Pågående HÄMI-undersökningar

Här finns information om pågående undersökningar inom HÄMI.

För mer information om undersökningarna klicka på undersökningens namn eller kontakta ansvarig person på Naturvårdsverket.

 

Biologiska mätdata - metaller

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos barn Skåne Lunds universitet Tidsserie, återkommande
Kvicksilver i hår hos förstföderskor IMM Tidsserie, återkommande
Halter av kadmium i urin hos kvinnor Flera AMM-kliniker Tidsserie, återkommande
Analys av metaller i 4-åringar som ingår i NICE-studien IMM Våren 2024

 

Biologiska mätdata - organiska ämnen

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

 

Luftföroreningar – exponeringsstudier

(kontaktperson Filip Norlén på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Kartläggning av luftföroreningar vid uppstart av en ny industri i Skellefteå Umeå universitet Vintern 2024
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Malmö AMM/Lunds universitet Hösten 2024
Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Stockholm CAMM Hösten 2026

 

Luftföroreningar – besvär, hälsoeffekter

(kontaktperson Filip Norlén på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Inga pågående undersökningar

 

Livsmedel – exponering, intagsberäkningar

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Uppskattning av exponering för miljöföroreningar via livsmedel Livsmedelsverket Våren 2025

 

Buller och ljudmiljöer - exponeringsstudier

(kontaktperson Magnus Lindqvist på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Kartläggning av ljudmiljö i natur- och rekreationsområden Göteborgs universitet Våren 2024
Nationell kartläggning av trafikbuller vid bostad Göteborgs universitet Våren 2025

 

Utredningsuppdrag

(kontaktperson Karin Norström på Naturvårdsverket)

Lista med information om undersökningar, utförare och när det ska rapporteras
Undersökning Utförare Rapporteras
Olika miljöfaktorers påverkan på barns välmående och mentala hälsa CAMM Hösten 2024
MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-03-22