Medaljer

Från och med jubileumsåret 2010 delar Karolinska Institutet ut medaljer till personer som gjort särskilda insatser till stöd för KI:s verksamhet.

Medaljerna delas ut i samband med olika akademiska högtider och finns i tre kategorier: guldmedaljen, stora silvermedaljen och silvermedaljen.

Medaljerna får tilldelas en person som gjort insatser för KI inom något eller några av områdena:

  • utbildning
  • forskarutbildning
  • forskning
  • samverkan med det omgivande samhället
  • arbetsmiljö/värdegrund

Medaljer bör inte uteslutande delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag, gåvor eller liknande. Medaljerna tilldelas personer som är i slutet av sin karriär eller inte längre aktiva.

Förslagen bereds av en medaljkommitté bestående av rektor, prorektor, universitetsdirektören och vicerektorer.

Medaljer 2023

Silvermedaljen

Gunnar Nilsson, professor i allmänmedicin vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), får silvermedaljen för en mångsidig och framgångsrik karriär inom medicin, utbildning och forskning samt en viktig roll i att utveckla samarbetet mellan Region Stockholm och Karolinska Institutet.

Gunnar Nilsson har gjort stora insatser för utveckling och ledning av högre utbildning genom medverkan i ett flertal arbetsgrupper och uppdrag. Han var tidigt engagerad i att utforma en radikalt ny läkarutbildning som startade 2007 och fick därefter ansvaret som programdirektor med ansvar för dess implementering, samtidigt med uppdrag som biträdande prefekt och sektionschef vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Som programdirektor ansvarade han i samverkan med Region Stockholm bland annat för uppbyggnaden av verksamhetsförlagt utbildning (VFU) vid i stort sett regionens alla vårdcentraler. Han belönades 2013 med KI:s pedagogiska pris och är sedan dess ledamot i Pedagogiska akademin.

Därefter hade Gunnar Nilsson under fyra år uppdrag som prodekan för utbildning med ett särskilt ansvar för bland annat internationell utbildning, uppdragsutbildning och samordning av enheterna för pedagogisk utveckling.

Efter uppdraget som prodekan fortsatte engagemanget för utbildning, bland annat i rollen som ordförande i Docenturutskottet där Gunnar hade ett särskilt uppdrag att ta fram och införa ett nytt regelverk för docentur vid KI.

Gunnar Nilssons har haft ett långt engagemang i samverkan med Region Stockholm, med visionen att primärvården skall nå sin fulla potential inom såväl hälso- och sjukvård som forskning och undervisning. Han var i början av 2010-talet verksamhetschef för Centrum för allmänmedicin (CeFAM) – ett samarbete mellan KI och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

 

John Skår, professor emeritus vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), tilldelas silvermedaljen för sina omfattande, nydanande och avgörande insatser för KI vad gäller nyttiggörande av kunskap genom ett stort antal samverkansinitiativ – inte minst vad gäller initiativet till och arbetet med vad som idag är Hagastaden.

John Skår kom till KI år 1996 för att leda den nya enheten Centrum för medicinska innovationer (CMI) och som professor i biomedicinsk innovationsvetenskap. Han kom att spela en viktig roll genom att utveckla forskning och utbildning inom flera nya områden och bidrog därmed till KI:s infrastruktur.

Han introducerade nya kompetenser och teknologier och initierade och genomförde flera nationella och internationella samverkansprojekt.

Med betydande ekonomiskt stöd från Teknikbrostiftelsen och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-Stiftelsen) initierade och genomförde CMI många innovativa projekt med samhällskomponenter, inklusive projektet Stockholm Biocity, som ledde till skapandet av Hagastaden som en central nod för livsvetenskaplig forskning och innovation.

John Skår och CMI byggde framgångsrika samarbeten med företag och organisationer. Ett framstående projekt var Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning (CHK), som adresserade hörselhälsa och kommunikation och involverade samarbete med Hörselskadades riksförbund.

Inom områdena utbildning och forskarutbildning var John Skår drivande i flera projekt, bland annat i etableringen av nya områden inom forskning och utbildning, såsom bioinformatik, bioentreprenörskap, hälsoinformatik, bioteknik och samt införandet av ämnet Medical Management (medicinsk innovations- och organisationskunskap).

