Utbildningsforskning på KCP (KCP-UF)

För att evidensbaserade behandlingar ska nå patienter i reguljär vård behövs kunskap om hur kliniker på bästa sätt utbildas i dessa metoder.

På KCP bedrivs en rad forskningsprojekt inom ramen för psykoterapiutbildning. Dels i form av externa forskningsprojekt, dels på KCP:s egna utbildningar. Här nedan finner du information om de olika projekten. För frågor kring KCP-UF kontaktas maria.beckman@ki.se. Frågor om de specifika projekten besvaras av respektive projekts kontaktperson.

Beteendeförändring hos kliniker

Projekttitel: Beteendeförändring hos kliniker i samband med fortbildning i evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder (EBPT).

Projekttid (start och slutdatum): 2018-03-20 – 2026-03-20.

Kort sammanfattning av projektet: Projektet undersöker nyttan med fortbildning, det vill säga i vilken utsträckning och på vilka sätt klinikers kursdeltagande kan omsättas i beteendeförändring och klinisk nytta. Projektet innefattar en systematiskt genomgång av den publicerade litteraturen inom fältet för att kartlägga effektstorlekar och moderatorer.  Därefter följer en systematisk studie av kursdeltagares kunskaps- och färdighetsutveckling, nivå av implementering och upplevelse av förutsättningar för lärande och överföring på individ- kurs- och organisationsnivå. I två ytterligare studier undersöks sedan enhetschefers syn på utmaningar, möjligheter, förväntningar och ansvarsfördelning i samband med fortbildning och implementering, och ett test av ett implementeringsstöd kopplat till fortbildning.

Huvudsakliga frågeställningar: Studie I: Effekter av fortbildning på klinikerbeteendenivå, och kan vi identifiera några moderatorer?; Studie II: Hur utvecklas kursdeltagares kunskap och färdighetsanvändning i samband med fortbildning och kan vi identifiera determinanter för implementering, på kurs-, individ- och/eller organisationsnivå?; Studie III: Hur uppfattar enhetschefer sin roll, utmaningar, möjligheter liksom förväntningar på och ansvar för implementering i samband med medarbetares deltagande i fortbildning?; Studie IV: Hur kan en implementeringsstödjande insats i samband med fortbildning utformas och hur upplevs den av kursgivare, kursdeltagare och kursdeltagares enhetschefer?

Kontaktperson: tobias.lundgren@ki.se; emma.hogberg.ragnarsson@ki.se

 

Development of CBT Competence

Projekttitel: Development of Competence in Cognitive-Behavioural Therapy and the Role of Metacognition among Clinical Psychology and Psychotherapy Students.

Projekttid (start och slutdatum): 2016-2020

Kort sammanfattning av projektet: This longitudinal, observational study examined to what extent psychology and psychotherapy students acquired competence in CBT following extensive training, and the role of metacognition, which has been associated to learning in various non-clinical domains. We assessed CBT competence and metacognitive activity in 73 psychology and psychotherapy students before and after 1.5 years of CBT training, using role-plays with a standardised patient. We found that competence improved over time and most students performed over the threshold post-assessment. The more competent therapists tended to underrate their competence. In contrast to what has been found in other learning domains, general metacognitive ability was not associated with competence development in our study. 

Huvudsakliga frågeställningar: To what extent clinical psychology and psychotherapy students acquire competence in CBT following an extensive training programme, and what role metacognition plays in the development of CBT skills

Kontaktperson: benjamin.bohman@ki.se, hillevi.bergvall@ki.se

Publikationer inom ramen för projektet

 

Digital Training in CBT for BDD

Projekttitel: Supervised digital training of clinicians to assess and deliver cognitive behavior therapy for young people with body dysmorphic disorder (BDD): A feasibility study.

Projekttid (start och slutdatum): HT-22 – HT-23.

Kort sammanfattning av projektet: Projektet undersöker om internetutbildning är ett effektivt sätt att utbilda kliniker inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i BDD. Deltagarna erbjuds en internetutbildning i två delar: Del 1 fokuserar på bedömning, bemötande och riktlinjer för farmakologisk och psykologisk behandling av BDD hos barn och unga. Del 2 fokuserar på träning i kognitiv beteendeterapi för BDD hos barn och unga. Alla deltagare genomgår del 1. De som förväntas utföra psykologisk behandling genomgår även del 2. Varje modul innehåller teoretisk undervisning med tillhörande träningsuppgifter och deltagarna har kontinuerlig kontakt med en handledare som ger feedback på träningsuppgifterna och svarar på frågor. Deltagarna har även möjlighet till kontakt med handledaren sex månader efter avslutad utbildning. Mätningar görs innan, under och efter internetutbildningen, samt vid en sexmånadersuppföljning. Kvalitativa intervjuer genomförs med deltagarna i samband med avslutad utbildning.

