Nationellt och regionalt ALF-avtal

KI:s samverkan med hälso- och sjukvården leds av det så kallade ALF-avtalet som reglerar statens ersättning till landstingen för vissa kostnader i samband med utbildning och medicinsk forskning.

Samarbetet bygger på det så kallade ALF-avtalet som reglerar statens ersättning till landstingen för vissa kostnader i samband med utbildning och medicinsk forskning. Region Stockholm anvisar medel av ungefär motsvarande storlek som komplettering till ALF-ersättningen. KI och Region Stockholm ansvarar gemensamt för fördelningen av dessa resurser.

ALF-avtal

Stora delar av studenternas utbildning sker på regionens sjukhus, i öppenvården och i kommunernas omsorgsverksamheter. Drygt hälften av KI:s institutioner har sin verksamhet förlagd till landstingsmiljö och oftast är även doktorander, forskare och lärare vid KI yrkesverksamma på regionens stora sjukhus.

Region Stockholm anvisar medel av ungefär motsvarande storlek som komplettering till ALF-ersättningen. KI och Region Stockholm ansvarar gemensamt för fördelningen av dessa resurser.

Nationellt ALF-avtal

Nationellt ALF-avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Regionalt ALF-avtal

Det nationella ALF-avtalet kompletteras med regionala avtal mellan berörda landsting (regioner) och universitet.