Skolprojektet ”Skolan som en plats för lärande, utveckling och framgång”

Skolprojektet ”Skolan som en plats för lärande, utveckling och framgång” syftar till att bidra till utvecklandet av evidensbaserade arbetsmetoder i skolan genom att implementera arbetsmetoder och teknologiska hjälpmedel för att underlätta skolgången för elever i särskilda behov, framförallt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Skolprojektet SKOLKONTAKT
Okänd Foto: Okänd

 

Arbetsmetoderna har som mål att främja psykisk hälsa, tar vara på individuella förmågor och möjliggör en organisation där elever i behov av särskilt stöd ges verktyg att lyckas i vardagen. Metoder som skolprojektet arbetar med/utvecklar är ”Nytorpsmodellen”, ”ASC-inclusion” och ”SKOLKONTAKT”. Dessa tre metoder undersöks var för sig men också som intervention i sin helhet och de avser att täcka en stor del av skoldagens utmaningar. Utmaningar som finns både mellan lektioner (fritid), där social interaktion är en viktig del och under lektionstid där struktur och tydlighet är av central betydelse för kunskapsutveckling. Tanken är att hela tiden ha individen i fokus och att ta hänsyn till behov och vilja hos föräldrar och individ. En av de bärande tankarna med skolprojektet är att implementera metoder i skolan eftersom barn och unga tillbringar en stor del av det vakna dygnet tillsammans med jämnåriga. KIND har pågående samarbete med ett antal grundskolor och gymnasier i och utanför Stockholmsområdet.

Nytorpsmodellen

I modellen ingår ett antal olika tekniker som syftar till att skapa adekvat bemötande, tydlighet, förutsägbarhet, struktur, personliga mål, motivation och livskvalité. Utgångspunkten för Nytorpsmodellen är kartläggningsprocessen. Kartläggningsarbetet har i utvärderingar visat sig ha goda effekter på hur eleven upplever den egna motivationen och glädjen kring hur arbetet behöver göras för att nå ända fram. Det övergripande syftet med modellen är att genom samverkan med flera aktörer i elevens närhet, föräldrar, lärare och andra viktiga personer runt eleven öka elevens närvaro och måluppfyllelse i skolan. Modellen har framgångsrikt använts i Salems kommuns grundskolor såväl som utgjort grunden för kommunens riktlinjer gällande särskilt stöd.

ASC-inclusion - Datorbaserad interaktion för barn med NPF

ASC-Inclusion är en internet-baserad plattform som syftar till att överbrygga de svårigheter med kommunikation och interaktion som barn med neuropsykiatriska diagnoser har. Plattformen kombinerar flera av de nyaste teknologiska landvinningarna som klarar att läsa av användarnas gester, ansiktsuttryck och tal med hjälp av mikrofoner samt webkameror. Verktyget kombinerar därför flera avancerade tekniker, såsom tolkning av användarens gester, ansiktsuttryck och röstuttryck med utvecklande spelmoment, animationer, video- och audioklipp. I ”ASC-Inclusion” kan användarmiljön anpassas, både utifrån användarens önskemål men också utifrån individuella förmågor, utmaningar, och motivationsbehov. Genom verktyget kan även vårdare ges en miljö för stödinformation, information om barnets användande och framsteg i verktyget samt chatmiljöer och forum för föräldrar och lärare.

