Rådet för systematiskt kvalitetsarbete

Rådet för systematiskt kvalitetsarbete (RSK) rapporterar formellt till fakultetsnämnden (FN) och har som främsta uppgift att stödja FN i utvecklingen av KI:s kvalitetssystem och systematiska kvalitetsarbete.

Det innebär i praktiken att RSK ska följa upp och vid behov föreslå utveckling av de KI-interna processer som följer upp och säkerställer att KI:s utbildning och forskning genomförs med hög kvalitet. RSK ska också ge stöd i KI:s arbete med externt initierade kvalitetsgranskningar. Rådet ersätter den tidigare samordningsgruppen för kvalitetsarbetet (SAK).

Uppdrag

RSK ska lämna sina förslag till utveckling av kvalitetsarbetet till fakultetsnämnd, fakultetsnämndens kommittéer eller till andra centrala befattningshavare med beslutanderätt i KI:s linjeorganisation, till exempel rektor och universitetsdirektör. Förslagen sammanställs årligen i en statusrapport där KI:s kvalitetssystem och systematiska kvalitetsarbete beskrivs och analyseras samt där behov av utveckling presenteras för ansvariga inom olika verksamhetsområden.

RSK har mandat att inrätta KI:s läs- och granskningsgrupp (LÄGG) som ger stöd i arbetet med att planera och genomföra externt initierade kvalitetsgranskningar och som kvalitetssäkrar de underlag som KI lämnar ut samband med sådana granskningar.

Ledamöter

Profile image

Anna Kiessling

Akademisk ledare för utvecklingen av KI:s systematiska kvalitetsarbete
Profile image

Caroline Graff

Kommittén för forskning
Profile image

Andreas Lundqvist

Kommittén för utbildning på forskarnivå
Profile image

Johanna Zilliacus

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Profile image

Marie-Louice Isacson

På universitetsdirektörens uppdrag
Profile image

Eva Broström

Institutionsgrupp Nord
+46852482394
Profile image

Susanne Nylén

Institutionsgrupp Solna
Profile image

Petter Höglund

Institutionsgrupp Syd

Carl Sundström

Adjungerad
Profile image

Magnus Johansson

Kvalitetssamordnare

Studentrepresentant: Dominique Bellerud (OF)

Vid behov adjungeras ytterligare kompetens.