Samverkansorganisation KI - Region Stockholm

Samarbete mellan KI och Region Stockholm inom klinisk forskning och utbildning organiseras genom det regionala ALF-avtalet på tre nivåer: ledningsnivå, sjukhusnivå/motsvarande och verksamhetsnivå.

Samverkan på tre nivåer

Här ges beskrivning av samverkansorganisationen om klinisk forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvården på tre nivåer enligt det regionala ALF-avtalet, samt hur den är kopplad till ledningsstrukturer vid KI respektive Region Stockholm.

Öppna bilden: Samverkansorganisationen KI-Region Stockholm

Samverkansorganisation KI Region Stockholm
Samverkansorganisation KI-Region Stockholm
Nivåer: Ledamöter, ordföranden och representanter:
1. Ledningsnivå Ledningsgruppen KI-Region Stockholm med dess beredande organ - Forskningsrådet och Utbildningsrådet
2. Sjukhusnivå/motsvarande FoUU-kommittéer
3. Verksamhetsnivå FoUU-grupper under respektive FoUU-kommitté
På alla nivåer Ett lika antal representanter för KI och Region Stockholm


1. Ledningsnivå

På ledningsnivån finns ledningsgruppen KI – Region Stockholm, samt två råd som är underställda ledningsgruppen för samverkan i forsknings- och utvecklingsfrågor respektive utbildningsfrågor; forskningsrådet och utbildningsrådet. Samverkansorganens uppdrag regleras i det regionala ALF-avtalet.

Ledamöter och kontaktpersoner på ledningsnivå

Från KI:

Från Region Stockholm:

Sammanträdestider och protokoll - ledningsgruppen

Från KI:

Från Region Stockholm:

 • Zilla Jonsson, HR-direktör, ordförande
 • Anders Sondén
 • Charlotte Leandersson
 • Jeanette Kuhl
 • Jeanette Westman
 • Kati Liljebäck
 • Susanne Kalén, handläggare

Sammanträdestider och protokoll - utbildningsrådet

Från KI:

Från Region Stockholm:

Sammanträdestider och protokoll - forskningsrådet

Meeting
Foto: GettyImages.

Ledningsgruppen KI – Region Stockholm

Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för hur samverkan mellan KI och Region Stockholm organiseras och genomförs, samt ansvarar för strategiska överväganden och beslut som behövs för universitetssjukvårdens uppbyggnad och utveckling.

Ledningsgruppen beslutar om:

 • vilka enheter som ska vara universitetssjukvårdsenheter (USV-enheter)
 • utvärdering och uppföljning av insatser i universitetssjukvården
 • övergripande budget för de gemensamma ALF- och FoUU-medel som Region Stockholm avsätter till klinisk forskning och utbildning, infrastruktur för klinisk forskning och utbildning och för utveckling av hälso- och sjukvården
 • principer för fördelning och redovisning av medel som omfattas av ALF-avtalet
 • var verksamhetsförlagd utbildning ska bedrivas och om långsiktiga satsningar på infrastruktur

Forskningsrådet:

 • ansvarar för åtgärder för utveckling av klinisk forskning och hälso- och sjukvården
 • föreslår hur budgeten för klinisk forskning ska fördelas
 • bereder utlysningar av sökbara medel för klinisk forskning
 • koordinerar insatser för utveckling av forskningsmiljöer och forskningsinfrastrukturer
 • utarbetar förslag till kriterier och former för utvärdering av USV-enheter, i samråd med utbildningsrådet
 • följer upp USV-enheters utveckling

Utbildningsrådet:

 • ansvarar för åtgärder för utveckling av verksamhetsförlagd utbildning
 • föreslår vilka vårdenheter som ska bedriva verksamhetsförlagd utbildning
 • föreslår hur budgeten för verksamhetsförlagd utbildning ska fördelas
 • ansvarar för utveckling av lärandemiljöer
 • bereder utlysningar av sökbara medel för pedagogisk utveckling

Under Utbildningsrådet sorterar åtta arbetsgrupper med syfte att samverka kring kliniska utbildningsfrågor. I flertalet av arbetsgrupperna deltar inte bara KI och representanter från Region Stockholm, utan även representanter från de enskilda högskolorna; Sophiahemmets högskola, Marie Cederschiöld högskola och Röda korsets högskola.

 • Samordning VIL Läkarprogrammet
 • Interprofessionellt lärande (tillfällig)  
 • IT-kedjan och JoBSH  
 • Kvalitetsuppföljning VIL 
 • Klinisk färdighetsträning och simulering  
 • KUA-KUM för ”kärn-IPE” 
 • Pedagogisk kompetens 
 • Samordning VIL 

2. Sjukhusnivå 

På sjukhusnivå finns det vid varje berört sjukhus/motsvarande som bedriver universitetssjukvård en FoUU-­kommitté.

Ledamöter och kontaktpersoner på sjukhusnivå

Ordföranden och kontaktpersoner från KI respektive Region Stockholm för respektive FoUU-kommitté:

Karolinska universitetssjukhuset:

Danderyds sjukhus:

Södersjukhuset:

SLSO:

S:t Eriks ögonsjukhus:

Capio S:t Görans sjukhus:

Klinisk forskning samverkan
Foto: GettyImages.

Från 2021 finns FoUU-kommittéer vid:

 1. Karolinska Universitetssjukhuset
 2. Danderyds Sjukhus
 3. Södersjukhuset
 4. S:t Erik’s ögonsjukhus
 5. Capio S:t Göran
 6. SLSO


FoUU-kommittéerna:

 • beslutar om strategisk användning av tilldelade resurser och om resurs fördelning till verksamhetsnivån (FoUU-grupper; klinik/motsvarande)
 • lämnar årligen en verksamhetsberättelse inklusive en ekonomisk redovisning av tilldelade ALF-/FoUU-medel till ledningsgruppen KI-Region Stockholm
 • verkar för att forskning och utbildning får optimala förutsättningar
 • avsätter FoU-medel för finansiering av lokal FoUU-infrastruktur
 • stödjer och följer upp USV-enheter på sjukhuset/motsvarande
 • fullgör i övrigt uppdrag som ledningsgruppen KI-Region Stockholm beslutar om

FoUU-kommittérnas uppdrag (pdf)

3. Verksamhetsnivå

På verksamhetsnivå (klinik eller motsvarande) finns FoUU-grupper under respektive FoUU-kommitté.

Clinical, hospital
Foto: GettyImages.

FoUU-grupperna:

 • beslutar om användning av tilldelade resurser
 • fullgör i övrigt uppdrag som respektive FoUU-kommitté beslutar om

Dokument