Kurser på KIND

Ta chansen att utvecklas i ditt yrke! På KIND hittar du utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för yrkesverksamma. Vi har ett standardutbud av webbaserade kurser och vi kan på begäran skräddarsy utbildningar. Vi erbjuder både kortare översiktliga kurser och fördjupningskurser – se vad som passar dig. Vi har även ackrediterade specialistkurser för legitimerade psykologer. Alla utbildningarna utgår från senaste vetenskapliga kunskapen och utvecklas kontinuerligt.

Våra kurser ges i samarbete med Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet. Kursledarna är erfarna kliniker och forskare på KIND och/eller andra experter inom det specifika området utbildningen gäller. Kurserna hålls digitalt via lärplattformen Canvas och Zoom, om inget annat anges.

Aktuella kurser

Utbildningar på KIND
Datum Kurs Antal schemalagda kursdagar Sista anmälningsdag
3-5 jun + 30 sep 2024 ADOS-2 Grundkurs 4 dagar Fullbokad
19 aug - 26 sep 2024 SKOLKONTAKT: Grundkurs 1 dag 14 jun
2-4 sep + 18 nov 2024 ADOS-2 Grundkurs 4 dagar Fullbokad
11 sep, 16 okt, 17 dec 2024 Griffiths III 2,5 dagar 14 aug
23 sep - 21 okt + 9 dec 2024 KONTAKT: klinisk utbildning 2 dagar 23 aug
1 okt + 4 nov 2024 SON-R: 2-8 år, 6-40 år 2 dagar 30 aug
14-15 okt 2024 ADI-R Grundkurs 2 dagar 11 sep
7 nov 2024 Kursdag om diagnoserna adhd, autism, intellektuell funktionsnedsättning och andra utvecklingsneurologiska tillstånd 1 dag 7 okt
11 nov 2024 Kursdag om diagnosen intellektuell funktionsnedsättning 1 dag 9 okt
29 nov 2024 PEGASUS: Gruppledarutbildning 1 dag 25 okt
2 dec 2024 SKOLKONTAKT: Påbyggnadskurs 1 dag 4 nov

Är en kurs fullbokad? Skicka ett mejl till utbildningssamordnare Lisa Wilsson så får du information om när det går att anmäla sig till ett nytt kurstillfälle. 

Kort om våra kurser

ADI-R Grundkurs

ADI-R är en halvstrukturerad, standardiserad diagnostisk intervju som ger en detaljerad kartläggning av social kommunikation och begränsade och repetitiva beteenden. Den är särskilt utvecklad för att bedöma personer i olika åldrar vid kartläggning av autistiska symtom. Intervjun ger ett väl underbyggt stöd vid diagnostik enligt DSM/ICD.

En tvådagars grundkurs som ger en bakgrund till ADI-R:s psykometri och en genomgång i praktisk användning av intervjun.

Behörighet

 • Legitimerad psykolog/läkare
 • PTP-psykolog/AT-läkare under handledning av ADI-R-erfaren psykolog/läkare
 • Goda kunskaper om utvecklingspsykologi/-medicin samt om autism och andra utvecklingsavvikelser
 • Minst 6 månaders erfarenhet av kliniskt utredningsarbete avseende autism
 • För PTP-/ AT-tjänstgöring gäller att vid kursens början ha deltagit i minst 10 neuropsykiatriska utredningar varav 4-5 ska ha innefattat frågeställning om autism.

För anmälan se "Aktuella kurser". 

 

ADOS-2

ADOS-2 Grundkurs

ADOS-2 är en standardiserad direktobservation av social kommunikation, interaktion och lek samt begränsade och repetitiva beteenden. Bedömningsinstrumentet är ett diagnostiskt verktyg som används vid utredning av misstänkt autismspektrumtillstånd (autism). ADOS-2 omfattar fem moduler som är anpassade till språklig förmåga och/eller ålder och ger ett väl underbyggt stöd vid diagnostik enligt DSM/ICD.

Grundkursen består av 4 kursdagar uppdelat i två delar:
Del 1 (3 dagar) Grunder om autism och ADOS-2 (förberedelse cirka 6 timmar tillkommer).
Del 2 (1 dag) Uppföljningsdag som sker 2-3 månader efter del 1 (förberedelse ca 2 timmar tillkommer).

Behörighet

 • Legitimerad psykolog
 • PTP-psykolog under handledning av ADOS-2-erfaren legitimerad psykolog

För anmälan se "Aktuella kurser". 

