Onboarding 2.0 - Strategier för att förebygga negativa konsekvenser av stress hos unga vuxna

Psykisk ohälsa har ökat under de senaste åren och det är nu den vanligaste orsaken till längre sjukskrivningar. Ett flertal studier visar att bland de belastande händelser som kan bidra till utveckling av psykisk ohälsa och sjukfrånvaro finns förhållanden i arbetslivet.

Det finns vetenskapliga belägg för att exponering för höga krav och låg kontroll i arbetet leder till ökad risk för bland annat depressiva symptom, utbrändhet och sömnstörningar senare i livet. Hur exponering för riskfaktorer i arbetsmiljön resulterar i psykisk ohälsa är inte klarlagt men neurovetenskapliga teorier baserade på experimentella studier pekar på att en överaktivering av den fysiologiska stressresponsen är en central länk.

Perioden då en individ går från utbildning in i arbetslivet och ska bemästra sin första professionella roll är speciellt präglad av sådana belastande arbetsförhållanden såsom bristande möjlighet till att förutse vad som ska hända i olika situationer (på grund av bristande kännedom om de uppgifter, ramar och det ansvar som ingår i rollen), bristande kontroll och möjlighet till påverkan (på grund av bristande kompetens) och social utsatthet (på grund av att en ännu inte lärt känna de nya kollegorna). Att minska stress under den första anställningstiden har visat sig vara viktigt för att möjliggöra en lyckad introduktion och etablering i ett nytt yrke samt för att långsiktigt behålla kompetens och förebygga psykisk ohälsa.

Syftet med projektet Onboarding version 2.0 är att generera ny kunskap om vilka insatser som särskilt gynnar nya professionellas etablering i arbetslivet och förebygger utveckling av stressrelaterad ohälsa. Nya professionella, chefer och etablerade medarbetare med ansvar för nya professionella samt HR-personal utgör projektets huvudsakliga respondenter. Projektet finansieras av arbetsmarknadens parter genom Afa Försäkring och pågår från år 2019 till år 2023. Projektet utgörs av fem delstudier med olika frågeställningar och studiedesign:

Delstudie 1: Kartläggning av det vetenskapliga underlaget för introduktion av nya professionella

Projektets första delstudie syftar till att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga och sammanställa det vetenskapliga underlaget för introduktion av nya professionella. Delstudien förväntas kunna bidra med kunskap om vilka strategier som tidigare har prövats för att stötta nya professionellas etablering i arbetslivet samt vilka effekter som kan förväntas av sådana metoder.

Delstudie 2: Analys av goda exempel på introduktion av nya professionella

Projektets andra delstudie syftar till att lära av ”goda exempel” på hur nya professionella kan introduceras till arbetslivet för att identifiera faktorer som är viktiga för en lyckad introduktion. Ett tänkt resultat av delstudien är en modell för introduktion av nya professionella som kan utgöra underlag för senare interventionsutveckling. Intervjuer med nyckelpersoner utgör en av studiens metoder för datainsamling.

Delstudie 3: Nya professionellas erfarenheter av introduktion och socialisering

Projektets tredje delstudie syftar till att kartlägga nya professionellas erfarenheter av introduktion och socialisering på arbetsplatsen. Skillnader mellan nya professionella som påbörjar sin anställning på en fysisk arbetsplats jämfört med de som påbörjat sin anställning genom arbete på distans kommer att belysas. En intensiv longitudinell studiedesign används med veckovisa enkäter under de tre första månaderna i yrket samt uppföljningsenkäter efter fyra, åtta och tolv månader.

Delstudie 4: Handledares erfarenheter och utmaningar under introduktionen av en ny professionell

Projektets fjärde delstudie syftar till att genom en enkätstudie med tvärsnittsdesign kartlägga handledares erfarenheter och utmaningar i deras arbete med att introducera en ny kollega till arbetslivet. Delstudien motiveras av tidigare studier som pekat på den centrala roll som handledare har (eller kan ha) i relation till nya professionellas etablering. Förhoppningen är att studien ska kunna bidra med kunskap om vad som möjliggör respektive hindrar en lyckad handledning.

Delstudie 5: Chefer/HR-personal/relevanta medarbetares attityder till introduktion

Projektets femte delstudie syftar till att genom en enkätstudie med tvärsnittsdesign kartlägga chefer/HR-personal/relevanta medarbetares attityder till introduktion samt deras uppfattningar om kvalitet och utmaningar i tillgängliga introduktionsinsatser för nya professionella. Förhoppningen är att delstudien kan bidra till kunskap om möjliggörande samt hindrande faktorer för implementering av introduktionsinsatser på såväl organisatorisk nivå som på individnivå.

 

 

PG
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-10-30