Uppdrags-, forskarutbildning och fristående kurser

Avdelningen för psykologi ansvarar för huvuddelen av de kurser som ingår i psykologprogrammet vid Karolinska Institutet men medverkar också på kurser på andra program. Dessutom har vi uppdragsutbildningar, forskarutbildning och fristående kurser. Läs mer om detta nedan.

Books librabary

Utöver ansvaret för huvuddelen av de kurser som ingår i psykologprogrammet så medverkar vi dessutom med kurser och moment på arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet, psykoterapeutprogrammet och läkarprogrammet.

Vi medverkar även med kurser inom Karolinska Institutets forskarutbildning och bidrar med enstaka föreläsningar inom andra program på grund-, magister-, master- och forskarnivå på Karolinska Institutet.

Uppdragsutbildning

  • VT24 Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar - Målet med kursen är såväl teoretisk som praktisk fördjupning i tillämpning av transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi (KBT-E) för ätstörningar.
  • VT24 Neuropsykofarmakologi för psykologer - En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid behandling av psykiatriska sjukdomar och smärta. Att känna till hur dessa läkemedel fungerar och verkar, vilka biverkningar de kan ge, om de kan interagera med den psykologiska behandlingen, mm kan underlätta arbetet för psykologer väsentligt.
  • VT24 Onboarding av nya medarbetare – forskning, teori och praktik - Kursen bygger på den senaste forskningen kring hur nya medarbetares lärande och etablering bäst stöttas under den första tiden i det nya jobbet. Kursen inbegriper också ett specifikt fokus på hur onboarding kan utvecklas för att förebygga arbetsrelaterad stress och skapa goda förutsättningar för en hållbar etablering i den nya rollen.

Läs mer om när kurserna ges, anmälan mm här.

Fristående kurser

  •  VT24 Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården - Kursen ger dig bland annat fördjupade och specifika kunskaper och färdigheter för bedömning och behandling av psykisk ohälsa (exempelvis olika former av ångesttillstånd, nedstämdhet, ätstörningar, beteendeproblem, stressproblematik och smärttillstånd) med hänsyn till de korta behandlingstider och avgränsade ramar som finns inom primärvården.

 

  •  VT24 Introduktion till kognitiv neurovetenskap - Kursen ger grundläggande kunskap om hur hjärnan bearbetar information från omvärlden, genom att förmedla grunderna i nervsystemets uppbyggnad, neuroanatomi, metoder för hjärnavbildning, och kognitiva funktioner (exempelvis, perception och uppmärksamhet, minne, språk, medvetande, exekutiva funktioner) och knyta det till hur komplexa kognitiva funktioner uppstår i samspel mellan hjärnans många olika delar.

Läs mer om när kurserna ges, anmälan mm här.

JL
Innehållsgranskare:
2024-04-24