Medaljer

Från och med jubileumsåret 2010 delar Karolinska Institutet ut medaljer till personer som gjort särskilda insatser till stöd för KI:s verksamhet. Medaljerna finns i tre kategorier, guldmedaljen, stora silvermedaljen och silvermedaljen. Medaljerna delas ut i samband med olika akademiska högtider.
Förslagen bereds av en medaljkommitté bestående av rektor, prorektor, universitetsdirektör, vicerektor för forskning, vicerektor för utbildning och vicerektor för utbildning på forskarnivå.

Medaljer 2021

Porträtt av Maria Masucci
Maria Masucci. Foto: N/A

Silvermedaljen

Maria Masucci, professor i virologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, tilldelas silvermedaljen för sin särskilt stora insats inom ämnesområdena virologi, tumörbiologi och immunologi. Maria innehar många ledande förtroendeuppdrag både i Sverige och utomlands och har spelat en viktig roll för Karolinska Institutet på många plan.

Maria Masuccis forskning har en tydlig translationell inriktning och hon har samarbetet med ett flertal kliniker för att etablera en innovativ behandling av lymfom som orsakas av Epstein-Barr-virus efter organtransplantationer.

Utöver sin forskning har Maria bland annat varit prodekanus för forskning (2002–2006) där hon drev ett flertal viktiga frågor. Bland annat initierade hon den första inventeringen av core-faciliter, utarbetade en ny modell för aktivitetsrapportering och bidrog starkt till ett tätare samarbete mellan Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet. Som vicerektor för internationella frågor (2014–2017) spelade hon en viktig roll för att ytterligare utveckla KI:s kontakter med omvärlden, bland annat med Ming Wai Lau-centret i Hongkong, flera universitet i Kina och Makerereuniversitet i Uganda.

Porträtt av Christina Helging Opava.
Christina Helging Opava. Foto: N/A

Christina Helging Opava, professor emerita vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, tar emot silvermedaljen för sina omfattande och bestående insatser för utveckling av både utbildning och forskning vid KI. Hennes forskning har bidragit till en stor kunskapsutveckling inom träning vid reumatiska sjukdomar.

Christina Opava har framför allt genom sina tidiga studier bevisat att fysisk aktivitet och träning vid ledgångsreumatism ger god effekt och inte är skadligt, något som var banbrytande vid tidpunkten och förde kunskapen inom sjukgymnastik med inriktning reumatologi kraftigt framåt. Hennes forskning inom fysioterapi har lett till nya modeller och förändrad praxis för träning och rehabilitering även av patienter med andra reumatiska ledsjukdomar.

Inom området utbildning har Christinas omfattande engagemang gjort betydande avtryck inom KI. Hon har bland annat varit ordförande i Forskarskolan i vårdvetenskap och verkat som direktor för det strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V). Där har hon drivit utvecklingen framåt och fått juniora forskare att skapa internationella nätverk. Christina har stor undervisningserfarenhet och är en uppskattad föreläsare som ofta bjuds in av kliniker, yrkesorganisationer och patientföreningar om evidensbaserade åtgärder inom det egna forskningsområdet. Hon har även arbetat med kursutveckling och kursledning samt med kurslitteratur och andra läromedel.

Porträtt av Åke Rökaeus.
Åke Rökaeus. Foto: Stefan Zimmerman

Åke Rökaeus, tidigare universitetslektor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, får silvermedaljen för sina särskilt goda insatser inom undervisningen i biokemi vid Karolinska Institutet. Genom åren har Åke undervisat tusentals studenter, främst vid läkarprogrammet, men också inom andra utbildningsprogram.

Åke Rökaeus var under nästan 20 år studierektor och grundutbildningsansvarig vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Hans ledstjärna var en strukturerad utbildning av hög kvalitet med studenten i centrum. Åke tog fram ett stort antal kursupplägg, undervisningsmaterial och nya lösningar för undervisningen i medicinsk biokemi. Samtidigt tog han ett mycket stort undervisningsuppdrag genom sitt stora engagemang för studenterna genom seminarier, föreläsningar och andra undervisningsmoment. Han strävade alltid efter att utveckla och förbättra sina kurser främst inom läkarprogrammet, men engagerade sig även i andra kurser och var aktiv i ett flertal centrala undervisningsorgan. När det nya sexåriga läkarprogrammet lanserades hösten 2021 bidrog Åke Rökaeus fortfarande med värdefull kompetens och erfarenhet, trots att han formellt hade gått i pension.