SKOLKONTAKT - Social färdighetsträning för barn och unga med sociala svårigheter

KONTAKT är en manualbaserad social färdighetsträning för barn och ungdomar i grupp med högfungerande autismspektrumtillstånd mellan 8-17 år. Som en del i skolprojektet ingår utvecklingsarbetet SKOLKONTAKT där metoden KONTAKT anpassas till skolan och deltagarna ska få lära sig att använda sociala kompetenser med jämnåriga i sin naturliga miljö. SKOLKONTAKT riktar sig till elever med sociala svårigheter och särskilda behov, ofta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men detta är inte ett krav. Verktygen i SKOLKONTAKT syftar till att stärka elevens självförtroende, livskvalitet och funktionella- samt sociala förmågor. SKOLKONTAKT baseras på KBT (kognitiv beteende terapi), observations-/modellinlärning och andra principer för att deltagarna ska utifrån såväl individuella som generella mål kunna utveckla sin förmåga till kommunikation, social kognition, känslomedvetenhet och social förmåga. Gruppträningen innehåller bl. a. konkreta övningar i sociala färdigheter, hemuppgifter, diskussioner om social kognition, socialt samspel, självreflektion, beskrivning av sig själv och andra samt konflikthantering. Barnen tränar sig i att ta kontakt, att förstå och följa sociala regler, att uppfatta verbala och icke-verbala signaler i en kommunikation, att utveckla problemlösningsförmåga och coping-strategier för att hantera olika sociala sammanhang samt öva upp förmågan till medvetenhet om sig själv och andra.

Inclusio - ett kartläggningsinstrument för skolan

INCLUSIO är ett organisationsutvecklingsverktyg (intervju eller enkät) framtaget för att skolpersonal på ett systematiskt sätt ska kunna kartlägga hur grundskolan fungerar och aktivt arbetar kring inkludering för elever med NPF.

Med 61 frågor, plus bakgrundsfrågor om skolan och respondenten, belyser INCLUSIO områden som t ex utredning av behov av stödinsatser, individualiserade stödinsatser, studiemiljö, bemötande, samarbete med föräldrar, kamratrelationer och personalens professionalitet. Svaren kan sedan användas som ett verktyg i arbetet att på ett systematiskt sätt analysera, planera och följa upp skolans verksamhet mot målet att skapa och förstärka förutsättningarna för en fungerade och ändamålsenlig skolgång för elever med NPF, men även alla andra elever vilket är den egentliga tanken med inkludering.

Här finner du den färdiga rapporten baserad på svaren från 4 778 anställda vid 68 skolor.

Se en föreläsning om social färdighetsträning i skolan

Anna Borg och Christina Coco från KIND föreläste den 11 november 2014 på ett stormöte arrangerat av Sveriges kommuner och landsting: "Förmågor som främjar psykisk hälsa i förskola och skola". Se föreläsningen här: Social färdighetsträning i skolan - en möjlighet?

NPF-skoldagarna 31 oktober-1 november 2016

På NPF-skoldagarna får du som pedagog, skolledare eller personal inom elevhälsan verktyg för att bättre förstå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Du får ökad förståelse i olika sätt att kartlägga, genomföra och utvärdera insatser för elever med NPF som kan användas på individ-, grupp- och organisationsnivå. Mer information kommer under våren. 

 

Några ord om samarbetet med KIND från Inger Pripp, utbildningschef i Strängnäs kommun:

Jag heter Inger Pripp och arbetar som utbildningschef i Strängnäs kommun med ansvar för all utbildningsverksamhet. Efter att ha anlitat KIND för att utreda hur vår särskola samt våra särskilda undervisningsgrupper i grundskolan och individuellt alternativ i gymnasiet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar, har vi nu i Strängnäs kommun inlett ett samarbete med KIND. Anledningen till detta är att vi varit mycket nöjda med den återlämning och analys av våra verksamheter som vi fått presenterat. Vi har också sett att den forskning som bedrivs inom KIND kan hjälpa oss att komma vidare i vårt eget utvecklings- och förbättringsarbete. Det första steget i vår samverkan är att våra elever på gymnasiet nu deltar i arbetet med programmet för social färdighetsträning. Som ansvarig för utbildningsverksamheten i Strängnäs är jag både glad och tacksam över att KIND tror att vi i Strängnäs kan bidra till den forskning som bedrivs. Jag ser framåt med tillförsikt.

Kontakta oss

 

 

Steve Berggren

Psykolog
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Borg

Forskningssamordnare
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Christina Coco

Anknuten till Forskning
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa