Vägen fram går via ökad innovation

¨Vi uppnår inte väsentlig förändring förrän nya genombrott når vårdens vardag. ¨

Karolinska Institutet har en stolt historia av banbrytande uppfinningar som förbättrat livet för människor i hela världen, där pacemakern, strålkniven och Seldingertekniken utgör inspirerande exempel. Nu har vi möjligheten att åter etablera Sverige som en stark global aktör inom life science-området. Region Stockholm har en uttalad ambition att etablera regionen bland de fem ledande life science-regionerna i världen före 2023. Här har vi en viktig roll att spela. 

Karolinska Institutet har som landets ledande medicinska universitet ett ansvar att bidra till utvecklingen av det omgivande samhället, särskilt inom hälso- och sjukvården. Vägen dit går bland annat genom ökad innovation och en fortsatt stark kunskapsutveckling. 

I denna skrift presenteras några av alla de idéer som förverkligats de senaste 20 åren med ursprung från Karolinska Institutet, utvalda för att de exemplifiera hela vår bredd. Förhoppningen är att inspirera och medverka till mer innovation. 

Samtidigt som vi behöver bli bättre på att uppmärksamma och uppmuntra nya idéer, måste vi också bli bättre på att utveckla dem så fler blir till innovationer som kan implementeras i hälso- och sjukvården. En verklig skillnad ser vi först när nya genombrott når vårdens vardag i form av nya produkter och metoder och bättre organisation och arbetsformer. 

Här har vi en uppgift inför framtiden. Vi behöver veta mer om hur stor del av vår forskning och utveckling som leder till samhällsnytta, som förbättrar vardagen för personal och patienter. Vilka hindren är som vi behöver undanröja och vilka framgångsfaktorer vi ska bejaka. Min ambition är att stärka denna kunskap, även på ett nationellt plan, genom att verka för mer forskning kring hur vi bäst implementerar nya produkter och rön för att skapa en världsledande hälso- och sjukvård. 

När vi uppmuntrar ökad innovation och kommersialisering måste vi förhålla oss transparenta i värnandet av den akademiska friheten. Här krävs ett starkt etiskt och kritiskt tänkande för att bibehålla en sund balans.  

Se några porträtt av innovatörer

Inspirerar andra att utveckla sina idéer

Kunskap, forskning och innovation är grundläggande drivkrafter i utvecklingen av morgondagens samhälle.

KI Innovations uppdrag är att inspirera studenter och personal vid Karolinska Institutet att ta en extra titt på sina idéer och resultat ur ett patient- eller samhällsperspektiv. Med rätt stöd och vägledning kan idéerna växa till fruktbara innovationer som kan hjälpa till att lösa utmaningarna inom dagens hälso- och sjukvård.

Vår uppgift är att omge varje ny idé med det stöd och nätverk som behövs för att förädla den till samhällsnytta. 

Vi strävar efter att ge det stöd som krävs för att omvandla idéerna till innovationer som kan implementeras och göra en verklig skillnad. Hittills har detta medverkat till att många idéer starkt påverkat utvecklingen av dagens hälso- och sjukvård.

Denna skrift lyfter några exempel på hur forskningen vid Karolinska Institutet skapar samhällsnytta. Den visar hur innovation, genom att skapa broar till andra expertområden, även berikar innovatörernas egen forskning. Här illustreras även det imponerande engagemang som driver innovatörerna. 

Även våra idérika studenters kreativitet och kraft resulterar i en rad innovationer. De kan bidra med nya ögon på saker och situationer som vi andra tar för givna. Här finns en frihet i tanken som kan ge oväntade uppslag till förbättring. 

Vi finns här för all personal inom Karolinska Institutet. Vårt stöd gör mest nytta när vi kan coacha projekt under hela resan från forskningsresultat till kommersiell tjänst eller produkt. 

Vårt syfte är inspirera fler till att ta steget till att utveckla sina idéer vidare. Mycket finns att vinna, såväl för den enskilda individen, som för utvecklingen av samhället. 

Morgondagens välfärd byggs med kunskap som råvara, och forskningen är den motor som driver utvecklingen. 

Vår rådgivning och stöd sker i dag utan andra motkrav än ett eget engagemang och en vilja att lyckas. 

KI Innovations.

SB
Innehållsgranskare:
KI Kommunikati…
2023-09-12