Huvudsakliga frågeställningar: Projektet syftar till att utveckla internetutbildningen och utvärdera dess genomförbarhet (definierat som acceptabel och trovärdig, samt om deltagarna är nöjda med utbildningen och använder sig av det de lärt sig på sina mottagningar). Studien utvärdera även utbildningens preliminära effekt på klinikernas kunskap och färdigheter i att bedöma och behandla BDD hos barn och unga, samt klinikernas erfarenheter av utbildningen.

Kontaktperson: markus.jansson-frojmark@ki.se; martina.gumpert@ki.se

 

MI Supervision and Training

Projekttitel: Dissemination of Motivational Interviewing: The Role of Workshop Training and Subsequent Supervision in the Development of Competence in Clinical practice.

Projekttid (start och slutdatum): 2014-2018.

Kort sammanfattning av projektet: The overall objective of the project was to evaluate various aspects of training of practitioners as part of dissemination/implementation of motivational interviewing (MI). The project included: Semi-structured interviews with 10 MI-supervisors from a randomized controlled trial (RCT); one RCT with 174 MI-practitioners in five Swedish regions; one RCT with 98 of the 174 MI-practitioners; and one RCT with 134 employees from The Swedish National Board of Institutional Care (SiS).

Huvudsakliga frågeställningar:

To evaluate to what extent practitioners acquire and retain skills from regular MI workshop trainings, as opposed to workshop trainings followed by supervision consisting of feedback based on monitoring of practice. The project also  explored/evaluated different aspects of MI-supervision, and the correspondence between practitioners’ self-assessment and independent MI treatment integrity ratings.

Kontaktperson: maria.beckman@ki.se; helena.lindqvist@ki.se

Publikationer inom ramen för projektet

 

Re-thinking Clinical Supervision

Projekttitel: Re-thinking Clinical Supervision in Psychotherapy: Psychotherapists’ clinical challenges and supervision needs, and the effects of live supervision with Bug-in-the-Ear (BITE)

Projekttid (start och slutdatum): 2019 – 2027.

Kort sammanfattning av projektet: Clinical supervision is an essential part of psychotherapy training and development, but the empirical evidence for effects on therapist competence and patient outcome is limited. A possible explanation is that current supervision content and techniques doesn’t match the needs and challenges of the psychotherapists. Furthermore, current supervision formats don’t allow for direct observation and feedback on observable therapist behaviors from therapy sessions. Live Supervision with the method Bug-in-the-Ear (BITE) enables real time feedback during the patient session. Pilot studies of LS show promising results, but the effects have never been assessed in a clinical setting with licensed psychologists. Furthermore, manualized LS with a stringent focus at therapists’ idiosyncratic challenges has never been evaluated.

Huvudsaklig frågeställning: The overarching aim of the project is to identify what and how supervision can be performed in order to have a positive effect on therapist competence and well-being, and, in turn, patient outcome. The first two studies of this project aim at identifying central supervision needs and specific clinical challenges that can be targeted in supervision. The last two studies aim at assessing different effects and aspects of live supervision (LS), which is a supervision format that enables real time feedback during the patient session.

Kontaktperson: sven.alfonsson@ki.se; simon.fagernas@ki.se

 

Utvärdering av psykoterapiutbildning

Projekttitel: Systematisk utvärdering av psykoterapiutbildning (SUP)

Projekttid (start och slutdatum): 2023-2028.

Kort sammanfattning av projektet: Som en obligatorisk del av vissa av utbildningarna på KCP bedrivs verksamhetsintegrerat lärande (VIL). VIL består av psykoterapeutisk bedömning och behandling under handledning och är förlagt till reguljär psykiatrisk verksamhet. Syftet med forskningsprojektet SUP är att systematiskt utvärdera olika delar av VIL.

Huvudsakliga frågeställningar: I projektet ingår frågeställningar gällande utveckling av generell och specifik psykoterapikompetens, kvalitetssäkring av handledning och dess effekt på terapeutkompetens, kvalitetssäkring av psykoterapi och dess effekt på behandlingsutfall, samt effekten av olika handledar- och handledningsvariabler på terapeutkompetens och effekten av olika behandlar- och behandlingsvariabler på behandlingsutfall. Exempel på prediktorer och moderatorer som projektet analyserar: sociodemografiska faktorer; förväntan inför och upplevelse av handledning/behandling, handlednings- och behandlingsinnehåll; och relationella och tekniska behandlingsvariabler.

Kontaktperson: maria.beckman@ki.se; annika.lindgren.2@ki.se

SN
Innehållsgranskare:
Sara Norring
2023-03-28