Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser – Johan von Schreebs forskargrupp

Vi är en interdisciplinärt forskargrupp inom global katastrofmedicin. Vi arbetar inom forskning, utbildning, rådgivning och expertis, samt fältarbete i katastrofer. Vårt mål är att bidra till att stärka och förbättra svensk och internationell sjukvårds förmåga i händelse av stora katastrofer. Vi är ett WHO Collaborating Centre och ett kunskapscentrum på uppdrag av Socialstyrelsen. Dessutom samarbetar vi ofta med Centrum för hälsokriser på KI.

Nyheter, event och uppdateringar från Global katastrofmedicin

Nyheter

Om oss

Hus som rasat efter en jordbävning. Bråte på gatan
Förstörelse i Adyiaman i Turkiet efter jordbävning Foto: Johan von Schreeb

Vad är en katastrof och vad är global katastrofmedicin?

 • En katastrof kännetecknas av en brist på resurser, som till exempel brist på personal, kompetens, material och tid 
 • En katastrof kan vara både skapad av människan eller inträffa naturligt 
 • Global katastrofmedicin är ett medicinskt ämnesområdet som fokuserar på planering, förberedelse, utförande och utvärdering av hälso- och sjukvårdsinsatser i katastrofer, krig och pandemier, med målet att minska sjuklighet och dödlighet
 • På grund av resursknappheten karaktäriseras katastrofmedicin av tuffa prioriteringar och behovet av tydligt beslutsfattande, trots osäker information

Katastrofer i världen just nu

en gata utanför ett sjukhus i Addis Ababa i Etiopien med en stor grön neonskylt där det står covid-19
Covid-19-sjukhus i Addis Ababa, Etiopien Foto: Martina Gustavsson

Vad vi gör

På Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser bedriver vi flera olika forskningsprojekt inom katastrofmedicin. Våra medarbetare utgår ofta från sin egen erfarenhet av att arbeta i katastrofområden i sin forskning och undervisning. Vi undervisar också flera kurser och driver ett Erasmus Mundus Masterprogram.

Utöver vår forskning och undervisning så genomför vi analyser, skriver rapporter och gör utvärderingar. Det kan till exempel handla om att bistå med behovsbedömning i katastrofsituationer, utvärdering av nationella och internationella insatser i katastrofer, och andra frågor som på något vis berör ämnet katastrofmedicin. Vi bidrar även med expertutlåtande och analyser inom frågor som rör beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsarbete i samband med katastrofer. 

Våra mål

 • Stärka Sveriges kapacitet när det gäller katastrofinsatser, genom att sprida kunskap och erfarenheter från globala katastrofer, samt vara redo för arbete i katastrofområden och för rådgivning till svenska myndigheter
 • Förbättra och stärka både svenska och internationella medicinska insatser efter stora katastrofer, genom att skapa och validera verktyg för behovsbedömning och utvärdering
 • Skapa förutsättningar för förbättrat trauma-triage genom att studera metoder för att utveckla och använda kliniska prognosmodeller
 • Få fram ny kunskap om behandling av sårskador 
 • Bättre förstå etiska utmaningar och moralisk stress hos hälso- och sjukvårdsarbetare i katastrofer

Vår bakgrund

Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser bildades 2002 (fram till oktober 2023 hette vi Kunskapscentrum för global katastrofmedicin och var ett team inom forskargruppen Health Systems and Policy).

Vi har alltid varit en del av institutionen för global folkhälsa (som hette institutionen för folkhälsovetenskap när vi bildades) på Karolinska Institutet. Institutionen är en internationell och interdisciplinär miljö där det bedrivs en mängd olika forskningsprojekt inom flera områden som rör global folkhälsa. 

Vår forskargruppsledare Johan von Schreeb; professor i katastrofmedicin på Karolinska Institutet med mer än 25 års erfarenhet av arbete i katastrofområden, har lett gruppen sedan den bildades. Han handleddes i sin doktorsavhandling handlades av den välkände professorn i internationell hälsa, Hans Rosling.

