HÄMI: Luftföroreningar – exponeringsstudier

Uppdaterad beräkning av antalet exponerade för NO2 och partiklar år 2021/2022

Inom ramen för den Hälsorelaterade miljöövervakningen studeras den svenska befolkningens exponering för luftföroreningar. Sedan 1991 har en exponeringskartläggning tagits fram ungefär vart femte år. Från och med 2018 är målsättningen att kartläggningen tas fram vart fjärde år för att kunna användas till den fördjupade utvärderingen av miljömålet Frisk luft samt uppdateringen av takdirektivets åtaganden. Sedan 2005 har kartläggningen tagit hänsyn till både kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM2.5 och PM10).

Syftet med det nu aktuella uppdraget är att uppdatera den kartläggning som gjorts avseende överexponering för NO2 och partiklar för år 2015 (IVL Rapport C 317, Gustafsson m.fl., 2018, Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts).

 

Mätning av vedeldningsrök med hög spatial och temporal upplösning i ett stadsområde med klagomål

Uppdraget syftar till att utveckla förutsättningar för att modellera utsläpp från vedeldning för att bättre kunna estimera hälsoeffekter av luftföroreningar. Vedeldning bidrar idag på många platser lika mycket som vägtrafik till halten av hälsoskadliga partiklar i luften. När fordonsflottan elektrifieras minskas också utsläppen av förbränningspartiklar från trafiken, och utsläpp från vedeldning blir relativt sett viktigare. Kunskapen om var, hur mycket, och när utsläppen sker är dock inte lika god som för vägtrafik. Kunskapen om hur den lokala meteorologin och topografin påverkar vilka halter boende i ett vedeldningsområde exponeras för är också begränsad, och viktig för både forskningen samt för boende och kommuner. Att bättre kartlägga utsläpp från vedeldning har i tidigare projekt, bland annat inom Naturvårdsverkets forskningsprogram SCAC, identifierats som den viktigaste åtgärden för att höja kvaliteten i de luftföroreningsmodelleringar som ligger till grund för epidemiologiska studier av hälsoeffekter av luftföroreningar.

 

Kartläggning av luftföroreningar vid uppstart av en ny industri i Skellefteå

Syftet med detta uppdrag är att få en uppskattning av vilka miljöexponeringar som genereras från verksamheten i en ny industrietablering i Västerbotten. Detta för att få en bild av situationen i direkt anslutning till uppstarten av en ny industri, som kan även användas som ett underlag för en senare uppföljning av hur lufthalterna av partiklar och metaller kan komma att förändras efter uppstarten.

 

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft

Syftet är att värdera allmänbefolkningens exponering för några väsentliga cancerframkallande luftföroreningar. Mätningarna inkluderar både personburna och stationära mätningar. Mätningar inom projektet har genomförts sedan 2000 enligt ett rullande schema i Göteborg, Umeå, Stockholm, Malmö och Lindesberg.

Personburna mätningar av bensen, 1,3-butadien, formaldehyd, kvävedioxid och kväveoxid genomförs på 40 slumpmässigt utvalda deltagare. Dessa ämnen mäts också stationärt på två allmänna platser i utomhusluften.

En studie pågår i Malmö och beräknas vara klar under hösten 2024.

MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2023-03-16