HÄMI: Luftföroreningar – exponeringsstudier

Mätning av vedeldningsrök med hög spatial och temporal upplösning i ett stadsområde med klagomål

Uppdraget syftar till att utveckla förutsättningar för att modellera utsläpp från vedeldning för att bättre kunna estimera hälsoeffekter av luftföroreningar. Vedeldning bidrar idag på många platser lika mycket som vägtrafik till halten av hälsoskadliga partiklar i luften. När fordonsflottan elektrifieras minskas också utsläppen av förbränningspartiklar från trafiken, och utsläpp från vedeldning blir relativt sett viktigare. Kunskapen om var, hur mycket, och när utsläppen sker är dock inte lika god som för vägtrafik. Kunskapen om hur den lokala meteorologin och topografin påverkar vilka halter boende i ett vedeldningsområde exponeras för är också begränsad, och viktig för både forskningen samt för boende och kommuner. Att bättre kartlägga utsläpp från vedeldning har i tidigare projekt, bland annat inom Naturvårdsverkets forskningsprogram SCAC, identifierats som den viktigaste åtgärden för att höja kvaliteten i de luftföroreningsmodelleringar som ligger till grund för epidemiologiska studier av hälsoeffekter av luftföroreningar.

 

Kartläggning av luftföroreningar vid uppstart av en ny industri i Skellefteå

Syftet med detta uppdrag är att få en uppskattning av vilka miljöexponeringar som genereras från verksamheten i en ny industrietablering i Västerbotten. Detta för att få en bild av situationen i direkt anslutning till uppstarten av en ny industri, som kan även användas som ett underlag för en senare uppföljning av hur lufthalterna av partiklar och metaller kan komma att förändras efter uppstarten.