HÄMI: Utredningsuppdrag

Vidareutveckling av svenskt biomonitoreringsprogram – SWENHANES: Swedish ENvironmental Health And Nutrition Exposure Study

För att ta frågan vidare om ett nationellt Swenhanes finns det behov av att utreda behovet och nyttan med ett Swenhanes. Detta uppdrag syftar till att studera nyttan med statligt finansierade miljöhälsoprogram på internationell nivå. Detta för att får en uppfattning om hur det är strukturerade och vilka effekter det har gett för samhället. Sammanställningen ska utgöra ett underlag med exempel på framför allt samhällsnytta för att kunna vidareutveckla en svensk riktning mot ett Swenhanes och visa på användbarheten inom vårt nationella miljömålssystem.

 

Framtagande av enkät för användning inom HÄMIs HBM projekt

I de studier som genomförs inom HÄMI för att mäta exponeringen av organiska miljöföroreningar och metaller finns det i de flesta fall enkäter kopplade till studierna. Dessa är utformade av utföraren och innehållet beror på studiens syfte. En del av denna enkätdata rapporteras sedan in till HÄMIs datavärd.

Syftet med att samla in enkätdata är att kunna genomföra analyser för att kunna se samband mellan exponering och vilka faktorer som kan förklara skillnader i exponering, såsom till exempel ålder, kön, region, kost och socioekonomiska faktorer. Detta behövs för att kunna identifiera grupper som kan ha högre risk för en viss exponering. För att kunna göra beräkningar och studera samband mellan halt och personuppgifter från ett flertal studier behöver enkätfrågorna ställas på ett likartat sätt till deltagarna i respektive studie. Tidigare i HÄMI har inte alltid så varit fallet vilket också försvårar inrapporteringen till datavärd samt utvärdering av resultaten.

Syftet med detta uppdrag är att utveckla en basenkät som kan användas inom alla HÄMIs studier gällande exponering av organiska miljöföroreningar och metaller. Urval av enkätfrågor ska sedan användas av respektive utförare i sina studier och rapporteras in till HÄMIs datavärd.