Universitetsalliansen Stockholm trio

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har 2019 ingått universitetsalliansen Stockholm trio i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen.

Om alliansen

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är framstående lärosäten inom sina respektive områden och bildar tillsammans en komplett akademisk miljö med medicin, teknik, naturvetenskap, humaniora, juridik och samhällsvetenskap. 

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bedriver drygt 30 procent av all akademisk forskning och forskarutbildning i Sverige och har 15–20 procent av alla studenter på grundnivå och avancerad nivå. Tillsammans har universiteten 5 200 doktorander och 12,4 miljarder kronor i samlade intäkter för forskning och forskarutbildning och en total budget på 17,3 miljarder kronor. Som samlad akademisk miljö tillhör Stockholm trio de starkaste i världen.

De tre universiteten samarbetar sedan länge inom en rad vetenskapliga områden och har gemensamma utbildningar. Alliansöverenskommelsen ger nya förutsättningar för fördjupat samarbete och underlättar ny universitetsövergripande forskning och utbildning.

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet spelar en avgörande roll för staden och regionen när det gäller forskning, innovation och kompetensförsörjning. Med 17 000 anställda och 55 000 studenter är universiteten i Stockholm trio en av regionens största arbetsgivare och arbetsplatser. Universitetens verksamhet är huvudsakligen samlad på ett sammanhängande campus som attraherar många internationella studenter, doktorander, forskare och lärare. 

Satsningar

Karta Stockholm trio
Universitetsledningarna för Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet har sina kontor geografiskt nära varandra. Alla tre universitet har flera campus, och verksamhet även i andra delar av Stockholmsregionen.

Gemensamma målsättningar

Skapandet av universitetsalliansen ger bättre förutsättningar för närmare samarbeten inom forskning, utbildning och samverkan. Genom alliansen kan universiteten bli mer konkurrenskraftiga internationellt för att främja nya internationella samarbeten, rekrytera ledande forskare och attrahera internationella studenter. Universiteten kan också bli en starkare kraft regionalt och nationell genom att tillsammans engagera beslutsfattare, myndigheter, näringsliv och industri.

Överenskommelsen innehåller tre övergripande målsättningar:

 • Skapa nya förutsättningar för att utveckla universitetsövergripande forskning och utbildning genom att dra nytta av en komplett akademisk miljö.
 • Tydliggöra den excellens och internationellt framstående akademiska miljö som parterna tillsammans utgör och stärka universitetens kapacitet att agera gemensamt, regionalt, nationellt och internationellt med allianssamarbetet som grund.
 • Samordna och bygga gemensamma funktioner för verksamhetsstöd i syfte att främja långsiktiga förutsättningar, professionalisering och utvecklingsförmåga.

Styrgruppen för Stockholm trio

Stockholm trio leds av en styrgrupp bestående av universitetens rektorer och universitetsdirektörer:

 • Anders Söderholm, rektor KTH
 • Annika Östman Wernerson, rektor Karolinska Institutet
 • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
 • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör KTH
 • Veronika Sundström, universitetsdirektör Karolinska Institutet
 • Åsa Borin, universitetsdirektör Stockholms universitet

Samordningssekretariatet

Styrgruppen för Stockholm trio har utsett ett samordningssekretariat för att bereda frågor och samordna arbetet inom universitetsalliansen. Samordningssekretariatet består av en ansvarig och medarbetare från de tre universiteten:

Gemensam representation i Bryssel

Sedan 2020 har universitetsalliansen Stockholm trio (Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet) en gemensam representation i Bryssel. Målet är att bidra till att stärka de tre universitetens deltagande i olika EU-finansierade forsknings-, utbildnings- och innovationsprogram, främst inom Horisont Europa, samt bidra till att ta tillvara möjligheter inom ERA/EES.

Två kollegor är baserade i Bryssel. Varje universitet har i sin tur en representant i Stockholm, som har ett nära samarbete med kollegorna i Bryssel och ansvarar för informationsspridning hemmavid. Representationen är samlokaliserad med Stockholmsregionens EU-kontor i Bryssel, på Avenue Marnix 28, och har ett nära samarbete med dessa kollegor.

Huvudnätverket i Bryssel är UnILiON, ett inofficiellt nätverk som består av mer än 50 universitetskontor, vilka representerar över 150 universitet.

Kontakt i Bryssel

Sanna Sjöblom
EU Policy Officer, Karolinska Institutet
sanna.sjoblom@ki.se 

Dan Andrée
Senior rådgivare, Karolinska Institutet
dan.andree@ki.se

Kontakt i Stockholm

Carolina Kristell
EU Funding and Policy Specialist, Karolinska Institutet
carolina.kristell@ki.se

Jenny Wanselius
Head of Unit, Research Funding, KTH Royal Institute of Technology
jennywan@kth.se

Henrik Aspeborg
Research Officer, Stockholm University
henrik.aspeborg@su.se

Några fakta om Stockholm trio

61 900 studenter. Motsvarar 17 procent av Sveriges totalt 357 000 studenter

 • KI: 8 100
 • KTH: 14 100
 • SU: 36 700

13,5 mdr i samlade intäkter för forskning och forskarutbildning. Motsvarar 28 procent av Sveriges totalt 47,6 mdr

 • KI: 6 339 mkr
 • KTH: 3 668 mkr
 • SU: 3 493 mkr

Drygt 17 500 anställda (individer). Motsvarar 22 procent av totalt 79 300 anställda på Sveriges lärosäten

 • KI: 6 250
 • KTH: 4 970
 • SU: 6 227

Knappt 5 000 doktorander. Motsvarar 29 procent av alla 17 370 doktorander i Sverige

 • KI: 2 087
 • KTH: 1 666
 • SU: 1 239

Källa: UKÄ:s statistikdatabas: Högskolan i siffror, 2021

Kontakt

Christina Murray
Internationell strateg, KTH
tina@kth.se