Råd, nämnder och samarbetsorgan

Karolinska Institutet har flera råd och nämnder som är inrättade av konsistoriet eller rektor. Nedan listas även universitetsövergripande samarbetsorgan och länk till centrumbildningar. Se definitioner längst ned på sidan.

Definitioner

Råd:
1) En grupp personer som utgör ett råd har som huvudsaklig uppgift att ge råd till en befattningshavare eller ett organ. Det finns ingen generell regel hur ett råd ska vara sammansatt. Men vanligtvis utgörs det av ett begränsat antal personer, exempelvis mellan 5 och 15 personer.
2) Råd kan också vara en benämning på vissa statliga befattningar, exempelvis ambassadråd, hovrättsråd, eller annan befattning.  

Nämnd:
1) En nämnd kan vara en grupp människor som tillsammans antingen på grund av lag eller överenskommelse beslutar eller utreder inom ett visst område.
2) En nämnd är ofta en statlig eller kommunal myndighet. Men det senare avses inte här.

Utskott:
Ett utskott är en mindre del av en beslutande församling med en särskild uppgift, ofta att förbereda beslut som senare ska tas i den beslutande församlingen som helhet.

ML
Innehållsgranskare:
Bettina Wemanis
2022-11-24