Samarbeten 

Centrum för hälsokriser

Vi samarbetar nära Centrum för hälsokriser, som bildades på Karolinska Institutet sommaren 2021. Centrumet arbetar interdisciplinärt och med en helhetssyn på området hälsokriser. Centrumet vill genom forskning, utbildning och expertstöd bidra till förbättrad beredskap inför och förmågor för att hantera kommande hälsokriser, med särskilt fokus på att bygga nästa generations hälsokrisexperter. Vår forskargruppsledare, professor Johan von Schreeb, är även föreståndare på Centrum för hälsokriser. 

Världshälsoorganisationen WHO

2017 blev Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser utnämnt till WHO Collaborating Centre for Research and Training on Health Care and Public Health in Disasters. Att vara ett WHO Collaborating Centre for Research and Training on Health Care and Public Health in Disasters innebär bland annat att vi:

 • Stödjer WHO i att främja initiativet Emergency Medical Teams (EMT) - Global Health Emergency Workforce
 • På WHO:s begäran, utvecklar och stödjer kapacitetsbyggande inom katastrofmedicin för EMTs som arbetar i utsatta länder
 • Bidrar till WHO:s arbete i hälso och sjukvårdssystem och katastrofer, samt långdragna akutsituationer

Läkare utan Gränser/Médecins Sans Frontières

Vårt samarbete med Läkare utan Gränser går långt tillbaka. Johan von Schreeb var med och grundade den svenska sektionen av organisationen 1993. Han har också varit ordförande för den svenska sektionen och arbetat i flera internationella uppdrrag genom åren. Även vår forskningsspecilist, Anneli Eriksson, har varit ordförande för den svenska sektionen. De är dock inte ensamma om sitt engagemang och arbete. Flera av medarbetarna i gruppen har arbetat med Läkare utan Gränser, och gör så fortfarande, i katastrofområden runt om i världen. För närvarande arbetar vi bland annat med Läkare utan Gränser i Libanon. 

Vi samarbetar även med Läkare utan Gränser när det gäller utbildningar, framför allt en kurs för nya läkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal som ska arbeta i internationella uppdrag. Vårt samarbete med Läkare utan Gränser är ett sätt på vilket vi fortsätter att alltid vara knutna till det dagliga, praktiska arbetet inom katastrofmedicin och global hälsa. 

Andra samarbeten

Svenskt nationellt råd inom katastrofmedicin - vi var med och skapade, och är nu en del av, ett nätverk tillsammans med sex universitet som arbetar inom katastrofmedicin i Sverige. Målet är att vara ett forum för att samla in och dela med sig av forskning, nyheter och kunskap. Rådet presenteras närmare i en artikel i branschtidningen Läkartidningen. 

Socialstyrelsen - I vår roll som kunskapscentrum har vi en rådgivande funktion åt Socialstyrelsen inom ämnesområdet global katastrofmedicin och internationella insatser. Bland annat innebär vår roll att vi publicerar ett antal rapporter och analyser årligen.

Nya Karolinska sjukhuset

Linköpings universitet

Uppsala universitet

Universitetet i Bergen

University of Piemonte (CRIMEDIN)

University of Nicosia

University of Oviedo

TATA Institute India

Publikationer

Utvalda publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Profile image

Åsa Svensson

Kommunikatör
+46852483309

Allmänna frågor

kckatastrofmedicin.gph@ki.se

För allmänna frågor och frågor som rör vårt uppdrag som kunskapscentrum till Socialstyrelsen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa, våning 3, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18, 171 65, Solna

Postadress

Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa, SE-171 77 Stockholm

Nyckelord:
Folkhälsa Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Global hälsa Global sjukdomsbörda Katastrofmedicin Kirurgi Medicinsk etik Medicinsk etik Visa alla
ÅS
Innehållsgranskare:
Åsa Svensson
2024-07-17