Johan Creutzfeldt

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Universitetssjukhuset Huddinge Hälsovägen, Enheten för anestesi K32, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Anestesi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Leg läkare, med.dr.

Forskningsbeskrivning

 • *Träning med medicinska fullskale simulatorer och virtuella världar.*
  Träning med hjälp av simulatorer har inom medicinen blivit en vedertagen
  väg för att nå effektivare och säkrare sjukvård. Särskilt när det
  gäller träning av tekniska och icke-tekniska färdigheter samt teamarbete
  har simulatorträning visat goda resultat. Ett viktigt moment under sådan
  träning är återkopplingen under och efter träningen och den aktiva
  reflektion som då äger rum. Fortfarande saknas mycket kunskap kring hur
  simulatorbaserad träning används optimalt. Då träning med
  fullskalesimulatorer dessutom är en kostsam och begränsad resurs kan andra
  träningsmetoder behöva erbjudas. En sådan metod är datorbaserad träning
  i virtuella världar. Genom att dra nytta av yngre generationers kunskaper
  och färdigheter inom dator- och dataspelsanvändande är tanken att
  inlärning med större frihet och till lägre kostnad kan äga rum inom olika
  medicinska områden. Idag inom medicinen är dock kunskapsläget avseende
  sådan träning mycket begränsad.
  Med hjälp av kvantitativa, psykometriska, och kvalitativa metoder studeras
  träningens effekter hos deltagare och i grupper. Motivation, olika
  koncentrations- och uppmärksamhetsmått och mental belastning kombineras med
  studier av egenupplevd förmåga (självtillit), och effekter avseende
  icke-tekniska färdigheter och medicinska utfallsmått. Forskningsgruppen är
  multidisciplinär och studierna sker inom ramen för Centrum för Avancerad
  Medicinsk Simulering och Träning (CAMST) vid Karolinska Universitetsjukhuset
  / Karolinska Institet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI