HÄMI: Livsmedel – exponering, intagsberäkningar

Uppskattning av exponering för miljöföroreningar via livsmedel

Livsmedelsverket genomför regelbundet matkorgsundersökningar där halter av olika ämnen analyseras i livsmedelsgrupper representativa för den svenska livsmedelskonsumtionen. Tidigare matkorgsundersökningar genomfördes åren 1999, 2005, 2010 och 2015. Livsmedel köps in i butik och innehållet i matkorgarna baseras främst på Jordbruksverkets statistik grundad på produktions- och försäljningssiffror samt kompletterande statistik från matvaneundersökningar, hushållskonsumtion och försäljning. Denna per capita (per person)-konsumtionsdata ger ett mått på hela befolkningens medelkonsumtion. Haltdata från Matkorgen används även i kombination med konsumtionsdata från Riksmaten-undersökningar för att uppskatta exponering hos till exempel storkonsumenter.

Syftet med undersökningen är att ta fram aktuella halter av kontaminanter, naturligt förekommande oönskade ämnen och näringsämnen i livsmedelsgruppsprover som är representativa för den svenska livsmedelskonsumtionen. Baserat på dessa halter kommer skattade per capita-intag av ämnen att beräknas för den svenska medelkonsumenten för att kunna bedöma risken eller nyttan med intagen. Vidare kommer tidstrender uppskattas för ämnen som analyserats i nuvarande och tidigare matkorgsundersökningar.

Ämnesgrupper som analyseras: Metaller, PCB, bromerade flamskyddsmedel, dioxiner/furaner, klorerade pesticider, PFAS, klorparaffiner, ftalater, fosforbaserade flamskyddsmedel, PAH:er.

MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-03-04