Kunskapscentrum för global katastrofmedicin

I tjugo år har kunskapscentrum för global katastrofmedicin (KcKM) bedrivit forskning, utbildning, policydialog och fältarbete inom globala katastrofer.
KcKM är sedan januari 2021 ett nationellt kunskapscentrum inom kunskapsområdet global katastrofmedicin och internationella insatser.

Global katastrofmedicin är ett ämnesområde som fokuserar på att planera och genomföra hälsoinsatser vid katastrofer, krig och pandemier, med syfte att minimera död och sjuklighet i olika kontext. På grund av resursbrist inom katastrofmedicin, krävs hårda prioriteringar och tydliga beslut trots osäker information. Behovet av kompetens inom katastrofmedicin har under Covid-19-pandemin på nytt satts i blixtbelysning i Sverige.

Vi startade kunskapscentrum för global katastrofmedicin 2002 på Karolinska Institutet med stöd från Socialstyrelsen. I tjugo år har vi utvecklat kompetens inom global katastrofmedicin genom att bedriva forskning, utbildningsprojekt, policydialog och fältarbete inom globala katastrofer.

Sedan 2017 är vi utsedda till ett WHO-samarbetscenter inom katastrofmedicin (WHO Collaborating Centre for Research and Training on Health Care and Public Health in Disasters). 2021 fick vi Socialstyrelsens uppdrag att verka som ett nationellt kunskapscentrum inom kunskapsområdena global katastrofmedicin och internationella insatser. I uppdraget, som är ett av KcKMs många projekt, ingår att samverka och samordna mellan aktörer inom området.

Uppdrag