NAVIGATOR ACT – en behandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Trots många glädjeämnen, finns det även utmaningar i att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Idag vet vi att många föräldrar till barn med funktionsnedsättning upplever stress i föräldraskap, oro eller annan psykisk ohälsa. Dock saknas evidensbaserade behandlingar som har fokus på föräldrarnas välmående. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) har vetenskapligt stöd för behandling av exempelvis stress. Vi har utvecklat Navigator ACT, en anpassad ACT behandling för föräldrar som har ett barn med en funktionsnedsättning. Behandlingens syfte är att främja psykologiskt välmående och ett flexibelt förhållningssätt i föräldraskap. Föräldrar övar bland annat på acceptans, vila, återhämtning och att göra små ändringar som gör livet mer hanterbart. Navigator ACT ges i grupp på en mottagning (habiliteringscenter) eller individuellt på nätet (I-Navigator ACT). Utbildade Navigator ACT behandlare guidar föräldrarna genom behandlingen.

Behandlingen Navigator ACT utvärderas nu i ett forskningsprojekt som är ett samarbete mellan KIND, Karolinska Institutet och Habilitering och Hälsa, Region Stockholm. I projektet finns för närvarande tre delar.

1. Navigator ACT i grupp

Navigator ACT gruppbehandling består av fem gruppträffar och en återträff. Gruppträffarna bygger på olika teman som har ett syfte att öka föräldrarnas psykologiska välmående och flexibilitet.  Föräldrar får möjlighet att dela sina erfarenheter med andra föräldrar i en liknande situation.

Navigator ACT första projektfas pågick under åren 2016 – 2020. Datainsamlingen är nu stängd och första öppna genomförbarhetsstudien är publicerad. Det viktigaste resultat hittills är att Navigator ACT är en genomförbar och omtyckt insats inom svensk habilitering. Preliminära resultat visar att stress, depression och ångest minskade hos föräldrar efter Navigator ACT samtidigt som psykiskt välmående, acceptans och tillfredställelse i föräldraskap ökade. 

Vill du läsa studien som sammanfattar resultaten för de 94 första föräldrar som deltog i projektet så hittar du studien genom att klicka nedan:

Acceptance and Commitment Therapy Group Intervention for Parents of Children with Disabilities (Navigator ACT): An Open Feasibility Trial.
Holmberg Bergman T, Renhorn E, Berg B, Lappalainen P, Ghaderi A, Hirvikoski T
J Autism Dev Disord 2022 Mar;():

Vill du läsa mer om ACT för föräldrar så finns det en översiktsartikel som vi publicerade med våra italienska kollegor år 2020. Du hittar artikeln genom att klicka nedan.

Prevedini, A., Hirvikoski, T., Holmberg Bergman, T., Berg, B, Miselli, G., Pergolizzi, F., Moderato, P. ACT based interventions for reducing psychological distress in parents and caregivers of children with neurodevelopmental disabilities. European Journal of Behavior Analysis, 2020, 21(1):1-25.

För närvarande pågår en randomiserad kontrollerad studie kring Navigator ACT, där vi undersöker behandlingseffekter i en studie där flera habiliteringar i Sverige deltar. Vi vill också undersöka faktorer som kan påverka deltagande i och nyttan av Navigator ACT. Dessutom analyserar vi tillförlitlighet och giltighet av en självskattningsskala Parental Acceptance and Action Questionnaire (PAAQ) som mäter upplevelsemässigt undvikande i föräldraskap. ACT strävar efter att minska undvikande som coping strategi eftersom det har koppling till psykisk ohälsa. Därför har vi använt PAAQ som mätmetod i projektets alla studier.

Totalt har över 700 föräldrar och omkring 100 gruppledare hjälpt oss att utvärdera Navigator ACT – stort tack till alla deltagande föräldrar och behandlare!

Är du intresserad av att gå i gruppbehandling Navigator ACT?

Flera mottagningar inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm samt habiliteringar i flera andra regioner i Sverige erbjuder Navigator ACT i reguljär vård.

2. Långtidsuppföljning och rollen av förälderns genetiska profil

Under åren 2021 och 2023 kommer vi att kontakta alla tidigare Navigator ACT-deltagare. Deltagarna kommer erbjudas att bidra med sina svar i en långtidsuppföljning som handlar om av nyttan med behandlingen på längre sikt.

Vi vill också undersöka huruvida deltagares genetiska profil påverkar deltagande i och nyttan av Navigator ACT.  För det syftet ber vi tidigare deltagare att lämna ett salivprov för genetisk analys. Deltagande i den här delen är frivilligt, precis som deltagande i de andra delarna av projektet.
I framtiden hoppas vi kunna bättre skräddarsy insatser till varje förälders unika profil och förutsättningar.

3. I-Navigator ACT – internetbaserad individuell behandling

Under 2020 har vi utvecklat den webbaserade behandlingen I-Navigator ACT. Behandlingen ges via den nationella plattformen för internetförmedlade insatser Stöd och behandling (inloggning via 1177 Vårdguidens e-tjänster). Deltagare i I-Navigator ACT har skriftlig kontakt med en erfaren habiliteringspersonal en gång per vecka.

En öppen genomförbarhetsstudie inleddes under våren 2021 och under hösten 2021 påbörjades datainsamling inom ramarna för en randomiserad kontrollerad studie. Förutom Kurs och Kunskapscenter vid Habilitering & Hälsa i Stockholm, deltar även 3 ytterligare regioners habiliteringsverksamheter i projektet.

Medverkande från KIND

Tiina Holmberg Bergman (doktorand, samordnare Navigator ACT grupp), Sergej Engström (samordnare genetik), Elina Renhorn (samordnare I-Navigator ACT), samt docenter: Kristiina Tammimies, Tatja Hirvikoski.

Kontakt

Tatja Hirvikoski

Una Prosell
2024-01-16