Om oss på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin

På Kunskapscentrum för global katastrofmedicin vill vu utveckla expertis och kompetens inom global katastrofmedicin; genom forskning, utbildning, undervisning, policydialog och analys, samt insatsarbete i katastrofområden. Organisatoriskt är centrumet är en del av Institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet och finansieras delvis av konkurrenskraftiga forskningsanslag från Socialstyrelsen.

Hus som rasat efter en jordbävning. Bråte på gatan
Förstörelse i Adyiaman i Turkiet efter jordbävning Foto: Johan von Schreeb

Vad är en katastrof och vad är global katastrofmedicin?

 •  En katastrof kännetecknas av en brist på resurser, som till exempel brist på personal, kompetens, material och tid 
 •  En katastrof kan vara både skapad av människan eller inträffa naturligt 
 • Global katastrofmedicin är ett medicinskt ämnesområdet som fokuserar på planering, förberedelse, utförande och utvärdering av hälso och sjukvårdsinsatser i katastrofer, krig och pandemier, med målet att minska sjuklighet och dödlighet i olika kontexter 
 • På grund av resursknappheten karaktäriseras katastrofmedicin av tuffa prioriteringar och behovet av tydligt beslutsfattande, trots osäker information

Katastrofer i världen just nu

en gata utanför ett sjukhus i Addis Ababa i Etiopien med en stor grön neonskylt där det står covid-19
Covid-19-sjukhus i Addis Ababa, Etiopien Foto: Martina Gustavsson

Vad vi gör

På Kunskapscentrum för global katastrofmedicin bedriver vi en mängd olika forskningsprojekt inom katastrofmedicin. Våra medarbetare utgår ofta från sin egen erfarenhet av att arbeta i katastrofområden i sitt akademiska arbete. Vi undervisar också flera kurser och ett Erasmus Mundus Masterprogram.

Utöver vår forskning och undervisning så genomför vi analyser, skriver rapporter och gör utvärderingar. Det kan till exempel handla om att bistå med behovsbedömning i katastrofsituationer, utvärdering av nationella och internationella insatser i katastrofer, och andra frågor som på något vis berör ämnet katastrofmedicin. Vi bidrar även med expertutlåtande och analyser inom frågor som rör beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsarbete i samband med katastrofer. 

Vårt mål är

 • Stärka Sveriges kapacitet när det gäller katastrofinsatser, genom att sprida kunskap och erfarenheter från globala katastrofer, samt agera som stöd för fältarbete och för rådgivning till svenska myndigheter
 • Förbättra och stärka både svenska och internationella medicinska insatser efter stora katastrofer, genom att skapa och validera verktyg för behovsbedömning och utvärdering
 • Skapa förutsättningar för förbättrad trauma triage genom att studera metoder för att utveckla och använda kliniska prognosmodeller
 • Få fram ny kunskap om behandling av sårskador 
 • Bättre förstå etiska utmaningar och moralisk stress hos hälso och sjukvårdsarbetare i katastrofer

Vår bakgrund

Kunskapscentrum för global katastrofmedicin grundades 2002. Centrumet har alltid varit en del av Institutionen för global folkhälsa (på den tiden kallat Institutionen för folkhälsovetenskap) på Karolinska Institutet. Institutionen är en internationell och interdisiplinär miljö där det bedrivs en mängd olika forskningsprojekt inom flera områden som rör global folkhälsa. 

Sedan det öppnade har Kunskapscentrum för global katastrofmedicin letts Johan von Schreeb; professor i katastrofmedicin på KI med mer än 25 års erfarenhet av arbete i katastrofområden. Han handleddes i sin doktorsavhandling handlades av den välkände professorn i internationel hälsa, Hans Rosling.

Samarbeten 

Centrum för hälsokriser

Vi samarbetar nära Centrum för hälsokriser, som bildades av KI sommaren 2021. Centrumet arbetar interdisciplinärt och med en helhetssyn på området hälsokriser. Centrumet vill genom forskning, utbildning och expertstöd bidra till förbättrad beredskap inför och förmågor för att hantera kommande hälsokriser, med särskilt fokus på att bygga nästa generations hälsokrisexperter. Vår föreståndare, professor Johan von Schreeb, är även föreståndare på Centrum för hälsokriser. 

Världshälsoorganisationen WHO

2017 blev Kunskapscentrum för global katastrofmedicin utnämnt till WHO Collaborating Centre for Research and Training on Health Care and Public Health in Disasters. Att vara ett WHO Collaborating Centre for Research and Training on Health Care and Public Health in Disasters innebär bland annat att vi:

 • Stödjer WHO i att främja initiativet Emergency Medical Teams (EMT) - Global Health Emergency Workforce
 • På WHO:s begäran, utvecklar och stödjer kapacitetsbyggande inom katastrofmedicin för EMTs som arbetar i utsatta länder
 • Bidrar till WHO:s arbete i hälso och sjukvårdssystem och katastrofer, samt långdragna akutsituationer

Läkare utan Gränser/Médecins Sans Frontières

Vårt samarbete med Läkare Utan Gränser går långt tillbaka. Johan von Schreeb, chef för Kunskapscentrum för global katastrofmedicin, var med och grundade den svenska sektionen av organisationen 1993. Han har också varit ordförande för den svenska sektionen och arbetet i oräkneliga fältuppdrag genom åren. Han är dock inte ensam om sitt engagemang och arbete. Flera av medarbetarna på centrumet har arbetat med Läkare utan Gränser, och gör så fortfarande, i katastrofområden runt om i världen. För närvarande arbetar vi bland annat med Läkare utan Gränser i Libanon. Vi samarbetar även med Läkare utan Gränser när det gäller utbildningar, framför allt för nya läkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal som ska arbeta i fält. Vårt samarbete med Läkare utan Gränser är ett sätt på vilket vi fortsätter att alltid vara knutna till det dagliga, praktiska arbetet inom katastrofmedicin och global hälsa. 

Andra samarbeten

Svenskt nationellt råd inom katastrofmedicin - vi var med och skapade, och är nu en del av, ett nätverk tillsammans med sex universitet som arbetar inom katastrofmedicin i Sverige. Målet är att vara ett forum för att samla in och dela med sig av forskning, nyheter och kunskap. Rådet presenteras närmare i en artikel i branschtidningen Läkartidningen. 

Socialstyrelsen - I vår roll som kunskapscentrum har vi en rådgivande funktion åt Socialstyrelsen inom ämnesområdet global katastrofmedicin och internationella insatser. Bland annat innebär vår roll att vi presnterar ett antalrapporter och analyser årligen. Besök gärna sidan om vårt arbete med Socialstyrelsen för att läsa mer om vad vår roll innebär och för att läsa våra senaste rapporter. 

Nya Karolinska sjukhuset

Linköpings universitet

Uppsala universitet

Universitetet i Bergen

University of Piemonte (CRIMEDIN)

University of Nicosia

University of Oviedo

TATA Institute India

Rapporter och annan redovisning från Kunskapscentrum för global katastrofmedicin

JV
Innehållsgranskare:
Åsa Svensson
2023-03-27