Med ett genuint och stort intresse för forskning höll sig Åke Rökaeus alltid à jour med de senaste forskningsrönen. Genom sin breda kompetens och gedigna forskningsbakgrund lyckades Åke entusiasmera studenterna och fick dem att förstå att goda basvetenskapliga kunskaper är en nyckel till framgång i deras fortsatta studier och framtida yrkesutövning.

Porträtt av Jan Ygge.
Jan Ygge. Foto: Stefan Zimmerman

Jan Ygge, professor emeritus vid institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelas silvermedaljen för sina särskilt goda insatser för forskningen inom ögonmotorik. Han har också bidragit stort till såväl undervisning som pedagogisk utveckling vid KI.

Jan Ygges kliniska forskning inom ögonmotorik grundlades i början av 1990-talet under en postdoc-vistelse vid Johns Hopkins Hospital i Baltimore. Där studerade han ögonmotorikstörningar som följd av sjukdomar och skador i ögonmuskulatur och hjärnan. Ämnesområdet passade väl in i Ygges dubbla kompetenser inom neuroanatomi och ögonsjukdomar. Han tog med sig ny och avancerad metodik för ögonmotoriska mätningar till Sverige och satte upp en ögonrörelseverksamhet vid Bernadottelaboratorierna vid Huddinge sjukhus. Marianne Bernadotte Centrum är idag bland de främsta laboratorierna i världen.

Jan Ygge har också varit en mycket uppskattad lärare som tidigt utvecklade datoriserad undervisning och andra undervisningsmetoder inom sitt ämnesområde. Han har dessutom varit mycket aktiv i internationaliseringen av KI samt spridit kunskap om ögat och dess sjukdomar till allmänheten, bland annat genom boken ”Ögat och synen”.

Gunnar Grant, professor emeritus vid institutionen för neurovetenskap
Gunnar Grant, professor emeritus vid institutionen för neurovetenskap Foto: Privat

Stora silvermedaljen

Gunnar Grant, professor emeritus vid institutionen för neurovetenskap 

Gunnar Grant, professor emeritus vid institutionen för neurovetenskap, tilldelas stora silvermedaljen för sitt engagemang för KI och för sina storartade insatser för utvecklingen av anatomiundervisningen.

Gunnar Grant var under en lång tid chef för anatomiska institutionen vid KI och engagerad i fakulteten där han vidareutvecklade och förnyade den omfattande undervisningen i anatomi. Han ledde samtidigt ett mycket aktivt laboratorium med fokus på somato-sensoriska mekanismer på olika nivåer i nervsystemet, både i ryggmärgen och i de system som förmedlar information till lillhjärnan och andra delar av nervsystemet.

Utvecklade anatomiutbildningen och synliggjorde historiska samlingar

Fastän ursprungligen från KI disputerade han i Uppsala och återvände sedan som professor till KI 1970. Vid den nya institutionsreformen 1993 var han engagerad i att anatomin skulle integreras inom den neurovetenskapliga institutionen eftersom en så stor del av forskningen handlade om nervsystemet och att forskningen kunde förstärkas genom interaktion med andra forskargrupper med annan inriktning.

Gunnar Grant har också varit mycket engagerad i att de unika vetenskapshistoriska samlingarna inom anatomin, som finns på bland annat Hagströmerbiblioteket, skall bevaras och synliggöras på bästa möjliga sätt, inte minst inom KI.

Rune Toftgård, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära
Rune Toftgård, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära Foto: Stefan Zimmerman

Rune Toftgård, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, tilldelas stora silvermedaljen för sina enastående insatser för Karolinska Institutet och för sin grund- och translationella cancerforskning under nära fyra decennier. Under sin långa karriär har Rune Toftgård arbetat outtröttligt och hängivet mot KI:s långsiktiga mål och har starkt bidragit till att göra KI:s cancerforskning internationellt ledande.

Rune Toftgård disputerade i toxikologi vid KI 1982 och blev professor i miljötoxikologi 1992. Han har haft ett antal viktiga befattningar inom och utanför KI, bland annat som medlem i både Nobelförsamlingen och Nobelkommittén, och han har framgångsrikt lett och utvecklat CIMED-initiativet på campus syd och det strategiska forskningsområdet cancer i StratCan ”SFO”-nätverket. Genom åren har han också initierat och främjat en rad internationella samarbeten med europeiska och amerikanska institutioner. 

