Utbildning vid enheten för anestesi och intensivvård

Enheten för anestesi och intensivvård samverkar med Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) kring utbildning på avancerad nivå på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet (ST) och forskarutbildningen.
På enheten fokuserar vi på utbildning inom läkarprogrammet samt doktorandkurser på KI.

Läkarprogrammet

Utbildningens fokus under termin 7 ”Klinisk medicin - inriktning kirurgi” är att lära sig känna igen hot mot vitala funktioner, initialt hantera omhändertagande vid sviktande vitala funktioner, att informera och optimera en patient inför operation samt planera ett perioperativt förlopp vad gäller vätskesubstitution och smärtlindring. Läkarprogrammet

Den studentvalda kursen under termin 7, ”När allt sviktar”, fokuserar på intensivvård och ger en fördjupning av kunskapen om omhändertagande vid svikt i vitala funktioner.

Den studentvalda kursen under termin 11, ”Tillämpad fysiologi vid akut sjukdom”, har fysiologin i centrum med fokus på hur den kan mätas och beskrivas.

Forskarutbildning

Forskarutbildning bedrivs både genom att anta doktorander och handleda dem till disputation och genom att ge forskarutbildningskurser i Forskningsetik och Vetenskapsteori med examinator Sigga Kalman. 

OR
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-13