Genusperspektiv på unga vuxnas sjukskrivningar

När unga vuxna börjar arbeta har de vanligtvis ett långt arbetsliv framför sig, varför en bra och hälsosam etablering i arbetslivets början är viktig. Det är därför bekymmersamt att sjukskrivningar för psykisk ohälsa är ett problem bland unga, trots att de inte har hunnit få mycket erfarenhet av arbetslivet.

Genusperspektiv på unga vuxnas sjukskrivningar ur ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv; hinder och resurser för arbetsåtergång.

Sammanfattning

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken för långvarig sjukskrivning bland unga (16-29 år) och unga kvinnor har en högre risk för långvarig sjukskrivning än unga män. Trots att vi vet att unga och särskilt unga kvinnor är extra utsatta saknas svenska studier som fokuserar på orsaker till sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa samt hinder och resurser för att återgå till arbete med ett genusperspektiv. I GUNGA projektet avser vi att få fördjupad kunskap om upplevda orsaker till att just unga riskerar sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Vi kommer också att undersöka upplevda hinder och möjligheter för att återgå till arbete. Frågeställningarna kommer att belysas både ur ett arbetstagar- och ett arbetsgivarperspektiv och faktorer som relaterar till hem- och arbetsförhållanden samt livsstil beaktas. Eftersom vi vet att det finns skillnader mellan kvinnor och män vill vi också förstå hur dessa skillnader upplevs och tar sig uttryck.

Metod

Projektet har en kvalitativ forskningsansats och datainsamlingen består primärt av semi-strukturerade intervjuer med kvinnor och män i åldrarna 19-29 år som har erfarenhet av sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa och genom intervjuer med arbetsgivare som har erfarenhet av att vara chef för unga sjukskrivna. Intervjuerna kommer att fokusera på orsaker till sjukskrivning samt upplevda hinder och möjligheter för en lyckad arbetsåtergång ur både ett arbetstagar- och ett arbetsgivarperspektiv. Vi avser att intervjua cirka 20 deltagare av respektive kategori.

Analyserna av insamlad data kommer att göras med innehållsanalys och med ett genusperspektiv, eftersom vi vill upptäcka eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelser.

Publikationer

Caroline Olsson, Helena Tinnerholm Ljungberg, Elisabeth Björk Brämberg, Irene Jensen, and Lotta Nybergh. (2021). A Gender Perspective on Sick Leave Among Young Adults – Barriers and Resources for Return to Work as Experienced by Young Employees and Managers: A Protocol for a Qualitative Study. International Journal of Qualitative Methods, 20. https://doi.org/10.1177/16094069211032071. 

Forskare, projekttid, och finansiering

Medverkande forskare är Caroline Olsson (projektledare), Helena Tinnerholm Ljungberg, Irene Jensen, Elisabeth Björk Brämberg och Lotta Nybergh.

Projektet är fyraårigt och ska slutrapporteras 31 december 2023.

Studien är finansierad av Forte (Projekt-ID: 2019-00883).

Kontakt

Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Caroline Olsson

Samordnare
Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor
UF Universitetsförvaltningen
HT
Innehållsansvarig:
2022-04-05