Nya anslag till forskning för ökad säkerhet inom luftfarten

Den mänskliga faktorn är, trots den teknologiska utvecklingen, alltjämt en central orsak till olyckor och incidenter inom flyget. Marika Melin, på Avdelningen för psykologi vid Karolinska institutet, har två pågående forskningsprojekt
om piloters arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, och har nu tilldelats ytterligare 3 400 000 kronor av Trafikverket för ett forskningsprojekt som ska undersöka och förbättra de psykologiska mätinstrument som används vid urval av piloter.

Marika Melin
Foto: Marika Melin

Kapacitetsbedömning i högriskmiljöer - validering och optimering av pilottester.

Flygmarknaden har genomgått omfattande förändringar och är idag hårt konkurrensdriven och ekonomiskt pressad, inte minst sedan Covid-19 pandemin. Det har bl.a. medfört att piloternas arbetskontext radikalt har förändrats, vilket ställer andra och i många avseenden högre krav på dagens piloter både kognitivt och psykiskt. Att testa piloters lämplighet har, liksom i många andra högriskyrken, länge utgjort en central del i flygsäkerhetsarbetet. För att bibehålla hög flygsäkerhet är det viktigt att de metoder och test som används för predicera piloternas lämplighet anpassas till den komplexitet som präglar flygbranschen idag och de krav den ställer på piloternas olika förmågor. I samarbete med Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet kommer en serie studier att genomföras som omfattar såväl psykometriska analyser av testbatteriernas interna struktur som longitudinella uppföljningar av testens prediktiva validitet. Forskningsprojektets resultat förväntas bidra med kunskap som kan ge högre tillförlitlighet och säkerhet i urvalsförfarandet av piloter, samt kunna utgöra underlag för framtida nationella standards och riktlinjer inom luftfarten.

 

Kontakta gärna projektledare Marika Melin om du vill veta mer: marika.melin@ki.se, tel 070 424 86 55, eller läs mer om projekten här: http://www.project-sfs.com

MM
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-03-29