Medical Management Center (MMC) vid LIME har sedan dess blivit ett nationellt kunskaps- och kompetenscenter med stor nytta för KI och samhället.

Stora silvermedaljen

Göran K Hansson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid institutionen för medicin, Solna, tilldelas stora silvermedaljen för sina genomgripande insatser inom hjärt- och kärlmedicin, för Karolinska Institutet och för den nationella och internationella diskursen inom medicin.

Under tre decennier har Göran K Hansson utvecklat det nu mycket aktuella forskningsområdet ateroskleros, åderförkalkning. Han har bidragit stort till upptäckten att ateroskleros är en inflammatorisk sjukdom, vilket har skapat en uppsjö av nya möjligheter för ökad prevention och förbättrad behandling av kardiovaskulära sjukdomar.

Utöver sin ledande roll inom hjärt- och kärlmedicin har Göran K Hansson suttit i flera styrelser och nämnder vid KI, bland annat i Styrelsen för forskning (1995–2005) och han har representerat KI i Karolinska sjukhusets styrelse (2002–2003). Han var en av grundarna till Centrum för Molekylär Medicin (Center for Molecular Medicine) och han ledde Vetenskapsrådets Linnécentrum för forskning kring inflammation och kardiovaskulär sjukdom, CERIC, från starten 2008.

I snart 25 år har Göran K Hansson haft centrala roller inom Nobelsystemet. Han var ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademien under 2015–2021 och satt i styrelsen för Nobelstiftelsen i 13 år (2009–2022), där han även var vice ordförande.

Göran K Hansson har i sina befattningar på KI och i andra sammanhang tagit en framträdande roll i att främja vetenskapen i samhället, kommenterat och skrivit ledare i dagspressen, deltagit i debatter och nyhetsprogram, haft en blogg om vetenskap och utsett en oberoende expertpanel vid Kungliga Vetenskapsakademien under covid-19-pandemin. Han är genomgående en exceptionellt respekterad röst som främjar förnuft och vetenskap i samhället.

Jan-Inge Henter, professor i klinisk barnonkologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, tilldelas stora silvermedaljen för sin banbrytande forskning inom de histiocytära sjukdomarna och för sina insatser som FoU-direktör.

Jan-Inge Henter disputerade 1990 på Karolinska Institutet med avhandlingen ”Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis: A clinical, metabolic and immunological study of a lymphohistiocytic inflammatory disorder”. Detta blev inledningen till en stark och internationellt uppmärksammad forskning om de histiocytära sjukdomarna, särskilt hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) och Langerhans cellhistiocytos (LCH). Forskningen ledde fram till nya behandlingsstrategier och en förbättrad prognos för de barn som drabbades av dessa sjukdomar. Jan-Inge Henters behandlingsprotokoll kom att rädda majoriteten av dessa barn och blev internationell standard. Därefter spelade han en central roll i arbetet med att identifiera den molekylära bakgrunden till dessa tillstånd, som när mekanismerna väl klarlades visade sig vara flera olika sjukdomar som orsakades av olika fel i immunförsvaret.

Jan-Inge Henter har under hela sin karriär tagit aktiv del i KI:s verksamhet. Han har bland annat varit biträdande prefekt vid institutionen för kvinnor och barns hälsa (2007–2012) och koordinator och sammankallande för professorskollegiet vid Karolinska Institutet (2008–2012). Mellan 2012 och 2017 hade han befattningen som FoU-direktör vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Under Jan-Inge Henters mandattid som FOU-direktör genomgick både Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet en turbulent period. På sjukhuset planerades för flytten till Nya Karolinska sjukhuset, NKS. På KI pågick samtidigt en omfattande planering och ombyggnation. Jan-Inge Henter hade en nyckelroll för att få detta att fungera. Med en stor förståelse för KI:s uppdrag vad gäller undervisning och forskning kom han att bli en brygga mellan dessa två organisationer. De stora byggprojekten påverkade KI:s möjligheter att bedriva forskning och utbildning i den kliniska miljön. Samtidigt gjordes stora organisatoriska förändringar inom vården. Under denna turbulenta tid gjorde Jan-Inge Henter en stor insats för att säkra framtiden för KI:s utbildningar och den kliniska och translationella forskningen vid sjukhuset.

