Övrig utbildning

Avdelningen för psykologi ansvarar för huvuddelen av de kurser som ingår i psykologprogrammet vid Karolinska Institutet men medverkar också på kurser på andra program. Dessutom har vi uppdragsutbildningar, forskarutbildning och fristående kurser. Läs mer om detta nedan.

Books librabary

Utöver ansvaret för huvuddelen av de kurser som ingår i psykologprogrammet så medverkar vi dessutom med kurser och moment på arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet, psykoterapeutprogrammet och läkarprogrammet.

Vi medverkar även med kurser inom Karolinska Institutets forskarutbildning och bidrar med enstaka föreläsningar inom andra program på grund-, magister-, master- och forskarnivå på Karolinska Institutet.

Uppdragsutbildning

 

 • Neuropsykofarmakologi för psykologer - Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper inom ämnet farmakologi och neuropsykofarmakologi. Fokus kommer att ligga på läkemedel som används för att behandla psykiatriska (depression, bipolärt syndrom, ångestsyndrom och beroende), neuropsykiatriska (fr.a. ADHD), neurodegenerativa (fr.a. demens) och neurologiska sjukdomar (epilepsi), smärta och sömn.

 • Behandling av posttraumatiskt stressyndrom - Kursen syftar till att ge en helhetsbild av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) med avseende på diagnosticering, biologiska och psykologiska förklaringsmodeller för uppkomst och vidmakthållande samt behandling av syndromet, även med hjälp av tolk.

 • Fysiologi och sjukdomslära för psykologer - Kursen ger grundläggande kunskaper inom fysiologi med fokus på områdena endokrinologi, hjärta-kärl, njure, matspjälkning, nutrition och respiration. Dessutom ingår en beskrivning av vanliga sjukdomar inom dessa områden. För att ge ökad förståelse ingår även grundläggande begrepp och mekanismer inom fysiologin, cellens uppbyggnad och funktion, samt reglering av kroppens inre balans, homeostas.

 

 • Klinisk forensisk psykologi - Kursen i klinisk forensisk psykologi ger en fördjupning till kliniskt arbete inom verksamhetsområdet. Genom kursen förvärvar studenten fördjupade kunskaper om de lagar och organisatoriska förutsättningar som styr verksamhetsområdet. Terapeutisk juridik och organisationspsykologiska aspekter behandlas liksom ledarskap och arbetsmiljö.

Läs mer om när kurserna ges, anmälan mm här.

Fristående kurser

 

 • Att arbeta med beteendeförändring - Kursen tar upp grundläggande kunskap och tillämpningar inom ämnet psykologi som är relevanta och användbara för personer som i sina yrken på olika sätt arbetar med att hjälpa människor att genomföra någon form av beteendeförändring. Fokus ligger på förståelse för mänskligt fungerande och beteende.

 

 • Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv - Hälsopsykologi är ett snabbt växande forsknings- och tillämpningsområde med kopplingar till bl.a. psykologi, sociologi, medicin och vårdvetenskap. Ämnet är relevant för i stort sett allt som har med hälsa och sjukdom att göra. Inom hälsopsykologin beskrivs hur psykologiska, sociala, kulturella och beteendefaktorer hänger samman med hälsa och sjukdom. Kursen ger en introduktion till ämnet.

 

 • Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar - Forensisk psykologi är den del av psykologin som integrerar psykologi och rättsväsende. Kursen ger en fördjupning till kliniskt arbete med riskbedömningar. I Sverige utförs detta arbete främst inom utredande och vårdande rättspsykiatri, kriminalvård, sluten ungdomsvård samt polisväsende men också inom allmänpsykiatrisk verksamhet.
  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om evidensbaserade metoder för riskbedömningar.

 

 • Introduktion till mixed-methods: att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod inom medicinsk vetenskap - Kursen tar, på en grundläggande nivå, upp de forskningsmetodologiska grunderna till kvalitativ och kvantitativ metodik, diskuterar skillnader mellan ansatserna och fallgropar i dess användande samt beskriver praktisk applicering av mixed-methods steg för steg.

 

 • Introduktion till klinisk neurovetenskap - Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig teoretiska kunskaper om hjärnans anatomiska och strukturella delsystem samt deras påverkan på beteenden och funktioner. Kursen har ett särskilt fokus på de neuroanatomiska nätverk som reglerar funktioner som t.ex. uppmärksamhet, minne, perception och språk.

 

 • Introduktion till psykologi - Kursen behandlar centrala ämnesområden inom psykologi såsom uppmärksamhet och perception, medvetande, evolutionspsykologi, utvecklingspsykologi, personlighet, emotioner, socialpsykologi, inlärning, minne, kognition, och psykologiska störningar.

 

 • Introduktion till kognitiv neurovetenskap - Kursen ger grundläggande kunskap om hur hjärnan bearbetar information från omvärlden, genom att förmedla grunderna i nervsystemets uppbyggnad, neuroanatomi, metoder för hjärnavbildning, och kognitiva funktioner (exempelvis, perception och uppmärksamhet, minne, språk, medvetande, exekutiva funktioner) och knyta det till hur komplexa kognitiva funktioner uppstår i samspel mellan hjärnans många olika delar.

Läs mer om när kurserna ges, anmälan mm här.