Medaljer

Från och med jubileumsåret 2010 delar Karolinska Institutet ut medaljer till personer som gjort särskilda insatser till stöd för KI:s verksamhet. Medaljerna finns i tre kategorier, guldmedaljen, stora silvermedaljen och silvermedaljen. Medaljerna delas ut i samband med olika akademiska högtider.
Förslagen bereds av en medaljkommitté bestående av rektor, prorektor, universitetsdirektör, vicerektor för forskning, vicerektor för utbildning och vicerektor för utbildning på forskarnivå.

Medaljer 2022

Porträttbild av Ingrid Lundberg.
Ingrid Lundberg. Foto: Vasan Kandaswamy

Stora silvermedaljen

Ingrid Lundberg, professor vid institutionen för medicin, Solna, tilldelas stora silvermedaljen för sina insatser för Karolinska Institutet genom sitt vetenskapliga pionjärarbete för den reumatiska sjukdomen myosit, där hon i dag är världens ledande forskare.

Ingrid Lundbergs forskning kring myosit har förändrat förståelse, diagnostik och behandling av denna sjukdom i hela världen. Hon inledde sin forskning kring inflammatorisk muskelsjukdom med observationer av patienter med myosit under sin doktorandtid vid Karolinska Instituet och Huddinge sjukhus i slutet av 1980-talet då hon dels såg den dåliga prognosen och den stora bristen på kunskap om sjukdomen, dels observerade att enskilda patienter som bedrev fysisk träning blev bättre trots att läroböcker vid denna tid kraftigt avrådde från rörelse och träning. Ett par av de kliniskt mest relevanta forskningsresultaten som Ingrid Lundbergs forskargrupp har producerat under de senaste 25 åren är hur fysisk träning lindrar myosit, samt hur sjukdomen utvecklas över tid. Detta har lett till en kraftigt förbättrad och tidig diagnostik och behandling av sjukdomen.

Ingrid Lundberg har gjort unika insatser för att denna forskning också omsätts i klinisk praktik i Sverige och internationellt och drivit bred verksamhet för Karolinska Institutet nationellt och internationellt. Hon har på detta sätt bidragit till Karolinska Institutets internationella renomme’ genom att hon inom Karolinska Institutet har skapat en kliniskt förankrad forskningsmiljö till vilken forskare och kliniker från hela världen vänder sig för råd och samarbete kring sjukdomen myosit.

Ingrid har även haft ett mångårigt engagemang för kvinnliga forskare nationellt och internationellt. Vid KI har hon bland annat varit ordförande i Centrum för Genusmmedicin (CfG), och på flera olika sätt främjat och varit mentor till kvinnliga forskare inom en rad ämnen.

Porträttbild av Stefan Einhorn
Stefan Einhorn. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin/Natur och Kultur

Stefan Einhorn, professor vid institutionen för onkologi-patologi, tilldelas stora silvermedaljen för sina storartade insatser för Karolinska Institutets verksamhet.

Stefan Einhorn disputerade 1980 vid 24 år ålder och var då en av KI:s genom tiderna yngsta medicine doktorer. Han blev docent två år senare och är sedan 1999 professor i molekylär onkologi. Han är en av initiativtagarna till Karolinska Institutets Centrum för social hållbarhet, Center for Social Sustainability (CSS), vars syfte är att skapa en plattform för att via forskning öka kunskapen om social hållbarhet. Han har även startat Familjen Einhorns stiftelse, som bland annat stödjer forskningsprojekt med målsättningen att minska barnadödligheten i låg- och medelinkomstländer. Under perioden 1999 till 2002 var Stefan även prefekt vid institutionen för onkologi-patologi.

Stefan Einhorn har under flera decennier varit djupt engagerad i undervisningen vid Karolinska Institutet, och blev år 1999 av studenterna utsedd till elevernas eget personliga pris ”Mäster”, elevernas eget personliga pris som delas ut till lärare som skött sin undervisning på ett inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt. 

Med stort engagemang har Stefan Einhorn arbetat med visionen att utifrån sin läkar- och forskarutbildning sprida kunskap till allmänheten om humanistiska ämnen inom områden som etik, visdom, bemötande, relationer och andliga behov. Han har skrivit 15 böcker, varav två populärvetenskapliga om cancer, en om smärta och övriga inom området mänskliga relationer.

Porträttbild av Jan Andersson
Jan Andersson. Foto: Karl Gabor. Foto: Karl Gabor

Jan Andersson, professor emeritus vid institutionen för medicin, Huddinge, tilldelas stora silvermedaljen för att på ett storartat sätt ha utfört viktiga administrativa uppdrag som sträcker sig från prorektor för Karolinska Institutet till inrättandet av Stockholms medicinska biobank. Han har varit en outtröttlig förkämpe för att främja det komplexa och känsliga uppdraget att underlätta samspelet mellan de många akademiska och kliniska organisationerna i Stockholmsregionen.

Jan Andersson har varit knuten till Karolinska Institutet under hela sitt yrkesverksamma liv. Han tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet 1978. År 1985 doktorerade han om antivirala processer beträffande Epstein-Barr-virusinfektion vid Karolinska Institutet.

