Skip to main content

Dimitris N. Chorafas pris

Området är medicinsk vetenskap och priset (5.000 USD) vänder sig till nydisputerade, alternativt doktorander under sista året av doktorandarbetet. För att vara behöriga att nomineras ska kandidaterna ännu inte ha fyllt 32 år vid nomineringstillfället. Nästa nomineringstillfälle äger rum våren 2020.

Gioele La Manno. Foto: Bildmakarna.

Pristagare 2019 - Gioele La Manno

Gioele La Manno har fått 2019 års pris för sin avhandling  Lineages and molecular heterogeneity in the developing nervous system. 

Gioele genomförde sina doktorandstudier vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik under ledning av professor Sten Linnarsson, Ernest Arenas och Jussi Taipale. Juryns motivering:

"Gioele is an exceptional student who has produced an outstanding thesis, demonstrating excellent skills in both computational and experimental biology as well as original thinking in approaching the study of the brain. The quality of the training programme is reflectd in the multitude of high-quality research articles produced during the period."

Tidigare pristagare

Pristagare 2018 - Bianca Tesi

Bianca Tesi har fått 2018 års pris för sin avhandling Genetic studies of susceptibility to inflammation, autoimmunity, and hematological malignancy.

Bianca genomförde sina doktorandstudier vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa under ledning av professor Jan-Inge Henter, professor Magnus Nordenskjöld, forskarassistent Yenan Bryceson och med. dr. Marie Meeths. Under sin tid som doktorand har Bianca varit medförfattare till 21 artiklar, av vilka hon har varit förstaförfattare till sex.

Biancas mest framstående upptäckt är att germinalcellsmutationer i genen SAMD9L orsakar en familjär förekomst av myelodysplastiskt syndrom (MDS). Hennes upptäckt, som nyligen publicerades i den prestigefulla tidskriften Blood, visar att det finns en mekanism, ”adaptiv aneuploidi”, för ärftlig predisposition för cancer. Sedan artikeln publicerades har SAMD9L-mutationer kunnat identifieras hos flera barn med benmärgsdefekt och MDS över hela världen.

För närvarande är Bianca ST-läkare i klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset där hon kombinerar sin kliniska träning med postdoktoral forskning om familjär förekomst av hematologisk malignitet.

Pristagare 2017 - Arvid Guterstam

Arvid Guterstam tilldelades priset för sin forskning kring de processer i hjärnan som är involverade i att forma vår upplevelse av att ha en kropp (”kroppsägandeskap”) som befinner sig på en given plats i det yttre rummet (”jaglokalisation”). Han har i sin avhandling Multisensory mechanisms of body ownership and self-location utvecklat en rad perceptuella kroppsillusioner som manipulerar specifika aspekter av upplevelsen av kroppsägandeskap och jaglokalisation, och med hjälp av beteende- och hjärnavbildningsmetoder undersökt de underliggande hjärnmekanismerna.

Ett nyckelfynd var att känslan av kroppsägandeskap är beroende av integrering av signaler från flera olika sinnen, såsom syn, beröring och proprioception, och att denna process äger rum i speciella delar av hjäss- och pannloben. Ett viktigt stöd för denna hypotes kom från hans upptäckt av ”osynliga handen-illusionen” och den systematiska kartläggning av de perceptuella regler och hjärnareor som ligger till grund för detta slående perceptuella fenomen.

Pristagare 2016 - Alessandro Furlan

Alessandro Furlan fick priset för sin avhandling Neuronal types and their specification dynamics in the autonomic nervous system. Målet i Alessandros forskning var att identifiera molekylära mekanismer och signalvägar som reglerar nervsystemets utveckling, med särskilt fokus på det autonoma nervsystemet.

Alessandro Furlan är försteförfattare till en artikel i EMBO Journal där han beskriver transkriptionsfaktorn HMX1 roll för utveckling av det symatiska nervsystemets noradrenerga neuron. I en följande studie publicerad i Nature Neuroscience har han rapporterat att det sympatiska nervsystemet fungerar med en högre precision än vad som tidigare varit känt. Han är även medförfattare till en artikel i Science som beskriver de parasympatiska nervcellernas utveckling ur stamcellsliknande celler.

Pristagare 2015 - Miriam Elfström

Miriam Elfström fick 2015 års pris för sin avhandling Optimizing cervical cancer prevention through screening and HPV vaccination.

I sin avhandling beskriver hon bland annat den långsiktiga effektiviteten av olika screeningstrategier och de långsiktiga riskerna som associeras med HPV-infektioner, kvaliteten hos olika screeningprogram och dess organisation samt hur effektiva olika vaccinationsstrategier är. Syftet med den forskningen är att maximera nyttan av preventionsinsatser i Sverige och Europa. Som doktorand var Miriam Elfström försteförfattare till en artikel i British Medical Journal och medförfattare till en artikel i The Lancet.

Pristagare 2014 - Daniel Ramsköld

Daniel Ramsköld utsågs till pristagare 2014 för sin avhandling Progression of RNA-sequencing to single-cell applications, om hur genuttryck regleras i vävnad och enskilda celler.

Pristagare 2013 - Maryam Derogar

Maryam Derogar fick priset för sin avhandling Oesophageal cancer surgery - predictors of health-related quality of life and survival där hon visar hur den hälsorelaterade livskvaliteten och överlevnaden efter kirurgi för matstrupscancer kan förbättras.