Skolprojektet ”Skolan som en plats för lärande, utveckling och framgång”

This page in English

Skolprojektet ”Skolan som en plats för lärande, utveckling och framgång” syftar till att bidra till utvecklandet av evidensbaserade arbetsmetoder i skolan genom att implementera arbetsmetoder och teknologiska hjälpmedel för att underlätta skolgången för elever i särskilda behov, framförallt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Arbetsmetoderna har som mål att främja psykisk hälsa, tar vara på individuella förmågor och möjliggör en organisation där elever i behov av särskilt stöd ges verktyg att lyckas i vardagen. Metoder som skolprojektet arbetar med/utvecklar är ”Nytorpsmodellen”, ”ASC-inclusion” och ”SKOLKONTAKT”. Dessa tre metoder undersöks var för sig men också som intervention i sin helhet och de avser att täcka en stor del av skoldagens utmaningar. Utmaningar som finns både mellan lektioner (fritid), där social interaktion är en viktig del och under lektionstid där struktur och tydlighet är av central betydelse för kunskapsutveckling. Tanken är att hela tiden ha individen i fokus och att ta hänsyn till behov och vilja hos föräldrar och individ. En av de bärande tankarna med skolprojektet är att implementera metoder i skolan eftersom barn och unga tillbringar en stor del av det vakna dygnet tillsammans med jämnåriga. KIND har pågående samarbete med ett antal grundskolor och gymnasier i och utanför Stockholmsområdet.

Nytorpsmodellen 

I modellen ingår ett antal olika tekniker som syftar till att skapa adekvat bemötande, tydlighet, förutsägbarhet, struktur, personliga mål, motivation och livskvalité. Utgångspunkten för Nytorpsmodellen är kartläggningsprocessen. Kartläggningsarbetet har i utvärderingar visat sig ha goda effekter på hur eleven upplever den egna motivationen och glädjen kring hur arbetet behöver göras för att nå ända fram. Det övergripande syftet med modellen är att genom samverkan med flera aktörer i elevens närhet, föräldrar, lärare och andra viktiga personer runt eleven öka elevens närvaro och måluppfyllelse i skolan. Modellen har framgångsrikt använts i Salems kommuns grundskolor såväl som utgjort grunden för kommunens riktlinjer gällande särskilt stöd.

ASC-inclusion - Datorbaserad interaktion för barn med NPF

ASC-Inclusion är en internet-baserad plattform som syftar till att överbrygga de svårigheter med kommunikation och interaktion som barn med neuropsykiatriska diagnoser har. Plattformen kombinerar flera av de nyaste teknologiska landvinningarna som klarar att läsa av användarnas gester, ansiktsuttryck och tal med hjälp av mikrofoner samt webkameror. Verktyget kombinerar därför flera avancerade tekniker, såsom tolkning av användarens gester, ansiktsuttryck och röstuttryck med utvecklande spelmoment, animationer, video- och audioklipp. I ”ASC-Inclusion” kan användarmiljön anpassas, både utifrån användarens önskemål men också utifrån individuella förmågor, utmaningar, och motivationsbehov. Genom verktyget kan även vårdare ges en miljö för stödinformation, information om barnets användande och framsteg i verktyget samt chatmiljöer och forum för föräldrar och lärare.

SKOLKONTAKT - Social färdighetsträning för barn och unga med sociala svårigheter

KONTAKT är en manualbaserad social färdighetsträning för barn och ungdomar i grupp med högfungerande autismspektrumtillstånd mellan 8-17 år.  Som en del i skolprojektet ingår utvecklingsarbetet SKOLKONTAKT där metoden KONTAKT anpassas till skolan och deltagarna ska få lära sig att använda sociala kompetenser med jämnåriga i sin naturliga miljö. SKOLKONTAKT riktar sig till elever med sociala svårigheter och särskilda behov, ofta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men detta är inte ett krav. Verktygen i SKOLKONTAKT syftar till att stärka elevens självförtroende, livskvalitet och funktionella- samt sociala förmågor.  SKOLKONTAKT baseras på KBT (kognitiv beteende terapi), observations-/modellinlärning och andra principer för att deltagarna ska utifrån såväl individuella som generella mål kunna utveckla sin förmåga till kommunikation, social kognition, känslomedvetenhet och social förmåga. Gruppträningen innehåller bl. a. konkreta övningar i sociala färdigheter, hemuppgifter, diskussioner om social kognition, socialt samspel, självreflektion, beskrivning av sig själv och andra samt konflikthantering. Barnen tränar sig i att ta kontakt, att förstå och följa sociala regler, att uppfatta verbala och icke-verbala signaler i en kommunikation, att utveckla problemlösningsförmåga och coping-strategier för att hantera olika sociala sammanhang samt öva upp förmågan till medvetenhet om sig själv och andra.

