Internrevisionen

Internrevisionen är en oberoende och självständig funktion som arbetar på Konsistoriets uppdrag.

Utifrån en analys av verksamhetens risker granskar internrevisionen att KI följer kraven på effektivitet i verk­sam­heten, hushållning av statens medel, finansiell rapportering och regelefterlevnad.

Resultatet av internrevisionens granskning redovisas till Konsistoriet som fattar beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Internrevisionen ger även råd och stöd till Konsistoriet och rektor.

Dokument

Profile image

Gabriella Grgic

Internrevisionschef
Profile image

Magnus Nehard

Internrevisor
Profile image

Anna Grilfve

Internrevisor
+46852486434
Profile image

Jenny Pasia

Internrevisor
+46852486658
GG
Innehållsgranskare:
Helena Thomasson
2024-06-24