HÄMI: Luftföroreningar – exponeringsstudier

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft

Syftet är att värdera allmänbefolkningens exponering för några väsentliga cancerframkallande luftföroreningar. Mätningarna inkluderar både personburna och stationära mätningar. Mätningar inom projektet har genomförts sedan 2000 enligt ett rullande schema i Göteborg, Umeå, Stockholm, Malmö och Lindesberg.

Personburna mätningar av bensen, 1,3-butadien, formaldehyd, kvävedioxid och kväveoxid genomförs på 40 slumpmässigt utvalda deltagare. Dessa ämnen mäts också stationärt på två allmänna platser i utomhusluften.

En studie pågår i Göteborg och beräknas vara klar under våren 2021. I Umeå startar mätningarna under hösten 2021 och beräknas vara klara vintern 2022.