Pågående undersökningar

 

Här finns information om pågående undersökningar inom HÄMI.
För mer information om undersökningarna hänvisas till Kontakt för respektive undersökning.

Biologiska mätdata metaller

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidsserie – kvicksilver i hår hos förstföderskor

Utförare: IMM  Kontakt: Marika Berglund Rapporteras: Våren 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bly, kadmium och kvicksilver i blod barn Skåne

Utförare: Lunds universitet Kontakt: Karin Broberg  Rapporteras: Våren 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halter av kadmium i urin hos kvinnor i Stockholm

Utförare: IMM  Kontakt: Marika Berglund Rapporteras: Våren 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metallexponering hos barn i glasbruksområden

Utförare: Lunds universitet Kontakt: Håkan Tinnerberg  Rapporteras: Hösten 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Biologiska mätdata organiska ämnen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Utvärdering av exponering för bekämpningsmedel

Utförare: Livsmedelsverket Kontakt: Anneli Widenfalk Rapporteras: Vintern 2015 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering för miljöföroreningar hos barn

Utförare: Örebro universitet Kontakt: Jessika Hagberg Rapporteras: Våren 2016 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mätningar av organiska ämnen i bröstmjölk

Utförare: Livsmedelsverket Kontakt: Anders Glynn  Rapporteras: Våren 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analys av insamlade bröstmjölksprover Stockholm och Göteborg - analyser av PFAS, POPs, dioxiner

Utförare: ACES, Livsmedelsverket, NRM  Kontakt: Cynthia de Wit, Anders Glynn, Elisabeth Nyberg  Rapporteras: Sommaren 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kartläggning av hälsofarliga ämnen i barns miljöer

Utförare: IMM  Kontakt: Kristin Larsson  Rapporteras: Våren 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering för miljöföroreningar hos unga män och kvinnor

Utförare: Lunds universitet  Kontakt: Estelle Larsson  Rapporteras: Våren 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyser av bekämpningsmedelsrester och organfosfater i urin från unga män och kvinnor

Utförare: Lunds universitet Kontakt: Estelle Larsson  Rapporteras: Vintern 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provinsamling, analys och utvärdering av resultat i anslutning till kostenkät i Riksmaten ungdom

Utförare: Livsmedelsverket  Kontakt: Ulla-Kaisa Koivisto Hursti;  Rapporteras: Vintern 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luftföroreningar – exponeringsstudier

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Personburen exponering för organiska ämnen och partiklar kopplad till stationära mätningar i Lindesberg

Utförare: Örebro läns landsting  Kontakt: Katja Hagström  Rapporteras: Hösten 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad beräkning av antalet exponerade för NO2 och partiklar år 2015

Utförare: IVL  Kontakt: Karin Sjöberg   Rapporteras: Sommaren 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Luftföroreningar - besvär, hälsoeffekter

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Studie av akutbesök vid sjukhusens mottagningar kopplat till luftföroreningshalter

Utförare: Umeå universitet  Kontakt: Bertil Forsberg  Rapporteras: Våren 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Livsmedel – exponering, intagsberäkningar

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppskattning av exponering via livsmedel (matkorgen)

Utförare: Livsmedelsverket  Kontakt: Per Ola Darnerud   Rapporteras: Våren 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------