HÄMI: Buller och ljudmiljöer - exponeringsstudier

Kartläggning av ljudmiljö i natur- och rekreationsområden

Närhet till grönområden minskar de negativa effekterna av trafikbullexponering vid bostaden och har allmänt positiv påverkan på hälsan hos boende och de som utnyttjar grönområdena för återhämtning, vila och fritid.

Inom den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI) har tidigare gjorts uppföljningar av trafikbullerexponering vid bostäder i Sverige, men för naturområden och så kallade tysta områden har det saknats miljöövervakningsinsatser.

I närheten av bullerkällor som vägar och järnvägar så är avståndet helt styrande, men i naturområden med större avstånd till källorna är det inte lika avgörande och man kan få en god bild av ljudlandskapet med ganska grov upplösning. Istället är det viktigt att hantera olika utbredningsfall, meteorologi, samt att ta med alla källor på långa avstånd.

Syftet med projektet är att ta fram en metodik för och sedan kartlägga tillståndet och följa utvecklingen över tid när det gäller omgivningsbuller i naturområden i Sverige. Resultatet ska även kunna användas vid utvärdering av miljökvalitetsmål, etablering av vindkraft, planering av friluftsfrågor och samhällsplaneringen i övrigt. Underlaget i form av framtagna kartor och en beskrivning av använd beräkningsmetod kommer vara tillgängligt för berörda aktörer som myndigheter, företag och allmänheten.

 

Nationell kartläggning av trafikbuller vid bostad – Inventering och metodutveckling

Uppföljningar av trafikbullerexponering vid bostäder i Sverige har under de senaste 25 åren gjorts ungefär vart femte år. Resultaten från hittills genomförda kartläggningar har visat sig innehålla betydande brister. 2021 gjordes därför en förstudie[1] om hur de återkommande beräkningarna av exponering för trafikbuller kan förbättras och även bli mer jämförbara över tid. Parallellt utarbetades ett förslag till strategi för hur man kan bedöma och kvantifiera hälsopåverkan av trafikbuller på nationell nivå[2].

Båda rapporterna kommer utgöra ett viktigt underlag vid genomförandet.

En central del i projektet är att utveckla och fastställa en metod som går att upprepa av olika utförare och därmed säkra en mer effektiv och långsiktig miljöövervakning. Det ger en kontinuitet och bättre möjlighet att jämföra resultat mellan varje inventering. I projektet ingår även att undersöka möjligheterna och skapa förutsättningar att utvidga inventeringen till att omfatta fler parametrar än mest exponerade fasaddel, som exempelvis övriga delar av bostaden inklusive tillgång till tysta sidor. Det ger möjlighet att utvärdera framtida bullerexponering med olika scenarion inklusive förändrad fordonsflotta.

Det finns en bred samsyn bland berörda om såväl nytta som utvecklingsbehov av att återkommande ta fram en nationell trafikbullerinventering vid bostad. Myndigheter använder kartläggningarna både som underlag och vid måluppföljning. Resultatet från den utvidgade inventeringen kommer utgöra ett viktigt underlag för hur arbetet med att motverka negativa hälsoeffekter från omgivningsbuller fortskrider, och för att följa hur och var exponeringen förändras över tid.

Ett parallellt projekt inom HÄMI under 2023, Kartläggning av ljudmiljö i natur- och rekreationsområden, har vid genomförandet anpassats till arbetet med denna exponeringskartläggning. 

Delar av projektet samfinansieras med Trafikverket vilket möjliggjort en utökning av uppdraget till att även omfatta bland annat fördjupad beskrivning av metoder för hälsoeffektberäkningar samt översyn och förslag till uppdatering av beräkningsverktyg för hälsoeffektberäkningar.

[1] Bullerkartläggning inom den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI)

[2] Strategi för bedömning av hälsopåverkan av trafikbuller i Sveriges befolkning

MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-03-04