 

ADOS-2 Booster

I den här kursen får du möjlighet att uppdatera och slipa dina ADOS-färdigheter i modul 1, 2, 3 och 4 i grupp. Vi tittar på inspelade ADOS-administreringar och går igenom individuell kodning och konsensuskodning.

Behörighet

 • Legitimerad psykolog samt genomgången ADOS-2 Grundkurs 
 • PTP-psykolog under handledning av ADOS-2-erfaren legitimerad psykolog

För anmälan se "Aktuella kurser". 

 

ADOS-2 Knattemodulen (fördjupningskurs)

I den här kursen får du en fördjupning i ADOS-2 Knattemodulen för barn mellan 12-30 månader. Kursen omfattar en dag samt förberedelser om ca 4 timmar.

Behörighet

 • Legitimerad psykolog samt genomgången ADOS-2 Grundkurs 

För anmälan se "Aktuella kurser". 

 

ADOS-2 Specialistkursackrediterad

Kursen omfattar modul 1-4. I kursen ingår motsvarande ADOS-2 Grundkurs kombinerad med en specialistdel där du fördjupar och redovisar dina kunskaper och färdigheter i metoden och identifiering av autistiska beteenden.

Kursen är ackrediterad hos psykologförbundet som 1 av 6 specialistkurser, som 1 fördjupningskurs inom: Forensisk psykologi, Funktionshindrens psykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Missbruks- och beroendepsykologi, Neuropsykologi, Pedagogisk psykologi.

Behörighet

 • Legitimerad psykolog

För anmälan se "Aktuella kurser". 

Griffiths III

Griffiths III är ett brett testinstrument för bedömning av barns utvecklingsnivå för åldrarna 0-6 år och redovisar barnets utvecklingsnivå på hel- och delskalenivå.

Den här omarbetade versionen av Griffiths har nytt material som har bearbetats i linje med forskning inom psykologi, neurologi och pediatrik. I den här kursen får du tillfälle att gå igenom materialet, öva på administrering och få handledning i samband med egna kliniska testningar. I kursen ingår att du genomför minst 1-2 testningar.

2,5 dagar schemalagd undervisning, eget arbete tillkommer.

Förkunskaper

Det är en fördel om du har auskulterat vid några småbarnsutredningar innan kursstart.

Behörighet

 • Legitimerad psykolog
 • PTP-psykolog med handledare som har erfarenhet av utredning av små barn

För anmälan se "Aktuella kurser". 

Johanna Ristolainen Spak presenterar Griffiths III

Bild av omslag till KONTAKT

KONTAKT

KIND erbjuder utbildning till dig som vill bli certifierad grupptränare i KONTAKT respektive certifierad grupptränarhandledare i KONTAKT. En tredje utbildning kan även erbjudas där deltagaren kan erhålla certifiering som KONTAKT-utbildare.

KONTAKTTM är en manualbaserad social färdighetsträning i grupp för barn (8-12 år) respektive ungdomar (13-19 år) med autism utan intellektuell funktionsnedsättning som är utprövad i klinisk verksamhet. Utifrån kognitiva beteendeterapeutiska principer genomförs övningar och diskussioner om social kognition, socialt samspel och reflektion över den egna personen och andra enligt en återkommande struktur. Cirka 4-8 deltagare genomför gruppträning KONTAKT, antingen kort (12 sessioner) eller lång (24 sessioner), med minst två grupptränare.

Utbildning: Certifierad grupptränare KONTAKT (KONTAKT: Klinisk Utbildning)

Behörighet

 • Universitets- eller högskoleutbildning som psykolog, arbetsterapeut, logoped, socionom, sjuksköterska eller motsvarande
 • Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med autism
 • Grundläggande kunskaper om KBT och gruppinsatser

Kursen ges via den digitala lärplattformen Canvas och spänner över ca 2-3 månader enligt följande steg:

Steg 1) Inledande självstudier motsvarande 1,5 dagar

Steg 2) Obligatoriskt gemensamt seminarium i anslutning till självstudier (heldag)

Steg 3) Rekommenderad uppstart av KONTAKT-grupp på kursdeltagarens lokala enhet.

Steg 4) Obligatoriskt uppföljande gemensamt seminarium (heldag ca 2 månader efter det första seminariet)

Angående Steg 3: Kursdeltagarna rekommenderas att starta upp en KONTAKT-grupp direkt efter det första gemensamma seminariet (Steg 2). Detta för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig kursens uppföljande gemensamma seminarium (Steg 4). Kursdeltagarna behöver dock inte ha hunnit slutföra en KONTAKT-omgång innan det uppföljande seminariet utan de kan med fördel ha grupper i olika faser av den social färdighetsträningen.