Medaljer 2010-2022

Guldmedaljen

2016 - Torsten Wiesel och Rune Fransson

2014 - Harriet Wallberg

2012 - Lennart Nilsson

2010 - Ingvar Carlsson, Paul Greengard, Bengt Samuelsson, Markus Storch, Hans Wigzell och H.M. Konungen.

Stora silvermedaljen

2022 - Jan Andersson, Stefan Einhorn och Ingrid Lundberg

2021 - Gunnar Grant och Rune Toftgård

2020 - Ove Hagelin, Richard J. Heald, Hans Jörnvall, Lars Olson och Nancy Pedersen

2019 - Anita Aperia, Sten Grillner, Bertil Hamberger och Mai-Lis Hellénius

2018 - Laura Fratiglioni, Håkan Eriksson och Bertil Fredholm

2017 - Marc Bygdeman och Tore Curstedt

2016 - Anders Ekbom, Ingemar Ernberg, Agneta Nordberg, Bengt Norrving och Elisabeth Olsson

2015 - Gunnel Biberfeld, Britta Wahren och SGO Johansson

2014 - Staffan Normark, Lars Klareskog och Hans Rosling

2013 - Gösta Gahrton, Folke Sjöqvist och Bengt Winblad

2012 - Peter Aspelin, Dimitris N. Chorafas, Suad Efendic och Nina Rehnqvist Ahlberg

2011 - Hans-Olov Adami, Lars Ekholm, Jan-Åke Gustafsson, Kerstin Hall och Tomas Hökfelt

2010 - Margareta Almling, Margareta Blombäck, Kerstin Hagenfeldt, Ulf Hjertonsson, Gunnar Höglund, Eva Klein, Georg Klein, Sten Linder-Aronson, Jan Lindsten, Anna-Stina Malmborg, Erling Norrby, Sten Orrenius, Nelson Sewankambo, Göran Stiernstedt, Yi-Xin Zeng,

Silvermedaljen

2022 - Lena Borell, Göran Dahllöf, Rolf Kiessling och Marianne Schultzberg

2021 - Maria Masucci, Christina Helging Opava, Åke Rökaeus och Jan Ygge

2020 - Kristina Alexandersson och Roland Möllby

2019 - Lena von Koch och Björn Klinge

2018 - Fredrik Brolund och Lotta Widén Holmqvist

2017 - Lars-Olof Wahlund och Eva Mattsson

2016 - Gunnar Lennerstrand och Elisabeth Kjellén

2014 - Outi Hovatta och Björn Vennström

2013 - Hugo Lagercrantz, Sten Lindahl och Marie Åsberg

2012 - Kerstin Brismar, Bertil Daneholt, Johan Forsslöf och Karin Harms-Ringdahl

2011 - Agneta von Bahr, Inger Huldt, Kerstin Lagerström och Arne Öhman

2010 - Tomas Cronholm, Staffan Cullheim, Marja Lind Tuomela, Ester Mogensen, Per Olsson, Birger Winbladh.

Guldmedaljen

Guldmedaljen får tilldelas en person som gjort enastående insatser för KI. Guldmedaljen delas i första hand till extern mottagare, men i speciella fall även till intern mottagare. Guldmedaljen delas ut en gång per år vid ett tillfälle som bestäms av rektor. Mottagare av guldmedaljen kan inte samtidigt utses till hedersdoktor vid KI, däremot kan tidigare utsedd hedersdoktor vid KI få guldmedaljen.

Stora silvermedaljen

Stora silvermedaljen får tilldelas en person som gjort storartade insatser för KI. Den som tilldelas stora silvermedaljen ska uppvisa en större bredd i sina insatser jämfört med mottagare av silvermedaljen. Stora silvermedaljen kan tilldelas extern eller intern mottagare. Stora silvermedaljen delas ut varje höst i samband med installationshögtiden.

Silvermedaljen

Silvermedaljen får tilldelas en person som gjort särskilt goda insatser för KI. Den delas i första hand ut till intern mottagare, men även till extern mottagare. Silvermedaljen delas ut i februari varje år i samband med högtiden för Nit och Redlighet.

Anne Thyrfing
2024-02-15