Om oss på Kunskapscentrum för global katastrofmedicin

Kunskapscentrum för global katastrofmedicin vill utveckla expertis och kompetens inom global katastrofmedicin; genom forskning, utbildning, undervisning, policy-dialog och insatser i katastrofområden. Centrumet är en del av Institutionen för Global folkhälsa på Karolinska Institutet och finansieras delvis av konkurrenskraftiga forskningsanslag från Socialstyrelsen.

Three people standing outside a building. The building is a treatment centre for Ebola in the town of Goma in DR Congo
Behandlingscentrum för Ebola i Goma, DR Kongo
Explosionsdrabbade Beirut. Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, befinner sig i Beirut på uppdrag av Världshälsoorganisationen, WHO för att samordna internationella fältsjukhus som skickats dit i eftersvallet av explosionen den 4 augusti 2020.
People in protective clothing, and face covers during an Ebola outbreak. The people work for Doctors without boarders
Läkare utan Gränsers personal i skyddsutrustning under Ebolautbrott
Explosionsdrabbade Beirut. Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, befinner sig i Beirut på uppdrag av Världshälsoorganisationen, WHO för att samordna internationella fältsjukhus som skickats dit i eftersvallet av explosionen den 4 augusti 2020.
Sign with information about Ebola, along a street with cars, houses and people in the DR of Congo.
Ebola-information i DR Kongo.
Explosionsdrabbade Beirut. Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, befinner sig i Beirut på uppdrag av Världshälsoorganisationen, WHO för att samordna internationella fältsjukhus som skickats dit i eftersvallet av explosionen den 4 augusti 2020.
Explosion i Libanon den 4 augusti 2020. Minst fyra sjukhus nära explosionen förstördes. St george University hospital är ett av dem.
a street outside a hospital in Addis Ababa in Ethiopia with a large green neon sign that says covid-19
Covid-sjukhus i Addis Ababa, Etiopien
Sign with information about Ebola, along a street with cars, houses and people in the DR of Congo.
Ebola-information i DR Kongo.

Vad är en katastrof och vad är global katastrofmedicin?

 •  En katastrof kännetecknas av en brist på resurser, som till exempel brist på personal, kompetens, material och tid 
 •  En katastrof kan vara både skapad av människan eller inträffa naturligt 
 • Global katastrofmedicin är ett medicinskt ämnesområdet som fokuserar på planering, förberedelse, utförande och utvärdering av hälso och sjukvårdsinsatser i katastrofer, krig och pandemier, med målet att minska sjuklighet och dödlighet i olika kontexter 
 • På grund av resursknappheten karaktäriseras katastrofmedicin av tuffa prioriteringar och behovet av tydligt beslutsfattande, trots osäker information

Katastrofer i världen just nu

en gata utanför ett sjukhus i Addis Ababa i Etiopien med en stor grön neonskylt där det står covid-19
Covid-19-sjukhus i Addis Ababa, Etiopien Foto: Martina Gustavsson

Vad vi gör

På Kunskapscentrum för global katastrofmedicin bedriver vi en mängd olika forskningsprojekt inom katastrofmedicin. Våra medarbetare utgår ofta från deras egen erfarenhet av att arbeta i katastrofområden i sin forskning. Vi undervisar också flera kurser och ett Erasmus Mundus Masterprogram.

Utöver vår forskning och undervisning så tar vi på oss uppdrag och sammarbeten inom rådgivning och expertis. Det kan till exempel innebära att vi bistår med behovsbedömning i katastrofsituationer, utvärdering av insatser, och annat som på något sätt berör ämnet katastrofmedicin. Vi bidrar även med expertutlåtande och analyser inom ämnesområdet. 

Vårt mål är

 • Förstärka Sveriges kapacitet när det gäller katastrofinsatser, genom att sprida kunskap och erfarenheter från globala katastrofer, samt agera som stöd för fältarbete och för rådgivning till svenska myndigheter
 • Förbättra och stärka både svenska och internationella medicinska insatser efter stora katastrofer, genom att skapa och validera verktyg för behovsbedömning och utvärdering
 • Skapa förutsättningar för förbättrad trauma triage genom att studera metoder för att utveckla och använda kliniska prognosmodeller
 • Få fram ny kunskap om behandling av sårskador 
 • Kunna bättre förstå etiska utmaningar och moralisk stress hos hälso och sjukvårdsarbetare i katastrofer

Vår bakgrund

Kunskapscentrum för global katastrofmedicin grundades 2002. Centrumet har alltid varit en del av Institutionen för Global Folkhälsa (på den tiden kallad Institutionen för Folkhälsovetenskap) på Karolinska Institutet. Institutionen är en internationell och interdisiplinär miljö där det bedrivs en mängd olika forskningsprojekt inom flera områden som rör global folkhälsa. 

