Reliabilitet och validitet hos de svenska versionerna av ADOS och ADI-R

Bakgrund

Autismspektrumtillstånd (AST) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av nedsatt förmåga till social interaktion och kommunikation samt av begränsade, repetitiva och stereotypa beteenden och intressen. I såväl kliniska sammanhang som i forskning är det av avgörande betydelse att ha tillgång till reliabla och valida diagnostiska instrument. Autismdiagnostiskt Observationsschema (”Autism Diagnostic Observation Schedule”, ADOS) och Autismdiagnostisk Intervju - Reviderad (”Autism Diagnostic Interview - Revised”, ADI-R) anses vara "gold-standard"-metoderna vid diagnostik av AST och används både kliniskt och vid forskning, såväl i Sverige som internationellt.

Studier från USA och andra länder har visat att ADOS och ADI-R har utmärkt reliabilitet och validitet avseende barn, ungdomar och vuxna men instrumenten har ännu endast delvis utvärderats i Sverige.

I april 2013 publicerades en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) baserad på en litteraturgenomgång av det vetenskapliga stödet för diagnostik och behandling av AST. Resultatet visade på ett begränsat vetenskapligt underlag för ADI-R och ADOS i dagsläget, vilket förklaras dels av bristande antal studier, dels av bristande kvalitet i de studier som har publicerats. Slutsatsen i rapporten är att ”instrumenten för utredning bör undersökas bättre”.

Psykometrisk utprövning av svenska versioner av ADOS och ADI-R

Syftet med projektet är att studera reliabilitet och validitet hos de svenska versionerna av ADOS och ADI-R när de används i reguljär klinisk verksamhet med utgångspunkt från inspelade ADOS-bedömningar och ADI-R-intervjuer från olika kliniker runt om i Sverige.

Metod

Reliabilitet och validitet studeras separat för respektive instrument. Avseende reliabilitet är det främst instrumentens interbedömarreliabilitet, dvs. hur väl olika bedömares skattningar överensstämmer med varandra, som studeras. Interbedömarreliabiliteten undersöks på itemnivå, avseende algoritmernas totalpoäng samt avseende den diagnostiska klassificeringen.

I interbedömarreliabilitetsstudien för ADOS kommer 40 individer (barn, ungdomar och vuxna) inkluderas, 10 individer per modul. För ADI-R är 10 barn inkluderade. Varje filmad observation/inspelade intervju bedöms av fem oberoende kliniskt erfarna psykologer eller psykiatriker som är blinda för den kliniska diagnosen. Studien har pågått sedan våren 2010 och datainsamlingen beräknas vara avslutades under 2014. Preliminära resultat finns publicerade i den svenska manualen av ADOS-2 (utgiven av Hogrefe Psykologiförlaget).

I validitetsstudien kommer ADOS-2:s och ADI-R:s sensitivitet och specificitet i förhållande till kliniska diagnoser studeras i en stor klinisk population från kliniska verksamheter runt om i Sverige. Deltagare i alla åldrar kommer att delta. Överensstämmelsen å ena sidan mellan ADOS-2 och ADI-R liksom mellan andra liknande instrument (konvergent validitet) och å andra sidan de olika instrumentens förmåga att särskilja olika tillstånd (diskriminant validitet) kommer också att studeras. Även hur andra faktorer som ålder, IQ, språkförmåga, adaptiv funktion och liknande påverkar resultaten avseende ADOS och ADI-R kommer att analyseras. Datainsamlingen beräknas vara påbörjad under 2015.

Kontakt

 

Charlotte Willfors

Leg psykolog, doktorand
Profile image

Eric Zander

Leg psykolog, Post Doc
Una Prosell
2024-03-04