I sin egen forskning har Rune Toftgård definierat interaktioner, övergripande reglering och funktionell betydelse av flera proteiner inom Hedgehog-signalvägen. Han har också fastställt hur dysreglering av denna signalväg bidrar till cancerutveckling, främst hudcancer men även andra cancerformer. Därtill har han använt innovativa tekniker för att identifiera och beskriva nya stamcellspopulationer i huden. Hans resultat har haft stor betydelse för både grundläggande och klinisk vetenskap.

Medaljer 2010-2020

Medaljer 2020

Silvermedaljen

Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring vid institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelades silvermedaljen för sin särskilt stora insats med att utveckla forskning och kompetens inom det försäkringsmedicinska området vid KI. Hon har satt KI på kartan som ett ledande universitet inom området, såväl nationellt som internationellt.

Kristina Alexanderson har utvecklat samverkan med både kliniska verksamheter och andra centrala aktörer inom området. Hon har varit expert i ett flertal statliga utredningar och har ett stort samarbete med Socialdepartementet.

Utöver detta har hon haft en omfattande internationell verksamhet där hon varit central i att sätta vetenskaplig forskning inom försäkringsmedicin på kartan. Hon har även under åren vid Kl utvecklat och genomfört olika kurser i försäkringsmedicin på avancerad nivå, de flesta för specialistutbildade läkare.

Roland Möllby, professor emeritus vid institutionen för mikobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), tilldelades medaljen för sina särskilt goda insatser med att under flera decennier ha byggt upp arbetet kring KI:s biosäkerhet till den höga nivå den håller idag. Detta har varit en både framsynt och oerhört viktig pionjärinsats som givit effekter inte bara för KI utan även på det nationella och internationella planet. 

Roland Möllbys intresse för biosäkerhetsfrågor väcktes på Statens Bakteriologiska Laboratorium (sedermera Smittskyddsinstitutet), där han fick ansvaret för laboratoriediagnostik av särskilt smittsamma bakterier i Sverige i ett särskilt ”risklaboratorium”. Sedan dess har han varit Sveriges representant i WHO:s Biosafety Advisory Group och huvudperson i utformningen av de första svenska föreskrifterna från Arbetsmiljöverket rörande biosäkerhet i laboratoriet.

När MTC tillkom 1993 blev Roland Möllby ordförande i institutionens arbetsmiljögrupp, vilket han var fram till 2015. Utöver MTC:s säkerhetsföreskrifter utvecklade han tidigt en datoriserad kunskapskontroll rörande laboratoriesäkerhet för alla nyanställda som utvecklades genom KI:s miljö- och säkerhetsenhet och som nu används över hela KI, inklusive i Biomedicum.

Stora Silvermedaljen

Ove Hagelin, före detta föreståndare för Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet, är en oomstridd världsauktoritet på äldre skrifter, i synnerhet inom medicin och naturalhistoria. Han tilldelades medaljen för att han genom sina insatser vid grundandet av Hagströmerbiblioteket vid KI har räddat och ordnat ovärderliga boksamlingar. Hagelin var Hagströmerbibliotekets föreståndare från dess öppnande 1997 till 2013 och har under sin tid där samlat nära 40 000 böcker, varav majoriteten är tryckta före 1870. Starten för den kedja av händelser som ledde till bibliotekets grundande var Hagelins upptäckt av 1600-talsverket De motu cordis av William Harvey hos Svenska Läkaresällskapet 1986.

Richard J. Heald, professor vid Basingstoke Hospital, Storbritannien, tilldelades Stora silvermedaljen för att han som kirurg specialiserad på kolorektalcancer introducerat en ny kirurgisk metod, kallad TME (Total Mesorectal Excision), som dramatiskt förbättrat prognosen för denna stora och svårt drabbade patientgrupp. Heald har därigenom bidragit till att rädda liv och minska mänskligt lidande i en omfattning som bara ett fåtal nu levande kirurger kommer i närheten av.

Richard Heald har fortsatt att utveckla TME, och har också varit mycket engagerad i att lära ut metoden till kollegor – bland annat vid KI.