Kursintyg erhålls efter kursens slut.

För anmälan se "Aktuella kurser". 

Utbildning: Certifierad grupptränarhandledare i KONTAKT (on demand)

Den här utbildningen ger dig certifiering i att självständigt handleda andra grupptränare i KONTAKT inom eller utanför den egna enheten. Utbildningen kräver att du har möjlighet att som grupptränare genomföra en KONTAKT-omgång (cirka fyra tillfällen à 3 tim/månad) i anslutning till kursstart.

Behörighet och förutsättningar

 • Certifierad grupptränarutbildning i KONTAKT*
 • Minst två genomförda KONTAKT-grupper som grupptränare

* Du är behörig om du har gått tidigare KONTAKT-kurs på KIND och blivit grupptränare i metoden

Utbildningen förutsätter att du:

 • Planerar start för en KONTAKT-grupp nästkommande termin (se Steg 2 nedan)
 • Planerar start för ytterligare en KONTAKT-grupp där du själv handleder grupptränare terminen därpå (se Steg 3 nedan)

Kursen genomförs enligt följande steg:

Steg 1) Gemensamt seminarium (heldag)

Steg 2) Eget genomförande av en KONTAKT-grupp på den egna enheten under handledning av KINDs KONTAKT-utbildare. Inspelning av dig som grupptränare från en av sessionerna ingår. Inspelningen skickas in till KINDs KONTAKT-utbildare för bedömning.

Steg 3) Självständig handledning av KONTAKT-grupptränare på den egna enheten. Två tillfällen för egen handledning från KINDs utbildare ingår.

Efter godkända moment erhålls handledarcertifikat.

Vänligen kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson för mer information och prisuppgift.

Kompletterande handledningsinsatser från KONTAKT-utbildare (on demand)

Vid behov av kompletterande handledningsinsatser från KONTAKT-utbildare från KIND för certifierade grupptränare och/eller certifierade grupptränarhandledare, vänligen kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson för mer information och prisuppgift.

Utbildning: Certifierad KONTAKT-utbildare (on demand)

Som KONTAKT-utbildare kan du utbilda grupptränare och grupptränarhandledare inom och utanför den egna enheten. För att bli certifierad utbildare anmäls intresse till KIND. Vänligen kontakta utbildningssamordnare Lisa Wilsson för mer information och prisuppgift.

Behörighet

 • certifierad grupptränarhandledare i KONTAKT
 • minst 3 genomförda separata KONTAKT-grupper
 • handlett grupptränare i KONTAKT minst tre omgångar på sin verksamhet

Mot bedömning kommer vi certifiera eller motivera nekande beslut.    

 

Ges på engelska: KONTAKT: clinical training

KONTAKT har anpassats och utprövats (Australien, Tyskland, Norge) eller är under utprövning (t ex China/Taiwan, Turkiet, Spanien) i olika kulturella kontexter utanför Sverige. Vi erbjuder därför en engelskspråkig KONTAKT-utbildning regelbundet vid KIND. För anpassning till ytterligare språk och kulturella sammanhang behövs samarbete med KIND och Hogrefe-förlaget. Den engelskspråkiga utbildning som ges baseras på KONTAKT:s utprövning i Sverige och i Australien. Här hittar du mer information. 

Anna Fridell presenterar KONTAKT

Omslag SKOLKONTAKT

SKOLKONTAKT

SKOLKONTAKT: grundkurs

SKOLKONTAKT™, det vill säga social färdighetsträning i grupp för elever med autism eller autismliknande svårigheter utan intellektuell funktionsnedsättning och dokumenterat behov av social träning i skolsammanhang, är en utbildning för dig som arbetar med denna målgrupp i skolans miljö. Den riktar sig till dig som arbetar framför allt med ungdomar i senare delen av grundskolan och gymnasiet. Metoden är manualbaserad och inkluderar grundläggande kognitiva beteendeterapeutiska- och inlärningsprinciper. SKOLKONTAKT som insats pågår under 12 gruppveckor med tre sessioner/gruppvecka (50 minuter/session) med två till tre grupptränare från skolan för en grupp elever med cirka 4–8 deltagare.   

