Konsistorium

Konsistoriet är Karolinska Institutets universitetsstyrelse och därmed dess högsta beslutande organ.

Uppgifter

Konsistoriets uppgifter regleras i myndighetsförordningen, högskolelagen och högskoleförordningen. Konsistoriet beslutar bland annat om:

  • Karolinska Institutets övergripande inriktning och organisation
  • Karolinska Institutets årsredovisning, budgetunderlag och viktigare framställningar
  • Intern resursfördelning och uppföljning
  • Åtgärder med anledning av Riksrevisionens och internrevisionens rapporter
  • Antagningsordning
  • Anställningsordning
  • Viktigare föreskrifter och frågor i övrigt som är av principiell vikt

Du som är medarbetare på KI och vill veta mer om de beslut som Konsistoriet fattar kan läsa protokoll från sammanträden.

Internrevisionen

Internrevisionen som är en oberoende och självständig funktion arbetar på Konsistoriets uppdrag som omfattar råd och stöd till styrelse och rektor samt granskning av all verksamhet inom KI.

Mer om internrevisionen

Konsistoriets ledamöter

Av regeringen utsedda ledamöter:

Sophia Hober, professor, ordförande

Carin Götblad, polismästare

Carin Jämtin, landshövding

Sarah McPhee, direktör

Jan Nilsson, professor emeritus

Ingemar Petersson, professor emeritus

Bjørn Stensaker, professor

Rektor självskriven ledamot

Annika Östman Wernerson, rektor

Av fakulteten valda lärarrepresentanter

Birgitta Henriques Normark, professor

Nils-Göran Larsson, professor

Terese Stenfors, professor

Av studentkårerna utsedda studentrepresentanter

Lovisa Hagenfeldt, Medicinska föreningen (MF)

Maria Belikova, Medicinska föreningen (MF)

Maxine Waters, Odontologiska föreningen (OF)

Adjungerad ledamot

Martin Bergö, prorektor

Personalrepresentanter - med närvaro- och yttranderätt

Torkel Falkenberg, forskare

Bodil Moberg, skrivpedagog

Huvudföredragande

Veronika Sundström, universitetsdirektör

Sekreterare

Radmila Micic, samordnare

Kontaktuppgifter

Radmila Micic

Samordnare
RM
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2024-04-15