveckling under de senaste fyra decennierna. Från en handfull forskarutbildade personer återfinns nu tusentalet vårdforskare inom universitet och högskolor. Idag är vårdvetenskap således en etablerad vetenskap med tvärvetenskaplig forskning inom internationellt framstående forskarmiljöer. 

Dagens vårdforskning ger nya, vetenskapligt baserade kunskaper som är av stor nytta för patienter och brukare. Inte minst viktiga är de forskningsresultat som bidrar till att öka vårdens förmåga att omsätta forskning till praktik. Det skapar därmed unika förutsättningar för att i framtiden kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför inom hälsa och välfärd.

Den övergripande visionen för SFO-V är att säkerställa att utveckling och den vård som bedrivs är baserad på högkvalitativ vårdforskning. KI har som enda universitet i Sverige bedömts som världsledande inom vårdforskning, med de bästa förutsättningarna att utveckla framtida vårdforskning (VR, 2011).  Vårdforskningen inom SFO-V vid KI och UmU i samarbete med andra universitet, både nationellt och internationellt, har mycket goda förutsättningar att kunna bidra till en kunskapsbaserad vård. 

Sedan 2009 har över 300 forskare och forskargrupper vid KI och UmU direkt eller indirekt varit delaktiga i projekt som har finansierats av SFO-V. Forskningen inom SFO-V bedrivs i nära samarbete med vård- och omsorgsverksamheten och har fram till och med 2015 präglats av utveckling av nya insatser för att möta vårdens framtida utmaningar. 

SFO-Vs fyra kärnområden (core areas)

Forskning inom SFO-V bedrivs med fokus på följande fyra huvudområden:

  • Co-creation
  • Self-management
  • eHealth
  • Bio-behavioural health care science

Co-creation - Samskapande av tjänster, processer och produkter avser gemensamma aktiviteter och ansatser som strävar efter att underlätta för användare, d.v.s. alla tänkbara parter som berörs i fråga om hälsa och sjukdom, att samarbeta på lika villkor för att skapa värde baserat på deras skilda kunskaper och erfarenheter.

Self-management avser en persons förmåga att hantera de symtom, behandlingar, fysiska och psykologiska konsekvenser samt livsstilsförändringar som deras hälsotillstånd innebär.

eHealth - eHälsa avser användning av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) för hälsa och hälsorelaterade områden, inklusive tjänster, övervakning, kommunikation, utbildning och forskning.

Bio-behavioural health care science avser att, i syfte att ta sig an vårdvetenskapligt viktiga frågeställningar, knyta samman vårdvetenskap med biologisk och beteendevetenskaplig forskning för att studera det komplexa samspelet mellan biologiska, sociala, beteendemässiga och omgivande faktorer samt deras effekter på utfall. 

SFO-Vs styrgrupp och samordnare

För SFO-Vs ledning svarar en ledningsgrupp. Ledamöterna representerar det omgivande samhället, akademin och nationella organisationer inom hälso- och välfärdsområdet samt Stockholms och Västerbottens läns landsting.

Direktor

Professor/sjukgymnast

Christina Helging Opava

Telefon: 08-524 888 80
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Christina.Opava@ki.se

Vice direktor

Lektor

Helena Lindgren

Telefon: 0733-44 25 99
Enhet: Enheten för reproduktiv hälsa
E-post: Helena.Lindgren@ki.se

Ledamöter

Professor

Louise Nygård

Telefon: 08-524 837 92
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Louise.Nygard@ki.se

Professor/sjuksköterska

Yvonne Wengström

Telefon: 08-524 836 83
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Yvonne.Wengstrom@ki.se

Professor

Carol Tishelman

Telefon: 08-524 837 44
Enhet: Innovative Care Research
E-post: Carol.Tishelman@ki.se

Forskarassistent

Stephanie Bonn

Enhet: Forskargrupp M Fored
E-post: Stephanie.Bonn@ki.se

 

Docent

Ingeborg Nilsson

Telefon: 090-786 61 33
E-post: ingeborg.nilsson@umu.se

Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för arbetsterapi.

Samordnare

Samordnare

Anna-Maria Loimi

Telefon: 08-524 864 36
Enhet: SFO-V (Strategiska Forskningsområdet- Vård)
E-post: anna-maria.loimi@ki.se

Vårdvetenskap