SCOPE - en webbkurs för unga med autism

Webbkursen SCOPE utvärderas i ett forskningsprojekt som är ett samarbete mellan KIND, Karolinska Institutet och Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Projektet omfattar även en studie om funktion och funktionsnedsättning hos ungdomar med autism.

Forskningsprojektet SCOPE

Personer med autism kan vilja veta mer om autism och vad autism innebär för en själv – då är det viktigt att få tydlig och korrekt information. Det är inte alltid man har lust att gå till en mottagning och prata med någon. Därför har vi tagit fram en internetbaserad kurs om autism för unga 16-25 år. Kursen har utvecklats i samarbete med ungdomar med autism. Hela kursen görs på nätet och alla deltagare har en handledare som de har kontakt med (via en meddelandefunktion) varje vecka. Läs mer om innehållet i SCOPE.

I forskningsprojektet har två studier ingått. I den första studien – har vi utvärderat genomförbarhet, deltagarnöjdhet och preliminära effekter av SCOPE. Vi ville veta om kursen SCOPE leder till att man lär sig mer om autism. Vi vill också följa upp hur kursdeltagarna mår och vad de tycker om SCOPE. Denna första studie är publicerad och du kan läsa om studien här: "Internet-delivered psychoeducation for older adolescents and young adults with autism spectrum disorder (SCOPE): An open feasibility study".

En randomiserad kontrollerad studie (SCOPE RCT) jämför deltagande i SCOPE mot två jämförelsegrupper: dels självstudier om autism, dels väntelista och deltagande i andra eventuella insatser man har just då. Studiens datainsamling avslutas under 2021 och anmälan till studien har stängts.

Tillgång till SCOPE i reguljär vård

SCOPE erbjuds för närvarande till personer 16-25 år med en autismspektrumdiagnos som har kontakt inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm. För mer information om hur du kan ta del av SCOPE, gå till https://www.habilitering.se/scope

Funktion och funktionsnedsättning hos unga med autism

Ungdomar och unga vuxna med autism kämpar ofta med svårigheter inom olika områden, till exempel socialt samspel eller att skapa en bra struktur i vardagen. Det är viktigt att professionella kan kartlägga funktion och funktionsnedsättning för att planera rätt insatser.

Den här studien beskriver funktion inom flera områden hos ungdomar och unga vuxna med autism (16 – 25 år), samt vilka könsskillnader som eventuellt finns inom dessa områden. Vi vill också undersöka om det finns en koppling mellan funktion och egenskattade autismsymptom, samt funktion och egenskattade symptom på depression och ångest. På det sättet kan vi beskriva funktion och också vad som påverkar funktion hos ungdomar med autism.

I studien intervjuade vi ungdomar och de unga vuxna med autism och de fick själva uppskatta sin funktion med hjälp WHODAS 2.0 som tagits fram av världshälsoorganisationen WHO. Intervjuerna skedde i samband med SCOPE studien som beskriv ovan, och anmälan till studien har stängts.

 

Medverkande

Anna Backman (doktorand/forskningssamordnare), Sven Bölte och Tatja Hirvikoski.

Tatja Hirvikoski, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Foto: Andreas Andersson.
Tatja Hirvikoski, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Foto: Andreas Andersson

Kontakt

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning

E-post:tatja.hirvikoski@ki.se

Organisatorisk tillhörighet:Hirvikoski

Institution:K6 Kvinnors och barns hälsa

TH
Innehållsgranskare:
2024-03-04