HÄMI: Utredningsuppdrag

Olika miljöfaktorers påverkan på barns välmående och mentala hälsa

Barn är särskilt känsliga och utsatta för påverkan av den omgivande miljön. De riskerar att utsättas för högre exponering för olika miljöfaktorer än vuxna eftersom de äter, dricker och andas mer i förhållande till sin kroppsstorlek samtidigt som de interagerar mer med omgivningen. Dessutom har barn svårt att påverka vilka miljöer de vistas i. För barn saknas i dagsläget uppgifter om hur stor andel som utsätts för förhöjda ljudnivåer från trafiken. Analyser från Barnens Miljöhälsoenkät 2019 för Stockholms län visar dock att nästan 25 procent av barnen som bor i flerfamiljshus har något fönster som vetter mot en större gata/trafikled, järnväg eller industri. Kvaliteten på utomhusluften har i vissa avseenden förbättrats under de senaste decennierna. Ändå överskrids miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid i vissa områden, till exempel längs vägar i tätorter med bebyggelse på en eller båda sidorna. Befolkningsstudier har inte kunnat påvisa någon tröskelnivå för luftföroreningar, dvs. en säker nivå under vilken det inte uppkommer några negativa hälsoeffekter. Om och hur luftföroreningar kan inverka på barns allmänna välbefinnande och mentala hälsa är undersökt i mycket liten utsträckning men data från Miljöhälsoenkät 2019 visar en samvariation mellan exponering för trafikrelaterade luftföroreningar och upplevd dålig luftkvalitet, besvär av avgaslukt samt symptom från näsa, ögon eller luftvägar, vilket kan inverka på barnens välbefinnande. Urbaniseringen har kopplats till lägre nivåer av fysisk aktivitet, högre sannolikhet för att bli utsatt för brott samt ökad mental stress. Exponering för grönska anses delvis kunna motverka de negativa hälsoaspekterna av urbana levnadsförhållanden, bland annat genom att minska mental och fysiologisk stress. Kunskapen om hur grönska inverkar på barns välmående och mentala hälsa är dock begränsad. Det finns också kunskapsluckor kring hur exponering för grönska kan motverka negativa hälsoeffekter av luftföroreningar och buller.

Syftet med den föreliggande undersökningen är att kartlägga barns exponering för vägtrafikbuller, luftföroreningar och bostadsnära grönska samt att undersöka hur dessa miljöfaktorer inverkar på barnens välbefinnande och mental hälsa. Undersökningen bygger på barnens Folkhälsomyndighetens miljöhälsoenkät 2019 där barn och deras föräldrar har svarat på frågor om hälsa kopplat till miljöfaktorer inom ”SCAPIS- områdena” (Göteborg, Malmö/Lund, Linköping, Stockholm, Uppsala, Umeå). Resultaten förväntas ge underlag för preventiva åtgärder och framtida stadsplanering.

MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-03-15