Nationellt och regionalt ALF-avtal

KI:s samarbete med hälso- och sjukvården leds av ALF-avtalet.

Kontrakt
Foto: GettyImages.

Vad är ALF-avtal?

  • Avtalet reglerar statens ersättning till landstingen för vissa kostnader i samband med utbildning och medicinsk forskning
  • Region Stockholm anvisar medel av ungefär motsvarande storlek som komplettering till ALF-ersättningen
  • Stora delar av studenternas utbildning sker på regionens sjukhus, i öppenvården och i kommunernas omsorgsverksamheter.
  • Drygt hälften av KI:s institutioner har sin verksamhet förlagd till landstingsmiljö och oftast är även doktorander, forskare och lärare vid KI yrkesverksamma på regionens stora sjukhus
  • KI och Region Stockholm ansvarar gemensamt för fördelningen av dessa resurser

Nationellt ALF-avtal

Nationellt ALF-avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Regionalt ALF-avtal

Det nationella ALF-avtalet kompletteras med regionala avtal mellan berörda landsting (regioner) och universitet.