För att bli grupptränare i SKOLKONTAKT rekommenderas att gå utbildning i metoden. SKOLKONTAKT:s grundkurs är planerad att erbjudas två gånger per år. Kursen innefattar blandad inlärning via lärplattformen Canvas. Kursdeltagare går igenom grundkursen i sin egen takt men närvarar vid ett gemensamt seminarium (obligatorisk närvaro via Zoom) på utsatt datum vid kursens slut. Sammanhängande kurstid för eget arbete beräknas till cirka 2 heldagar samt en heldag för kursens gemensamma seminarium. Efter fullständig närvaro erhåller kursdeltagare intyg om genomförd SKOLKONTAKT: grundkurs.

Behörighet

 • Skolpersonal med erfarenhet av att arbeta med målgruppen och vana av att arbeta med ungdomar i grupp. 

Anmälan och mer information här

 

SKOLKONTAKT: påbyggnadskurs

För metoden SKOLKONTAKT™ rekommenderas regelbunden handledning (det vill säga att personal från elevhälsan eller specialpedagoger handleder SKOLKONTAKT:s grupptränare på sin skola). Detta eftersom SKOLKONTAKT-metodens kvalitet påverkas av bland annat tränarens erfarenhet och förmåga. För att bli intern handledare i SKOLKONTAKT behöver man gå SKOLKONTAKT:s påbyggnadskurs. På kursen ges extra fokus på SKOLKONTAKT-handledarens uppdrag, diskussion kring återkommande möjligheter/utmaningar med SKOLKONTAKT och metodens KBT-inslag.

SKOLKONTAKT:s påbyggnadskurs är planerad att erbjudas två gånger per år. Kursen innefattar förberedande uppgifter på lärplattformen Canvas (beräknas ta cirka 2 timmar) och därefter ett gemensamt heldagsseminarium (obligatorisk närvaro via Zoom). Efter fullständig närvaro erhåller kursdeltagare intyg om genomförd SKOLKONTAKT: påbyggnadskurs.

Behörighet

 • Skolpersonal inom skolans elevhälsovård alternativt utbildad specialpedagog med erfarenhet av metodens målgrupp och gärna erfarenhet/utbildning i KBT
 • Påbyggnadskursens deltagare ska även ha fullföljt SKOLKONTAKT: grundkurs hos oss på KIND alternativt vara anmäld till grundkursen och ha genomfört den innan påbyggnadskursens start.

För anmälan se "Aktuella kurser". 

Christina Coco presenterar SKOLKONTAKT

PEGASUS: Gruppledarutbildning - psykoedukation för vuxna med adhd och deras anhöriga

Denna endagskurs är praktiskt inriktad för dig som planerar att bli gruppledare/kursansvarig för en PEGASUS-grupp. PEGASUS är lämplig som första psykoedukativ intervention för vuxna med adhd och deras anhöriga.

Behörighet

 • Kursen riktar sig till personal som arbetar med vuxna och som har goda kunskaper om adhd. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med gruppverksamhet.

För anmälan se "Aktuella kurser". 

 

SON-R: 2-8 år, 6-40 år

SON-R är ett icke-verbalt kognitivt test som bedömer icke-verbal logisk och visuospatial förmåga. SON-R kan med fördel användas som komplement till utvecklingsskalor och andra kognitiva test vid bedömning av intellektuell funktion och kognitiv profil. SON-R består av två versioner, en för yngre barn och en för äldre barn, ungdomar och vuxna. Kursen omfattar en dags förberedande eget arbete och två lärarledda dagar. Mellan kursdagarna förväntas deltagaren genomföra två egna testningar med SON-R. 

 • SON-R, uppbyggnad och psykometri
 • Administrering och uppgifter
 • Scoring
 • Tolkning
 • Att återföra resultat

Behörighet

 • Legitimerad psykolog 
 • PTP-psykolog

För mer information och anmälan se "Aktuella kurser". 

 

Utredningsmetodik

Utredningsmetodik allmän kurs för psykologer: adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar

I den här kursen får du lära dig mer om utredning och diagnostik av adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar som språkstörning och intellektuell funktionsnedsättning med fokus på barn och tonåringar. Kursen innefattar moment från den inledande kontakten till uppföljningen med vårdnadshavare och skola. Det här är en allmän kurs som omfattar utredning av barn och tonåringar. Om du vill specialisera dig inom småbarn respektive äldre barn se våra specialistkurser inom utredningsmetodik nedan. 

Behörighet

 • Legitimerad psykolog
 • PTP-psykolog

Utredningsmetodik 0-6 år specialistkursackrediterad: små barn med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar

Kursen är ackrediterad hos Psykologförbundet som 1 av 6 specialistkurser, som 1 fördjupningskurs inom: Funktionshindrens psykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Neuropsykologi, Pedagogisk psykologi.

