Bedömningsinstrument för utredning och forskning

Det finns många bedömningsinstrument som används vid utredning av utvecklingsrelaterade tillstånd och för forskning. KIND har medverkat till svensk översättning, bearbetning och utvärdering av ett flertal. Vissa av nedanstående formulär kan fås kostnadsfritt och andra kan köpas av respektive förlag. På KINDs kurser kan du hålla dig uppdaterad om aktuella bedömningsinstrument.

Svenska versioner av internationella instrument

Autism Spectrum Quotient (AQ)

AQ, Autism Spectrum Quotient (tidigare Autism Quotient), är ett frågeformulär som består av 50 frågor och finns i tre versioner: barn (4-11 år), ungdomar (12-15) år) och vuxna (från 16 år, självskattning). AQ kartlägger vanliga symptom vid autismspektrumtillstånd och används vid utredningar och forskning i många länder. Det finns också kortversioner: AQ-10 för alla åldrar. Läs mer och hämta formuläret här.

CAT-Q, Camouflaging Autistic Traits Questionnaire

CAT-Q, Camouflaging Autistic Traits Questionnaire är ett självskattningsformulär för kamouflering av autistiska drag. För poängsättning gäller att alla items scoras från 1 till 7 där items 3, 12, 19, 22 och 24 är reverserade. Itempoäng kan räknas ihop till en totalpoäng (för den svenska versionen fann vi inget stöd för användande av de tre subskalor som presenterats för den engelska originalversionen av CAT-Q.) I den svenska valideringen fann vi att totalpoängen från CAT-Q har begränsad träffsäkerhet i att skilja mellan autistiska och icke-autistiska personer, och därför bör instrumentet användas med försiktighet i kliniska utredningar. Läs mer i den här vetenskapliga artikeln

CAT-Q, Camouflaging Autistic Traits Questionnaire

Childhood Autism Spectrum Test (CAST)

Hette tidigare Childhood Asperger Syndrome Test. CAST är ett frågeformulär riktat till föräldrar för att undersöka om ett barn eventuellt uppvisar symptom för autismspektrumtillstånd. Klicka här för mer information och för att hämta formuläret. Läs en vetenskaplig artikel om instrumentet.

Clinical Global Impression-autism (CGI-AUT)

CGI-AUT är ett bedömningsinstrument som är utvecklat för att mäta symtombildens svårighetsgrad vid AST. All information om personen vägs samman och summeras i en poäng mellan 1 och 7. 1 motsvarar inga psykiatriska symptom medan 7 står för maximal psykopatologi. Maila till Eric Zander om du vill ha en kopia av instrumentet. Läs en vetenskaplig artikel om instrumentet.

CSBS-DP Infant-Toddler Checklist

The Communication and Symbolic Behavior Scales-Developmental Profile Infant-Toddler Checklist är ett screeningsintrument för tidig upptäckt av autismspektrumtillstånd. Infant-Toddler Checklist ingår som en del i ett större undersökningspaket men kan också användas fristående. Läs mer om och hämta instrumentethär.

Children’s Global Assessment Scale for Developmental Disabilities (DD-C-GAS)

Med hjälp av DD-C-GAS kan man skatta aktuell funktionsförmåga inom områdena: a) ADL, egenvård, mat, påklädning, sömn, b) kommunikation, c) sociala beteenden samt d) studieresultat och fungerande i hemmet, skolan och i social gemenskap. Skriv till Eric Zander om du vill ha en kopia av instrumentet. Läs en vetenskaplig artikel om instrumentet.

Infant Behavior Questionnaire-Revised (IBQ-R) och Early Childhood Behavior Questionnare (ECBQ)

IBQ-R (0-12 månader) och ECBQ (18-36 månader) används för att undersöka små barns temperament på ett detaljerat sätt. Instrumenten är avsett för forskning och för barn i allmänhet men har använts vid forskning om autism. Både IBQ-R och ECBQ finns i olika versioner (standard, kort och mycket kort) och fylls i av barnets föräldrar. Läs vetenskapliga artiklar om IBQ-R och ECBQ. Mer information om instrumenten finns här. Är du intresserad av att använda instrumentet, maila till Eric Zander.

Quantitative Checklist for Autism in Toddlers (Q-CHAT)

Q-CHAT är ett screeninginstrument för att upptäcka autismspektrumtillstånd hos små barn (18-24 månader). Instrumentet består av 25 påståenden och fylls i av föräldrarna. Det finns också i en kortversion med 10 påståenden. Klicka här för mer information och för att hämta formuläret.

Repetitive Behavior Scale – Revised (RBS-R)

RBS-R är standardskalan för att mäta repetitiva beteenden vid AST och kartlägger dessa i detalj. Klicka här för att läsa mer. Är du intresserad av att använda RBS-R, maila till Eric Zander.

Eyes Test (Child)

Eyes Test ger ett mått på hur väl ett barn kan identifiera olika känslouttryck utifrån fotograferade bilder på ögonregionen. Klicka här för mer information och för att hämta formuläret.

Sensory Profile och Infant/Toddler Sensory Profile

Sensory Profile mäter sinnesfunktioner, alltså hur barn i åldrarna 3 till 10 år reagerar på och processar information med sina sinnen. Infant/Toddler Sensory Profile används för barn från födseln till 36 månaders ålder. Båda instrumenten finns i svenska forskningsversioner. Klicka här för mer information om Sensory Profile och om Infant/Toddler Sensory Profile och om sinnesfunktion utifrån instrumentets författares synvinkel.

 

Standardiserade instrument via förlag

Autismdiagnostiskt observationsschema, andra utgåvan (ADOS-2)

ADOS-2 är gold standard vid diagnostik av AST i alla åldrar och används vid många verksamheter och i forskning i Sverige och i andra länder. KIND bedriver utvecklingsarbete och utbildar i ADOS-2. Läs mer i en vetenskaplig artikel där ADOS-2 utvärderats i Sverige. Mer om ADOS-2 finns på Hogrefe psykologiförlagets hemsida. KINDs kursutbud innehåller: ADOS-2 Grundkurs, ADOS-2 Knattemodulen, ADOS-2 Update eller ADOS-2 Booster.

Social Reponsiveness Scale (SRS)/Social Responsiveness Scale-2 (SRS-2)

SRS-2 mäter autistiska drag på ett kvantitativt sätt. Den är standardiserad och normerad i Sverige i samarbete mellan KIND och Hogrefe Psykologiförlaget och finns utgiven. SRS-2 är ett internationellt sett mycket vanligt och troligen mest vetenskapligt utvärderade skattningsformuläret inom det här området och används både i klinisk praktik och forskning. Den kan användas från 2 ½ års ålder till vuxna och finns i olika versioner beroende på ålder. För vuxna finns även självskattning. Såväl den svenska som samlade internationella vetenskapliga utvärderingen av SRS-2 tillsammans med de svenska normerna i presenteras utförligt i den svenska manualen. Här kan du läsa mer om SRS-2

Kliniska intervju-och frågeformulär

Pedagogiska beskrivningar

ISAS Intervjuunderlag för Självrapportering av Autistiska Symptom

NDD-intervjuerna, 0-6 år: klinisk bedömning med fokus på kartläggning av autism och adhd till vårdnadshavare och pedagog

NDD-intervjuerna, 6-18 år: klinisk bedömning med fokus på kartläggning av autism och adhd till vårdnadshavare och pedagog

Kontakt

Elisabeth Nilsson Jobs

Specialistpsykolog, Forskningsspecialist

Kontakt

Profile image

Eric Zander

Leg psykolog, Post Doc
Innehållsgranskare:
Una Prosell
2024-04-03