Övrig utbildning

Avdelningen för psykologi ansvarar för huvuddelen av de kurser som ingår i psykologprogrammet vid Karolinska Institutet men medverkar också på kurser på andra program. Dessutom har vi uppdragsutbildningar, forskarutbildning och fristående kurser. Läs mer om detta nedan.

Books librabary

Utöver ansvaret för huvuddelen av de kurser som ingår i psykologprogrammet så medverkar vi dessutom med kurser och moment på arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet, psykoterapeutprogrammet och läkarprogrammet.

Vi medverkar även med kurser inom Karolinska Institutets forskarutbildning och bidrar med enstaka föreläsningar inom andra program på grund-, magister-, master- och forskarnivå på Karolinska Institutet.

Uppdragsutbildning

  • VT23 Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar - Målet med kursen är såväl teoretisk som praktisk fördjupning i tillämpning av transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi (KBT-E) för ätstörningar.

  • HT22-VT23 Neuropsykofarmakologi för psykologer - Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom ämnet farmakologi och neuropsykofarmakologi. Fokus kommer att ligga på läkemedel som används för att behandla psykiatriska (depression, bipolärt syndrom, ångestsyndrom och beroende), neuropsykiatriska (fr.a. ADHD), neurodegenerativa (fr.a. demens) och neurologiska sjukdomar (epilepsi), smärta och sömn.

Läs mer om när kurserna ges, anmälan mm här.

Fristående kurser

  • VT23, HT23 Introduktion till psykologi- Kursen behandlar centrala ämnesområden inom psykologi såsom uppmärksamhet och perception, medvetande, evolutionspsykologi, utvecklingspsykologi, personlighet, emotioner, socialpsykologi, inlärning, minne, kognition, och psykologiska störningar.

 

  • VT23, VT24 Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården - Kursen ger dig bland annat fördjupade och specifika kunskaper och färdigheter för bedömning och behandling av psykisk ohälsa (exempelvis olika former av ångesttillstånd, nedstämdhet, ätstörningar, beteendeproblem, stressproblematik och smärttillstånd) med hänsyn till de korta behandlingstider och avgränsade ramar som finns inom primärvården.

 

  • VT23, VT24 Introduktion till kognitiv neurovetenskap - Kursen ger grundläggande kunskap om hur hjärnan bearbetar information från omvärlden, genom att förmedla grunderna i nervsystemets uppbyggnad, neuroanatomi, metoder för hjärnavbildning, och kognitiva funktioner (exempelvis, perception och uppmärksamhet, minne, språk, medvetande, exekutiva funktioner) och knyta det till hur komplexa kognitiva funktioner uppstår i samspel mellan hjärnans många olika delar.

 

  • VT23 Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv - Hälsopsykologi är ett snabbt växande forsknings- och tillämpningsområde med kopplingar till bl.a. psykologi, sociologi, medicin och vårdvetenskap. Ämnet är relevant för i stort sett allt som har med hälsa och sjukdom att göra. Inom hälsopsykologin beskrivs hur psykologiska, sociala, kulturella och beteendefaktorer hänger samman med hälsa och sjukdom. Kursen ger en introduktion till ämnet.

 

  • HT23 Introduktion till klinisk neuropsykologi - Syftet med kursen är att förmedla teoretiska kunskaper om neuroanatomi och hjärnans funktionella organisation samt dess förhållande till psykologiska funktioner och beteenden.

 

 

  • HT23 Introduktion till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhetKursen ger en introduktion till hållbar utveckling utifrån de tre domänerna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, hur de samverkar och skapar förutsättningar för mänsklig hälsa och välbefinnande. Ämnet diskuteras ur såväl globalt som lokalt perspektiv och inkluderar frågor som rör planetära gränser, jämlikhet och internationell rättvisa.

 

Läs mer om när kurserna ges, anmälan mm här.

Camilla Norin
2023-01-26