KI:s läs- och granskningsgrupp (LÄGG)

KI:s läs- och granskningsgrupp (LÄGG) bidrar till kvalitetssäkring av de underlag som tas fram till interna och externa uppföljningar och granskningar av KI:s utbildning och forskning, inklusive samverkan och verksamhetsstöd.

LÄGG:s uppdrag

Rektor har givit LÄGG i uppdrag att ge stöd och vägledning i KI:s arbete med sjävvärdering och utformning av mallar för olika underlag vid intern uppföljning och extern granskning. LÄGG bidrar på så sätt i arbetet med att utveckla underlagen i KI:s kvalitetsarbete där systematisk uppföljning och granskning är viktiga förutsättningar för ett ändamålsenligt och effektivt förbättringsarbete.

När KI:s utbildningar eller kvalitetssäkringssystem blir externt granskade av UKÄ bidrar LÄGG:s ledamöter till att säkerställa att de självvärderingar som KI lämnar in till UKÄ innehåller den information som efterfrågas och att de lätt kan förstås av utomstående sakkunniga. LÄGG utgör ett stöd för verksamheten under hela granskningsprocessen dvs. vid planering och genomförandet av självvärderingsarbetet inför granskningen, men också vid uppföljning, återkoppling och förbättringsarbete efter granskningen.

LÄGG:s sammansättning

Ledamöterna i LÄGG utses av respektive kommitté vid KI och av Fakultetskansliet och internationella relationer (FIR). Ledamöterna har relevant erfarenhet som sakkunniga i granskningar av utbildning och forskning eller av uppföljning och revision av administration eller ekonomi i anslutning till utbildning och forskning. Uppdraget som ledamot i LÄGG utgör 10 procent av en ledamots anställning och beslut om vilka som ingår i gruppen tas av universitetsdirektören.

LÄGG leds av KI:s akademiska ledare, professor Anna Kiessling (KI DS) och ledamöter under perioden 2021-09-01 tom 2023-08-31 är:

Professor Gunnar Nilsson, NVS
Professor Lennart Nilsson, Bionut
Docent och lektor Johanna Zilliacus, IMM
Professor Jesper Lagergren, MMK
Professor Marianne Schultzberg, NVS
Docent och lektor Riitta Möller, MEB
Verksamhetscontroller Outi Sjölund, UF STL
Studentrepresentant Mert Uzel (MF)

Sammanträdestider

LÄGG sammanträder vid behov utifrån de utvärderingar och granskningar som pågår.

Under 2021 har LÄGG varit rådgivande i arbetet med:

  • KI:s självvärderingen i UKÄ:s tematiska granskning av breddad rekrytering
  • KI:s självvärderingen i UKÄ:s tematiska granskning av sjuksköterskeexamen
  • KI:s utveckling av utbildningsutvärderingar som en del i KI:s systematiska kvalitetsarbete

Under 2022 har LÄGG varit rådgivande i:

  • KI:s självvärdering i UKÄ:s utbildningsutvärdering av specialistsjuksköterskeexamen
  • KI:s åtgärdsredovisning i UKÄ:s uppföljning av 2019 års granskning av KI:s kvalitetssäkringsarbete
  • KI:s fortsatta utveckling av utbildningsutvärderingar som en del i KI:s systematiska kvalitetsarbete

Under 2023 kommer LÄGG att vara rådgivande i arbetet med UKÄ:s nationella granskning av uppdragsutbildningen och uppföljning av den tematiska granskningen av sjuksköterskeutbildningen.

MJ
Innehållsgranskare:
Susanne Maxeem
2023-04-18