Fältarbete i katastrofområden

På Kunskapscentrum för Katastrofmedicin är vi övertygad om att för att kunna bedriva den bästa forskningen, hålla hög klass på undervisningen och ge det bästa stödet åt våra samarbetspartners är det av yttersta vikt att vi aldrig tappar kontakten med det praktiska arbetet i katastrofområden. Därför ägnar våra medarbetare en stor del av sin tid och sin kunskap åt just arbete i katastrofområden. Här nedan ser du en sammanfattning av det vi varit engagerade i nyligen.

explosionsdrabbade hus och miljöer
Explosion i Libanon 4 augusti 2020. Minst fyra sjukhus nära explosionen förstördes. St George universitetssjukhus var ett av dem. Foto: Johan von Schreeb

Ukraina

Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin har sedan krigets början varit engagerade i situationen i Ukraina, framför allt genom Centrum för hälsokriser på Karolinska Institutet, som Johan von Schreeb även är föreståndare för. Centrumet har ställt sin expertis till förfogande för svenska myndigheter och ofta svarat på medias frågor om hur kriget påverkar hälso och sjukvård. 

Medarbetare från Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin har även lett utbildningar i masskadehantering i Moldavien, på uppdrag av WHO. 

Under mars och april tog Johan von Schreeb över rollen som samordnare av internationella medicinska insatser i Ukraina, på uppdrag av WHO. Han befann sig på plats i landet och arbetade bland annat med koordinering av medicinska evakueringar och eventuellt utsändade av Emergency Medical Teams (EMT).

Martina Gustavsson, sjuksköterska och doktorand på Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin, arbetade under hösten 2022 i Ukraina. 

Uganda

Med anledning av Ebolautbrottet i september 2022 åkte Anneli Eriksson, forskningspecialist på kunskapscentrumet, till det drabbade området för att arbeta för Läkare utan gränser. Hennes roll var att bistå med stöd till organisation och vård. Hon berättar mer om sina erfarenheter i två artiklar publicerade på KI:s hemsida. 

Libanon

Flera av medarbeterna på Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin, däribland centrumets chef professor Johan von Schreeb, har gjort omfattande arbete i Libanon de senaste åren. I augusti 2020 blev Johan von Schreeb tillfrågad av WHO att leda deras arbete med att koordinera de internationella insatserna i landet efter explosionerna som drabbade Beirut. Det slutade med att han stannade resten av året och även arbetade med utökandet av intensivvårdsplatser efter utbrottet av covid-19-pandemin. I det arbetet ingick bildandet av ett nationellt EMT-system, i vilket privata sjukhus förband sin att stödja offentliga när det gäller intesivvård (ett så kallat twinning project). Arbetet resulterade i att antalet intensivvårdsplatser ökade med med mer än 300%. Under 2021 reste Johan von Schreeb tillbaka till Libanon upprepade gånger för att fortsätta arbetet med WHO och twinning projects. 

Utöver detta så har Märit Halmin, som är knuten till Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin arbetat i Libanon på uppdrag av Läkare utan Gränser.  

Haiti

Efter jordbävningen 2010 och flera andra naturkatastrofer, och i kombination med ett instabilt politiskt läge och ett utbrett våld, har behovet av katastrofinsatser varit särskilt stort på Haiti. 

Martina Gustavsson, doktorand och forskare på Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin, använder sig av sina erfarenheter från sitt arbete som sjuksköterska på Haiti med Läkare utan Gränser i både sin forskning och sin undervisning.  

Etiopien

Under covid-19-utbrottet i Etiopien 2020 arbetade Martina Gustavsson, doktorand och forskare på Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin, med de Emergency Medical Teams (EMTs) som skapats av WHO. Precis som med hennes erfarenheter från arbetet som sjuksköterska på Haiti, utnyttjar Martina sina erfarenheter från arbetet i Etiopien i såväl forskning som undervisning. 

DR Kongo (Demokratiska Republiken Kongo)

Flera medarbetare på Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin arbetade i DR Kongo under Ebolautbrotten 2018 och 2019. Deras erfarenheter av att arbeta i området, och framför att av att arbeta med mycket smittsamma sjukdomar och deras kunskap om korrekt användande av personlig skyddsutrustning, (PPE), visade sig mycket användbara när de kunde bidra med extertis till Sveriges åtgärder i samband med covid-19-utbrottet 2020. Bland annat så utvecklade de kurser och utbildning för svens hälso och sjukvård i ämnet.  

Jemen och Irak 

Under perioden 2016 till 2019 genomförde flera medarbetare på Kunskapscentrum för Globalkatastrofmedicin fältarbete i konfliktområden i Jemen och Irak. Deras arbete utfördes tillsammans med såväl WHO som Läkare utan gränser. Arbetet med skadade i dessa områden lade grunden till mycket av centrumets forskning rörande skott och explosionsskador, behovsbedömning och mycket mer. 

Illustration av coronaviruset
Illustration av covid-19-viruset. Foto: Getty Images

Covid-19-pandemin

När covid-19-pandemin drabbade Sverige våren 2020 kunde våra medarbetare på Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin dra nytta av sina erfarenheter av arbete i katastrofområden internationellt för att bidra till Sveriges insatser mot pandemin. Detta innebar bland annat att de utvecklade onlinekurser för hälso och sjukvårdspersonal och att de bidrog med expertkunskap när offentliga instanser, som till exempel Socialstyrelsen, utvecklade sitt arbete och riktlinjer.  

Covid-19-pandemin visade tydligt att erfarenhet från internationellt katastrofarbete kan vara mycket användbart för arbete nationellt i Sverige. Kunskapscentrum för Global Katastrofmedicin är mycket stolta över våra medarbetares omfattande erfarenhet och vår målsättning är att använda det för att utveckla katastrofmedicin, både i Sverige och internationellt.