Insatser för vuxna med autism och deras anhöriga

Att få autismspektrum-diagnos i vuxen ålder kan leda till både positiva och negativa upplevelser. En del upplever det som lättnad att bättre förstå sina svårigheter och styrkor. En del kan uppleva frustration i hur svårt det kan vara att hitta rätt stöd och behandling.  En del har med sig negativa erfarenheter av missförstånd och stigma i kontakt med hälso- och sjukvården. Som ett första steg i en vårdprocess efterfrågar många information om autism, samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i en liknande situation. Anhöriga till vuxna med autism efterfrågar också kunskap och gemenskap.

Längre fram i en vårdprocess vill många utveckla sina färdigheter i stresshantering. Stress är en stor svårighet som många autistiska personer dagligen kämpar med, eftersom många sammanhang och situationer är dåligt anpassade för autistiska personers behov.

I det här projektet arbetar vi med insatser för vuxna med autism och deras anhöriga. Förhoppningen är att bidra till ökad kunskap, gemenskap och egenkraft för vuxna med autism och deras anhöriga. Båda insatserna beskrivs nedan och utvärderas i forskningsprojekt i samarbete mellan Karolinska Institutet (KIND) och Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

1. PRISMA introduktionskurs för vuxna med autism och deras anhöriga

Prisma är en introduktionskurs i grupp, där vuxna med en autismdiagnos deltar tillsammans med en närstående vid fyra tillfällen. Om man inte har en anhörig att delta tillsammans med, kan man gå själv. Prisma ger baskunskap om autism och var man kan vända sig för att ansöka om hjälp och stöd i olika frågor. Det finns flera möjligheter att utbyta erfarenheter under kursens gång, för den som vill. Kursen leds av erfaren personal inom psykiatrin och habiliteringen i Region Stockholm.

2. Mindfulness-baserad stress reduktion (MBSR) för vuxna med autism

I ett senare skede kan mer praktiska verktyg för stresshantering vara till stor hjälp för vuxna med autismdiagnos. Genom att bättre kunna hantera stressiga och påfrestande vardagssituationer, kan man förebygga långvarig stress och i förlängningen psykisk ohälsa. Vi har anpassat den väletablerade metoden mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) för vuxna med autism. Man deltar i grupp på totalt nio träffar med fokus på upplevelsebaserat lärande av meditation och lätt yoga. Målet är att få konkreta verktyg för en stunds återhämtning i vardagen, och på sikt för stresshantering i krävande situationer. Kursen leds av erfaren personal med särskild MBSR-utbildning inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Är du intresserad av PRISMA eller MBSR i den reguljära vården (utan studiedeltagande)?

PRISMA ges för närvarande vid habiliteringscentra, Habilitering & Hälsa i Region Stockholm,  samt på de flesta av regionens vuxenpsykiatrimottagningar. För mer information, se https://www.habilitering.se/din-habilitering/kurskatalog/prisma-vuxen/ eller hör med din psykiatriska mottagning.

MBSR ges vid två habiliteringscenter för vuxna i Region Stockholm med autismdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning (HC Stockholm vid Rosenlunds sjukhus och HC Mörby). Läs mer här: www.habilitering.se/din-habilitering/kurskatalog---kurser-grupper-forelasningar/mindfulness-for-vuxna-med-autism/

Kontakt

Projektsamordnare: doktorand och leg. psykolog Hanna Agius, hanna.agius@ki.se

Ansvarig forskare: docent Tatja Hirvikoski, tatja.hirvikoski@ki.se

HA
Innehållsgranskare:
2024-02-15