Hans Jörnvall, professor vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid KI, tog emot medaljen för sina betydande insatser för Karolinska Institutet och för forskningsfältet proteinanalys under flera decennier. Inom detta fält är Jörnvall en pionjär som tidigt introducerade nya metoder i Sverige, vilket också haft stor betydelse för många andra forskares framgångar. Jörnvalls egen forskning har i stor utsträckning handlar om proteins primära struktur – den ordning aminosyrorna har i proteinet. Hans Jörnvall har också under många år spelat en central roll i KI:s arbete med Nobelpriset fysiologi eller medicin, som sekreterare för Nobelförsamlingen och Nobelkommittén 2000-2008.

Lars Olson, professor vid Institutionen för neurovetenskap vid KI, belönades för att han som forskare och lärare i neurobiologi under mer än ett halvsekel starkt bidragit till Karolinska Institutets position som ett ledande universitet i världen. Hans forskning har i stor utsträckning rört neurodegenerativa sjukdomar, särskilt Parkinson, samt minnet, ryggmärgsskador och nervcellers så kallad Nogo-signalering, vilken är kopplad till hjärnans plasticitet.

Lars Olson har också gjort betydelsefulla insatser som folkbildare – i populärvetenskapliga föredrag, artiklar, böcker och även teaterföreställningar och museiutställningar. Han är en av grundarna av Hjärnfonden, som årligen delar ut 60 miljoner kronor till hjärnforskning.

Nancy Pedersen, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI, tilldelades Stora silvermedaljen för sitt mångåriga arbete med Svenska Tvillingregistret, som numera är världens största i sitt slag, med information om 100 000 tvillingpar. Pedersen såg tidigt registrets unika möjligheter för bland annat studier av den relativa betydelsen av arv respektive miljö.

Hon inledde en framgångsrik forskarbana och lade grunden för det världsrykte som Svenska Tvillingregistret har idag. Nancy Pedersen blev så småningom registrets chef och sitter idag i dess styrgrupp. Hennes forskning rör bland annat hur arv och miljö påverkar personliga egenskaper, risk för sjukdom och psykisk ohälsa samt åldrande.

Medaljer 2019

Stora Silvermedaljen

Anita Aperia, senior professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, fick Stora silvermedaljen för sina betydande insatser vid Karolinska Institutet och medicinsk forskning i stort. Aperia är barnläkare och en mycket framstående klinisk forskare. Hon hämtar sina frågeställningar från kliniska observationer och angriper dem i regel experimentellt och ofta i samarbete med experter från andra discipliner. Hennes favoritorgan är njuren, där hon visat att dopamin bildat i njuren reglerar saltbalansen och beskrivit en ny roll för saltpumpen: att skydda mot programmerad celldöd. Aperias forskning har uppmärksammats internationellt och genom ett flertal prestigefyllda pris.

Många läkare har erhållit sin forskarutbildning under Anita Aperias handledning. Utöver sin forskning, och framträdande roll i bl.a. Nobelkommitté och -församling, har Aperia haft stor betydelse för den kliniska pediatrikens organisation. Hon var även ordförande för Kungliga Vetenskapsakademiens klass för medicinska vetenskaper.

Under hennes ledning sammanfördes under 1990-talet de tre barnklinikerna i norra Stockholm till Astrid Lindgrens Barnsjukhus, en verksamhet inom Karolinska Universitetssjukhuset, som fortsatt är av mycket stor betydelse för barnsjukvården i Sverige.

Sten Grillner, senior professor, Institutionen för Neurovetenskap, har revolutionerat förståelsen för nervkretsar i ryggmärgen, vilka genererar de motoriska rörelser vi använder när vi ska förflytta oss. Han belönades med Stora silvermedaljen för enastående bidrag till Karolinska Institutet samt neurovetenskap i stort. 

Sten Grillner har arbetat på många olika nivåer vid Karolinska Institutet och varit en av skaparna av universitetets vetenskapliga landskap. Grillners forskningsresultat används nu i läroböcker och han är vida erkänd som en av pionjärerna inom neurovetenskapens nervkretsar och system. Han har varit chef för Nobelinstitutet för neurofysiologi -  ett av de främsta forskningslaboratorierna i världen inom neurovetenskap.

