HÄMI: Luftföroreningar – exponeringsstudier

Kartläggning av luftföroreningar vid uppstart av en ny industri i Skellefteå

Syftet med detta uppdrag är att få en uppskattning av vilka miljöexponeringar som genereras från verksamheten i en ny industrietablering i Västerbotten. Detta för att få en bild av situationen i direkt anslutning till uppstarten av en ny industri, som kan även användas som ett underlag för en senare uppföljning av hur lufthalterna av partiklar och metaller kan komma att förändras efter uppstarten.

 

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft

Syftet är att undersöka allmänbefolkningens exponering för några cancerframkallande luftföroreningar. Undersökningen genomförs inom Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram för Hälsorelaterad miljöövervakning. Mätningar utförs bland annat för att utvärdera miljömålet Frisk luft. Mätningar inom projektet har genomförts sedan 2000 enligt ett rullande schema i Göteborg, Umeå, Stockholm, Malmö och Lindesberg.

Mätningarna inkluderar både personburna och stationära mätningar. Personburna mätningar av bensen, 1,3-butadien, formaldehyd och kvävedioxid och genomförs under en vecka hos 40 slumpmässigt utvalda deltagare (20-60 år) folkbokförda i Stockholms stad. Deltagarna i studien ska också besvara en enkät och föra en aktivitetsdagbok som fylls i för varje dygn som mätningen pågår. Upprepad personburen mätning görs hos 20 av de 40 individerna. Dessa ämnen mäts också stationärt på två allmänna platser i Stockholm.

Under hösten 2024 genomförs mätningarna i Stockholm och analyserna beräknas vara klara våren 2025. Resultaten kommer att presenteras i en rapport hösten 2025.

MK
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2024-06-10