Sedan de öppnade har Kunskapscentrum för global katastrofmedicin letts Johan von Schreeb; professor i katastrofmedicin på KI med mer än 25 års erfarenhet av arbete i katastrofområden. Hans doktorsavhandling handlades av Hans Rosling, och de två var även med i gruppen som skapade den svenska sektionen av Läkare utan Gränser.  

Samarbeten & Partners

WHO

2017 blev Kunskapscentrum för Katastrofmedicin utnämnt till WHO Collaborating Centre for Research and Training on Health Care and Public Health in Disasters. Att vara ett WHO Collaborating Centre for Research and Training on Health Care and Public Health in Disasters innebär bland annat att vi:

 • Stödjer WHO i att främja initativet Emergency Medical Teams (EMT) - Global Health Emergency Workforce
 • På WHO:s begäran, utvecklar och stödjer kapacitetsbyggande inom katastrofmedicin för EMTs som arbetar i utsatta länder
 • Bidrar till WHO:s arbete i hälso och sjukvårdssystem och katastrofer, samt långdragna akutsituationer

Läkare utan Gränser/Médecins Sans Frontières

Vårt samarbete med Läkare Utan Gränser går långt tillbaka. Johan von Schreeb, chef för Kunskapscentrum för Globalkatastrofmedicin, var med och grundade den svenska sektionen av organisationen 1993. Han har också varit ordförande för den svenska sektionen och arbetet i oräkneliga fältuppdrag genom åren. Han är dock inte ensam om sitt engagemang och arbete. Flera av medarbetarna på centrumet har arbetat med Läkare utan Gränser, och gör så fortfarande, i katastrofområden runt om i världen. För närvarande arbetar vi bland annat med Läkare utan Gränser i Libanon. Vi samarbetar även med Läkare utan Gränser när det gäller utbildningar, framför allt för nya läkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal som ska arbeta i fält. Vårt samarbete med Läkare utan Gränser är ett sätt på vilket vi fortsätter att alltid vara knutna till det dagliga, praktiska arbetet inom katastrofmedicin och global hälsa. 

Andra samarbeten

Centrum för hälsokriser - vi är en del av det centrum som bildades av KI sommaren 2021.  Målet med centrumet är att skapa en sätt för universitet och lärosäten att snabbt anpassa sig till akuta hälso och sjukvårdsbehov, samt pandemibehov. 

Nationellt råd inom katastrofmedicin - vi var med och skapade, och är nu en del av, ett nätverk tillsammans med sex universitet som arbetar inom katastrofmedicin i Sverige. Målet är att vara ett forum för att samla in och dela med sig av forskning, nyheter och kunskap. Rådet presenteras närmare i en artikel i branschtidningen Läkartidningen. 

TEAMS-projektet - vi är en partner inom TEAMS-projektet. 2016 lanserade EU European Medical Corps (EMCs) för att hjälpa till att mobilisera medicinsk personal och utrustning för akuta insatser både inom och utanför EU. Detta skedde som en uppföljning på ett tidigare initiativ från WHO, nämligen det att skapa Emergency Medical Teams (EMTs). Syftet med initativet är att förbättra kvaliteten och ansvarutkrävningen för internationella medicinska team som arbetar i katastrofinsatser, detta genom en definition av kapaciteter, tjänster och en minimistandard vid utsändning. 

Socialstyrelsen - I vår roll som kunskapscentrum har vi en rådgivande funktion åt Socialstyrelsen inom ämnesområdet global katastrofmedicin och internationella insatser. Bland annat innebär vår roll att vi presnterar ett antalrapporter och analyser årligen. Besök gärna sidan om vårt arbete med Socialstyrelsen för att läsa mer om vad vår roll innebär och för att läsa våra senaste rapporter. 

Nationella Expertorgan

Nya Karolinska Sjukhuset

Interdisciplinära forskningsnätverk inom katastroffältet

Linköpings universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Trondheim

University of Piemonte (CRIMEDIN)

University of Nicosia

University of Oviedo

National Institute of Public Health in Cambodia

TATA Institute India

Verksamhetsrapporter och andra dokument från Kunskapscentrum för global katastrofmedicin