HÄMI: Buller och ljudmiljöer - exponeringsstudier

Kartläggning av ljudmiljö i natur- och rekreationsområden

Närhet till grönområden minskar de negativa effekterna av trafikbullexponering vid bostaden och har allmänt positiv påverkan på hälsan hos boende och de som utnyttjar grönområdena för återhämtning, vila och fritid.

Inom den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI) har tidigare gjorts uppföljningar av trafikbullerexponering vid bostäder i Sverige, men för naturområden och så kallade tysta områden har det saknats miljöövervakningsinsatser.

I närheten av bullerkällor som vägar och järnvägar så är avståndet helt styrande, men i naturområden med större avstånd till källorna är det inte lika avgörande och man kan få en god bild av ljudlandskapet med ganska grov upplösning. Istället är det viktigt att hantera olika utbredningsfall, meteorologi, samt att ta med alla källor på långa avstånd.

Syftet med projektet är att ta fram en metodik för och sedan kartlägga tillståndet och följa utvecklingen över tid när det gäller omgivningsbuller i naturområden i Sverige. Resultatet ska även kunna användas vid utvärdering av miljökvalitetsmål, etablering av vindkraft, planering av friluftsfrågor och samhällsplaneringen i övrigt. Underlaget i form av framtagna kartor och en beskrivning av använd beräkningsmetod kommer vara tillgängligt för berörda aktörer som myndigheter, företag och allmänheten.

MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2023-03-16