Grillner har avsevärt förbättrat vår förståelse för de mekanismer som styr ryggradens funktion. På ett konkret sätt kopplar hans forskning samman nervkretsars funktion med beteende. Helt klart har Sten Grillner varit neurovetenskapens ansikte utåt, både för Karolinska Institutet och för Sverige i internationella sammanhang.  

Bertil Hamberger, professor emeritus, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, belönades med Stora silvermedaljen för sin långa gärning som forskare, lärare, chef och ledare inom medicinsk forskning och utbildning. Genom sina internationella åtaganden har han varit avgörande för att Karolinska Institutet idag har en särställning gällande forskning inom endokrinkirurgi.

Bertil Hamberger har arbetat för KI och Karolinska Universitetssjukhuset under nästan ett halvt sekel. Genom sitt stora engagemang har han bidragit till KI:s framgångar under flera decennier. Hamberger har varit engagerad inom såväl grundforskning som klinisk forskning. Som emeritus fortsätter han att bedriva aktiv forskning inom endokrinkirurgi, särskilt binjuretumörer.

Han har som mångårig ordförande för sjukhusets forskningskommitté varit mycket betydelsefull för utvecklingen av modern klinisk forskning, nya forskningshus och nära samverkan mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset. 

Mai-Lis Hellénius, professor, Institutionen för medicin, Solna, är en av landets främsta folkhälsoexperter. Hon bedriver en omfattande  pedagogisk populärvetenskaplig verksamhet och förmedlar kunskap om livsstilens betydelse för folkhälsan. Hellénius tilldelades Stora silvermedaljen för sitt banbrytande arbete med att etablera Sveriges första livsstilsmottagning samt sina exceptionella insatser som folkbildare inom folkhälsa.

I otaliga föredrag, böcker, debattinlägg, intervjuer samt prisbelönta kokböcker har Mai-Lis Hellénius engagerat och entusiastiskt spridit forskningsresultat. På så sätt har hon bidragit till allmänhetens kännedom om och intresse för i synnerhet kost och motion. Hennes bidrag har stimulerat till diskussion om bland annat stillasittande och dieter.

Mai-Lis Hellénius har även bidragit väsentligt till utvecklingen av den kliniska verksamheten – inte minst hennes banbrytande arbete med etableringen av Sveriges första livsstilsmottagning, på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. På 1980-talet var hon också en av de första läkarna i världen att skriva ut ”fysisk aktivitet på recept”.

Silvermedaljen

Björn Klinge, senior professor i odontologi, tog emot medaljen för sitt långvariga arbete med att öka förståelsen för munhälsans betydelse för kroppens välbefinnande. Hans hårda arbete med att göra ”Munnen till en del av kroppen” är en särskilt god insats för KI och för tandvården i stort.

Under sin tid som prefekt för institutionen för odontologi byggde Björn upp ett samarbete mellan odontologiska och medicinska forskargrupper, vilket har bidragit till att odontologin på KI numera har ett väl utvecklat samarbete med medicinska forskargrupper, något som också utmärker KI:s odontologiska forskning på nationell nivå.

Björn Klinge har också deltagit i en rad statliga organ och utredningar samt varit mycket aktiv internationellt.

Hans största insats är dock som folkbildare i tandhälsofrågor. Genom att medverka i bland annat ”Fråga doktorn” TV4:s tandvårdsvecka i ”Malou efter tio” har han blivit något av Sveriges ”rikstandläkare”.

Lena von Koch, senior professor i hälso- och sjukvårdsforskning, tilldelades medaljen för särskilt goda insatser för utveckling av utbildning och forskning inom vårdvetenskap.

Lena von Koch har i sin forskning särskilt fokuserat på åtgärder för att ge patienter stöd i medskapande av och ansvar för den egna rehabiliteringen efter stroke, samt utvecklat och utvärderat åtgärder för att öka delaktighet i vardags- och samhällslivet för personer med neurologiska funktionshinder och deras närstående.

Hennes forskargrupp har arbetat såväl nationellt som internationellt och har genomfört interventionsstudier både i höginkomstländer som Sverige, och i flera låginkomstländer i Afrika. Där har hennes forskargrupp bland annat utvecklat och genomfört studier som visar att rehabiliteringsstöd efter stroke med hjälp av enkel mobiltelefonteknologi har god effekt.