Inclusio - ett kartläggningsinstrument för skolan 

I Inclusio skattar skolpersonalen sin egen verksamhets förmåga att organisera lärmiljöer som fungerar för elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). I dagsläget har över 700 skolpersonal bidragit med skattningar och vi ser fram emot att återkoppla ännu fler under våren. När alla skattningar är klara kan rektor hämta ut information om hur skolpersonalen skattat den egna organisationen, på organisationsnivå men rektor kan också få ut data kopplade till de olika huvudteman enkäten är indelad i. Enkäten är uppbyggd så att rektor kan använda den i sitt systematiska kvalitetsarbete vilket betyder att rektor utifrån resultaten också kan sätta in åtgärder som skulle kunna bidra till ett förbättringsarbete, för att sedan inom en period som rektor bestämmer, följa upp och utvärdera. Denna enkät passar även bra att använda i relation till nya diskrimineringsgrunden, tillgänglighet. 

En första (ännu opublicerad) sammanställning av de skattningar som hittills kommit in från de medverkande skolorna har visat att majoriteten av de svarande lärarna tycker att de har för lite kunskap om NPF. Resultatet föranledde att forskarna bakom projektet publicerade en debattartikel i Aftonbladet. 

Se en föreläsning om social färdighetsträning i skolan

Anna Borg och Christina Coco från KIND föreläste den 11 november 2014 på ett stormöte arrangerat av Sveriges kommuner och landsting: "Förmågor som främjar psykisk hälsa i förskola och skola". Se föreläsningen här: Social färdighetsträning i skolan - en möjlighet?

NPF-skoldagarna 31 oktober-1 november 2016

På NPF-skoldagarna får du som pedagog, skolledare eller personal inom elevhälsan verktyg för att bättre förstå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Du får ökad förståelse i olika sätt att kartlägga, genomföra och utvärdera insatser för elever med NPF som kan användas på individ-, grupp- och organisationsnivå. Mer information kommer under våren. Här hittar du bilder och föreläsningarna (pdf) från NPF-skoldagarna 2015. 

Några ord om samarbetet med KIND från Inger Pripp, utbildningschef i Strängnäs kommun: 

Jag heter Inger Pripp och arbetar som utbildningschef i Strängnäs kommun med ansvar för all utbildningsverksamhet. Efter att ha anlitat KIND för att utreda hur vår särskola samt våra särskilda undervisningsgrupper i grundskolan och individuellt alternativ i gymnasiet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar, har vi nu i Strängnäs kommun inlett ett samarbete med KIND. Anledningen till detta är att vi varit mycket nöjda med den återlämning och analys av våra verksamheter som vi fått presenterat. Vi har också sett att den forskning som bedrivs inom KIND kan hjälpa oss att komma vidare i vårt eget utvecklings- och förbättringsarbete. Det första steget i vår samverkan är att våra elever på gymnasiet nu deltar i arbetet med programmet för social färdighetsträning. Som ansvarig för utbildningsverksamheten i Strängnäs är jag både glad och tacksam över att KIND tror att vi i Strängnäs kan bidra till den forskning som bedrivs. Jag ser framåt med tillförsikt. 

Kontakta oss

Psykolog

Steve Berggren

Enhet: Enheten för Neuropsykiatri
E-post: steve.berggren@ki.se

Forskningssamordnare

Anna Borg

Mobil: 070-2227076
E-post: anna.borg@ki.se

Enheten för Neuropsykiatri

Profilsida

Länkar

NeuropsykiatriPedagogik