Jan Andersons forskning har varit inriktad på patogenes och immunsvar  som en följd av primärt Epstein-Barr-virus och HIV-infektioner. Han har utvecklat metoder för in situ identifiering av cytokin-/kemokin-uttryckande celler på encellsnivå och utvecklat digitala metoder för kvantitativa mätningar som kan tillämpas både på vävnad och encellsnivå. Hans metod för fluorescensaktiverad cellsorteringsmätning representerar den gyllene standarden inom området. Dessa metoder har använts för att karakterisera patogenes och immunsvar vid primärt Epstein-Barr-virus och HIV-infektioner. Jan Andersson har fått ett stort erkännande som en ledande expert på mekanismerna bakom, och behandlingar av, olika infektionssjukdomar.

Sammanfattningsvis har han varit en bro mellan kliniken och laboratoriet och utvecklat toppmoderna metoder inom området infektionssjukdomar.

Medaljer 2010-2021

Guldmedaljen

2016 - Torsten Wiesel och Rune Fransson

2014 - Harriet Wallberg

2012 - Lennart Nilsson

2010 - Ingvar Carlsson, Paul Greengard, Bengt Samuelsson, Markus Storch, Hans Wigzell och H.M. Konungen.

Stora silvermedaljen

2021 - Gunnar Grant och Rune Toftgård

2020 - Ove Hagelin, Richard J. Heald, Hans Jörnvall, Lars Olson och Nancy Pedersen

2019 - Anita Aperia, Sten Grillner, Bertil Hamberger och Mai-Lis Hellénius

2018 - Laura Fratiglioni, Håkan Eriksson och Bertil Fredholm

2017 - Marc Bygdeman och Tore Curstedt

2016 - Anders Ekbom, Ingemar Ernberg, Agneta Nordberg, Bengt Norrving och Elisabeth Olsson

2015 - Gunnel Biberfeld, Britta Wahren och SGO Johansson

2014 - Staffan Normark, Lars Klareskog och Hans Rosling

2013 - Gösta Gahrton, Folke Sjöqvist och Bengt Winblad

2012 - Peter Aspelin, Dimitris N. Chorafas, Suad Efendic och Nina Rehnqvist Ahlberg

2011 - Hans-Olov Adami, Lars Ekholm, Jan-Åke Gustafsson, Kerstin Hall och Tomas Hökfelt

2010 - Margareta Almling, Margareta Blombäck, Kerstin Hagenfeldt, Ulf Hjertonsson, Gunnar Höglund, Eva Klein, Georg Klein, Sten Linder-Aronson, Jan Lindsten, Anna-Stina Malmborg, Erling Norrby, Sten Orrenius, Nelson Sewankambo, Göran Stiernstedt, Yi-Xin Zeng,

Silvermedaljen

2021 - Maria Masucci, Christina Helging Opava, Åke Rökaeus och Jan Ygge

2020 - Kristina Alexandersson och Roland Möllby

2019 - Lena von Koch och Björn Klinge

2018 - Fredrik Brolund och Lotta Widén Holmqvist

2017 - Lars-Olof Wahlund och Eva Mattsson

2016 - Gunnar Lennerstrand och Elisabeth Kjellén

2014 - Outi Hovatta och Björn Vennström

2013 - Hugo Lagercrantz, Sten Lindahl och Marie Åsberg

2012 - Kerstin Brismar, Bertil Daneholt, Johan Forsslöf och Karin Harms-Ringdahl

2011 - Agneta von Bahr, Inger Huldt, Kerstin Lagerström och Arne Öhman

2010 - Tomas Cronholm, Staffan Cullheim, Marja Lind Tuomela, Ester Mogensen, Per Olsson, Birger Winbladh.

Guldmedaljen

Medaljen kan tilldelas person som gjort enastående insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet, det vill säga såväl utbildning, forskarutbildning som forskning, men även tredje uppgiften, relation till samhället, arbetsmiljö/värdegrund och implementering kan komma ifråga.

En eller flera medaljer delas ut vid tillfälle som bestäms av rektor. Guldmedaljen ges i första hand till extern mottagare men i synnerligen speciella fall även till intern mottagare.

Mottagare av guldmedalj kan inte samtidigt utses till hedersdoktor vid Karolinska Institutet, däremot kan tidigare utsedd hedersdoktor vid Karolinska Institutet få Guldmedalj och vice versa.

Stora silvermedaljen

Medaljen kan tilldelas person som gjort storartade insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet, det vill säga såväl utbildning, forskarutbildning som forskning, men även tredje uppgiften, relation till samhället, arbetsmiljö/värdegrund och implementering kan komma ifråga.

En eller flera medaljer delas ut i samband med installationshögtiden i Aula Medica. Stora silvermedaljen delas ut till extern mottagare i första hand men i speciella fall även till intern mottagare.

Silvermedaljen

Medaljen kan tilldelas person som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet, det vill säga såväl utbildning, forskarutbildning som forskning, men även tredje uppgiften, relation till samhället, arbetsmiljö/värdegrund och implementering kan komma ifråga.

En eller flera medaljer delas ut i samband med högtiden för Nit och Redlighet. I första hand är Silvermedaljen avsedd för intern mottagare men kan även delas ut till extern mottagare.