Utredning av små barn med intellektuell funktionsnedsättning och autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar kräver hög kunskap om såväl typisk som atypisk utveckling. Kliniska och subkliniska symtom överlappar ofta och barnets funktion i vardagen påverkas i hög grad av den psykiska och fysiska miljön. Ansatsen i utredningen behöver därför vara bred för att barnets sammantagna förutsättningar och stödbehov ska kunna identifieras. I utredningen behöver psykologen goda färdigheter i olika metoder för informationsinhämtning och behärska olika kliniska bedömningsinstrument och tester anpassade till barnets funktionsnivå. Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskaper om kartläggning, diagnostik och färdigheter inom samtliga ingående delar i småbarnsutredning där flera olika testbatterier ingår.

Behörighet

 • Legitimerad psykolog samt genomgången ADOS-2 Grundkurs

För anmälan se "Aktuella kurser". 

Utredningsmetodik 6-18 år specialistkursackrediterad: adhd, autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar

Kursen är ackrediterad hos Psykologförbundet som 1 av 6 specialistkurser, som 1 fördjupningskurs inom: Funktionshindrens psykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi, Neuropsykologi, Pedagogisk psykologi.

Den sammantagna kunskapen om barnets/ungdomen styrkor, svårigheter, behov och förutsättningar i vardagen kan vara svåra att överblicka för den enskilda klinikern eftersom utredningen av barnets utveckling, beteende och kognition ofta görs på olika håll. Den här kursen, som omfattar utredning av barn från förskoleklass och uppåt, syftar till att deltagaren ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter i att både ta tillvara andra professioners utredningar och att själv kartlägga och utreda kognitiva förmågor samt diagnosticera utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar på ett strukturerat och metodologiskt medvetet sätt. Kursen tar ett helhetsgrepp om utredningsmetodik och innefattar moment från den inledande kontakten till uppföljningen med vårdnadshavare och skola.

Behörighet

 • Legitimerad psykolog

För anmälan se "Aktuella kurser". 

Elisabeth Nilsson Jobs presenterar Utredningsmetodik

Kurser on demand

ADOS-2 Modul 4: Fördjupningskurs i vuxendiagnostik

Beroende på efterfrågan erbjuder KIND en kursdag som syftar till att fördjupa kunskaperna om ADOS-2 modul 4, egenrapport och andra metoder för diagnostik av autism hos vuxna. Just nu finns det ingen kurs att anmäla sig till men kontakta gärna utbildningssamordnare Lisa Wilsson för intresseanmälan. När tillräckligt många anmält intresse kommer du att bli kontaktad för kursanmälan. Intresseanmälan är inte bindande.

Behörighet

 • Kursen vänder sig till dig som har genomfört ADOS-2 Grundkurs och är legitimerad psykolog

Kursdag om NPF för läkare: autism och andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar hos barn - symtombild och diagnostik 

Beroende på efterfrågan erbjuder KIND en kursdag som uppdaterar och fördjupar kunskaper om olika UNF-tillstånd hos barn och ungdomar enligt DSM-5. Kursen vänder sig främst till legitimerade läkare men även andra yrkesprofessioner som arbetar med UNF-diagnostik är välkomna att söka. Om det inte finns någon kursomgång att anmäla sig till men du är intresserad av att gå kursen kontakta gärna utbildningssamordnare Lisa Wilsson för intresseanmälan. När tillräckligt många anmält intresse kommer du att bli kontaktad för kursanmälan. Intresseanmälan är inte bindande.

Behörighet

 • Kursen vänder sig främst till legitimerade läkare men även andra yrkesprofessioner som arbetar med UNF-diagnostik som psykologer, logopeder, sjuksköterskor och arbetsterapeuter, är välkomna att söka.

 

Skräddarsydd utbildning

Vi skräddarsyr uppdragsutbildning för yrkesverksamma som behöver kompetensutveckling inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ger kurser på uppdrag av arbetsgivare för personal inom vård, skola och omsorg. Utbildningen sker företrädesvis digitalt men kan även ske på plats. Kontakta oss med din idé om du vill ha förslag på upplägg och kostnad.

För mer information

Profile image

Lisa Wilsson

Utbildningssamordnare
+46852482855

Organisatorisk tillhörighet: Bölte
Institution: K6 Kvinnors och barns hälsa

EN
Innehållsgranskare:
2024-06-17