Bädda för kvalitet

Under perioder av hög stress är behovet av återhämtning extra stort. Samtidigt är det just under sådana belastande perioder som det kan vara som svårast att få till återhämtning. Återhämtning är en nyckelfaktor för att vi ska må bra och kunna prestera på arbetet. Syftet med projektet Bädda för Kvalitet var att undersöka om en preventiv insats riktad mot att stödja återhämtning och sömn bland nyutexaminerade sjuksköterskor kunde gynna hälsa och arbetskvalitet. Projektet finansierades av AFA Försäkring.

Bakgrund till projektet

För många sjuksköterskor innebär den första tiden i yrket en period med hög stress och många utmaningar. Samtidigt har många sjuksköterskor också oregelbundna arbetstider. Detta sammantaget påverkar möjligheten till återhämtning mellan arbetspassen. Otillräcklig återhämtning, sömnstörning och trötthet är riskfaktorer för ohälsa och bristande patientsäkerhet.

 I LUST-projektet har professor Petter Gustavssons forskargrupp under flera år följt sjuksköterskor under övergångsperioden från utbildning in i arbetslivet. Ungefär en tredjedel av sjuksköterskorna rapporterar symptom på utbrändhet någon gång under de första tre åren i yrket. Utbrändhet definieras här som en form av stressrelaterad psykisk ohälsa, som uppstår i reaktion på ihållande eller intensiv stress. Symptomen kan vara emotionell och fysisk utmattning, ökad distansering gentemot arbetet och patienter, eller upplevelser av otillräcklighet. Under episoder av utbrändhet förekommer också ofta sömnproblem. Vidare visar resultat från LUST-projektet att sjuksköterskornas sömnkvalitet generellt försämras under de första åren i yrket.

Stress och sömn är tätt sammankopplade och påverkar varandra. Man kan säga att stress är sömnens motsats. Om vi har en hög stress eller aktiveringsnivå när vi ska sova kan det vara svårt att somna, och sömnen, när den väl infaller, kan försämras. Samtidigt kan dålig eller för lite sömn höja kroppens stressnivå. Arbetslivsforskning har också visat att arbetsrelaterad stress är förknippad med sömnstörningar. I arbetslivet är det inte bara stress som kan påverka sömnen. Arbetstiderna påverkar också möjligheterna till återhämtning. Olika arbetstider ger olika förutsättningar för återhämtning, men generellt har oregelbundna arbetstider visat på ett samband med sömnstörningar. Oregelbundna arbetstider har också visat sig vara förenat med en ökad risk för ohälsa och olyckor. Den bristande återhämtningen tros vara en viktig faktor bakom denna ökade risk.

Att sova dåligt en kortare period innebär för de flesta inte några större hälsorisker. Men bristande återhämtning under en längre tid kan innebära ökad risk för ohälsa. Sömnbrist försämrar även vår kognitiva förmåga. Vi blir till exempel sämre på att planera vad vi ska göra, har svårare att behålla fokus på det vi gör och att bedöma risker. Med andra ord innebär bristande återhämtning också en risk för försämrad arbetsprestation och säkerhet i arbetet.

 

Återhämtningsprogrammets upplägg och innehåll

Återhämtningsprogrammet genomfördes som en gruppintervention inom ramen för introduktionsprogrammen (kliniskt basår) för nyutexaminerade sjuksköterskor vid åtta sjukhus i Sverige. Programmet består av tre gruppträffar. Innehållet är baserat på aktuell sömn- och arbetstidsforskning och anpassades för nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetat upp till ett år i yrket.

Under gruppträffarna gavs utbildning om hur sömn och trötthet påverkas av oregelbundna arbetstider och stress, och deltagarna fick pröva olika strategier för att främja sömn och återhämtning. En del strategier grundar sig på arbetssätt från kognitiv beteendeterapi. Deltagarna erbjöds också tillgång till ett webbaserat verktyg, som var tänkt att fungera som ett stöd för att utvärdera möjligheten till återhämtning i relation till de egna arbetstiderna, men också att kunna användas vid planering av det individuella arbetsschemat.

Resultat

I en randomiserad kontrollerad studie utvärderades återhämtningsprogrammets effekter på sömn, stress, kognitiv förmåga och välbefinnande. Sammanfattningsvis pekade resultaten på̊ att återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet verkade vara hjälpsamt för att gynna återhämtning bland nyutexaminerade sjuksköterskor, bland annat genom att lättare kunna släppa tankar på̊ jobbet under fritiden och att öka kvaliteten på̊ återhämtningen under ledig tid. Programmet tycktes även kunna förebygga en negativ utveckling vad gäller somatiska besvär och utmattningssymtom. Ett viktigt resultat var de tydligt positiva effekterna på̊ upplevd exekutiv förmåga och upplevelsen av att kunna arbeta på̊ ett säkert sätt. Sammantaget tyder resultaten på̊ att återhämtningsprogrammet är genomförbart, och gynnsamt för hälsa och arbetsprestation bland nyutexaminerade sjuksköterskor. Mer finns att läsa i slutrapporten till AFA försäkring samt i andra rapporter och artiklar (se nedan).

Handbok i Återhämtning

Baserat på återhämtningsprogrammet Bädda för kvalitet har vi sammanfattat en del strategier för återhämtning i arbetslivet i en ”Handbok i Återhämtning”. Den finns att ladda ner här.

Projektstatus

Projektet är avslutat och finns sammanfattat i rapporter och artiklar (se nedan). Fler rapporter och artiklar kommer publiceras här löpande. Återhämtningsprogrammet har efter att det initiala projektet avslutats implementerats vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och testas för närvarande även inom kliniskt basår på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Sjukhuset.

 

Rapporter och artiklar

Randomised control trial of a proactive intervention supporting recovery in relation to stress and irregular work hours: effects on sleep, burn-out, fatigue and somatic symptoms

Dahlgren A, Tucker P, Epstein M, Gustavsson P, Söderström M

Occupational and environmental medicine 2022;79(7):460-468

Sleep and fatigue in newly graduated nurses-Experiences and strategies for handling shiftwork

Epstein M, Söderström M, Jirwe M, Tucker P, Dahlgren A

Journal of clinical nursing 2020;29(1-2):184-194

Återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet - Proaktiva strategier för återhämtning i främjandet av hälsa och arbetsprestation

Återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet - Innehåll, Upplägg och Utvärdering

Arbetstider, återhämtning, hälsa och säkerhet bland nyutexaminerade sjuksköterskor

 

Medarbetare och kontakt

Profile image

Anna Dahlgren

Anna Dahlgren driver projektet Bädda för Kvalitet. Anna är forskare vid Karolinska Institutet i professor Petter Gustavssons grupp, som i flera studier har följt sjuksköterskors övergång från utbildning till arbetsliv.
Profile image

Marie Söderström

Marie Söderström är legitimerad psykolog och forskare. Marie arbetar som psykolog vid Stressmottagningen i Stockholm, och har skrivit självhjälpsböckerna ”Sömn” (2007) och ”Vila” (2009).
AD
Innehållsgranskare:
2023-09-07