KIND och skolrelaterat arbete

På KIND arbetar vi med att implementera arbetsmetoder och bidra till utvecklandet av evidensbaserade arbetsmetoder i skolan för att underlätta skolgången för elever i särskilda behov, framför allt för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Arbetsmetoderna har som mål att främja psykisk hälsa, tar vara på individuella förmågor och möjliggöra en organisation där elever i behov av särskilt stöd ges verktyg att lyckas i vardagen. För oss på KIND är skolans miljö en mycket viktig arena då det är en plats där barn och ungdomar med NPF tillbringar stor del av sin vakna tid tillsammans med jämnåriga och där de ställs inför många utmaningar såväl på lektioner som tiden däremellan. Struktur och tydlighet samt fokus på individen samt dess vårdnadshavares behov är av stor vikt för elevens kunskapsutveckling.

En viktig del av arbetet på KIND är att sammanställa befintlig forskning i systematiska litteraturöversikter. Nyligen granskade vi den samlade forskningen om anpassningar i lärmiljön för barn och ungdomar med autism, medan ett nu pågående översiktsarbete fokuserar på skolfrånvaro och NPF. Vidare föreläser personal från KIND kontinuerligt i skolrelaterade frågor i olika sammanhang, till exempel Lärarinstitutet, Magelungen utbildning och Stockholm stad. Vi på KIND samarbetar även med olika skolor bland annat Magelungen skolor, Adolfbergsskolan och Katarina Norra skola. Vi är också representerade i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommittee och Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) insynsråd. 

Metoder i skolan som vi på KIND arbetar med är bland annat SKOLKONTAKT™ och INCLUSIO.

Omslag SKOLKONTAKT

SKOLKONTAKT - social färdighetsträning i grupp

SKOLKONTAKT är en social färdighetsträning i grupp för elever med autism eller autismliknande svårigheter och ett dokumenterat behov av att arbeta med sociala svårigheter i skolan. Utvecklingen genomfördes i dialog med skolpersonal, utifrån en mindre utvecklingsstudie på ett gymnasium, och i samarbete med specialpedagog och tidigare rektor Anna Borg (anknuten till KIND). SKOLKONTAKT riktar sig till ungdomar framför allt i senare delen av grundskolan och gymnasiet. SKOLKONTAKT har sitt ursprung i KONTAKT, social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism i ett kliniskt sammanhang. SKOLKONTAKT har vidareutvecklats för att passa in i skolans miljö med bland annat fler skolrelaterade teman, individuellt graderade mål och ökad frekvens på sessionerna (3 per vecka) samt veckovisa uppdrag som utförs på sessionerna. SKOLKONTAKT-grupperna leds av skolpersonal och insatsen utförs helt i skolans miljö. Insatsen syftar även till att vara kapacitetsbyggande för skolan och ge skolan ett ytterligare verktyg för en elevgrupp i risk.

SKOLKONTAKT är utprövat med en randomiserad kontrollerad pilotstudie med en aktiv kontrollgrupp på en gymnasieskola i Stockholm. Det övergripande syftet var att undersöka acceptans, säkerhet och preliminära effekter av SKOLKONTAKT i jämförelse med en aktiv kontrollgrupp. I en intervjustudie förmedlades att SKOLKONTAKT för ungdomarna, skolpersonalen som utförde insatsen, men även skolledningen upplevts väl placerad i skolans miljö. I formulär framkom att vissa sociala färdigheter utvecklats och att ungdomarnas självupplevda livskvalitet förbättrats, mer för deltagare i SKOLKONTAKT-grupperna än aktiva kontrollgruppsdeltagare. Dessutom uppnåddes fler personligt formulerade, sociala mål om ungdomen gått i SKOLKONTAKT. 

Utbildning i SKOLKONTAKT

Är du intresserad av utbildning, certifiering och handledning för grupptränare i metoden SKOLKONTAKT?
Läs mer här

Här finns fler av KIND:s utbildningar.

Är du intresserad av att köpa in manual och arbetsböcker för SKOLKONTAKT?

Kontakta förlaget Hogrefe.

Om SKOLKONTAKT från NPF Skoldagarna 2021

INCLUSIO - verktyg för kartläggning i skolan

INCLUSIO är ett organisationsutvecklingsverktyg (intervju eller enkät) framtaget för att skolpersonal på ett systematiskt sätt ska kunna kartlägga hur grundskolan fungerar och aktivt arbetar kring inkludering för elever med NPF.

Med 61 frågor, plus bakgrundsfrågor om skolan och respondenten, belyser INCLUSIO områden som till exempel utredning av behov av stödinsatser, individualiserade stödinsatser, studiemiljö, bemötande, samarbete med föräldrar, kamratrelationer och personalens professionalitet. Svaren kan sedan användas som ett verktyg i arbetet att på ett systematiskt sätt analysera, planera och följa upp skolans verksamhet mot målet att skapa och förstärka förutsättningarna för en fungerade och ändamålsenlig skolgång för elever med NPF, men även alla andra elever vilket är den egentliga tanken med inkludering.

INCLUSIO som standardiserad intervju har studerats kvalitativt med djupintervjuer tillsammans med neurodivergenta elever, deras vårdnadshavare och lärare med rörande upplevd inklusion i skolan. I studien noteras det att upplevelsen av inklusion i praktiken skiljer sig åt och det framkommer behov av ökat samarbete mellan lärare och elever samt deras vårdnadshavare för att utveckla pedagogisk inklusion.

Rapport om inkludering i skolan

KIND har gjort en rapport om inkluderingsarbete för barn och ungdomar vid svenska skolor. Den är baserad på INCLUSIO och omfattar svar från 4778 anställda vid 68 skolor. Läs rapporten här

 

Profile image

Christina Coco

Anknuten till Forskning

Anna Fridell

Doktorand