Vid KI har Lena von Koch visat ett stort engagemang för utbildning och har utvecklat kurser inom såväl grundutbildning som på avancerad och forskarnivå. Hon har haft flera ledningsuppdrag och, som auktoritet inom sitt ämnesområde ”Utveckling och utvärdering av rehabiliteringsåtgärder för personer med neurologiska funktionsvariationer”, haft många bedömaruppdrag både nationellt och internationellt.

 

Medaljer 2018

Stora Silvermedaljen

Laura Fratiglioni, professor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle en av de ledande internationella forskarna inom åldrandets epidemiologi. Hon tilldelades medaljen för sina enastående bidrag rörande vetenskap, doktorandutbildning och ledarskap samt innovation vid KI.

Med både klinisk och vetenskaplig bakgrund är Laura Fratiglioni en efterfrågad expert inom åldrande och hon har bidragit starkt till KI:s internationella profil inom området.

Hennes arbete har medfört att epidemiologiska metoder används i forskning om åldrande och hon är mycket mån om att nå ut till allmänheten med sin forskning.

Bertil Fredholm, professor emeritus vid Institutionen för fysiologi och farmakologi belönades för sina framstående bidrag till forskning och doktorandutbildning inom farmakologi.

Bertil Fredholm är en av Karolinska Institutets internationellt mest uppmärksammade forskare. Hans insatser rör molekylen adenosin och dess receptorer, och han var en av de första som beskrev hur koffein påverkar kroppen. Bertil Fredholm har varit medlem i Nobelkommittén i 18 år, varav två år som ordförande. Han har ägnat mycket tid åt undervisning och varit en uppskattad lärare vid både grund- och forskarutbildningen.

Håkan Eriksson, professor emeritus vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, tog emot medaljen för sina synnerligen stora insatserch svensk medicinsk forskning.

Utmärkande för Håkan Eriksson är en stark och innovativ forskarbana inom reproduktionsbiologi, men även omfattande insatser för KI och svensk forskningspolitik. Under 15 år var han studierektor vid Institutionen för medicinsk kemi och drivande i att stärka utbildningens kliniska anknytning. Han spelade även en avgörande roll för KI:s stora förändringsarbete under 1990-talet, vilket resulterade i förbättrade arbetsprocesser och därmed högre kvalitet i forskning, utbildning och samverkan inom hela KI.

Silvermedaljen

Fredrik Brolund, universitetsadjunkt i fysiologi, tilldelades medaljen för sitt mångåriga och engagerade arbete med uppbyggnaden och utvecklingen av Biomedicinska analytikerprogrammet vid KI, speciellt inriktningen klinisk fysiologi.

En av Fredrik Brolunds mest betydelsefulla insatser är utvecklingen av programmets internationalisering, i synnerhet hans initiering och samarbete med Lisbon School of Health Technology. Det är ett samarbete som har pågått i mer än tio år med bilaterala utbyten av både lärare och studenter och som bl a resulterat i att ett 20-tal studenter från Lissabon efter utbytesstudierna återkommit till Sverige och bosatt sig här. Fredrik har ett stort intresse för pedagogiska frågor och arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten i undervisningssituationer, alltid med studenternas bästa för ögonen. Han har väsentligen bidragit till Biomedicinska analytikerprogrammets positiva utveckling.

Lotta Widén Holmqvist, senior professor i fysioterapi, tilldelades medaljen för sina framstående insatser för utvecklingen av forskning och utbildning inom fysioterapi.

Lotta Widén Holmquist har inom sin forskning utvecklat en organisatorisk modell för tidig utskrivning med fortsatt rehabilitering i hemmet efter en stroke, vilken har evaluerats och implementerats på många håll i världen. Hennes forskning inom fysioterapi har lett till nya modeller och förändrad praxis för träning och rehabilitering även av patienter med andra neurologiska sjukdomar och skador, t ex multipel skleros. Lotta Widén Holmqvist har även varit drivande i utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsområdet neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning vid KI.

Medaljer 2017

Stora Silvermedaljen

Marc Bygdeman, professor emeritus vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa belönades med den Stora Silvermedaljen för framstående insatser för forskning, utbildning och sjukvård samt för betydelsefull medverkan i Världshälsoorganisationens arbete på fertilitet- och befolkningsplaneringsområdena.

Han har ägnat hela sitt yrkesliv åt att utveckla säkra och effektiva abortmetoder. Under åren har han också arbetat helhjärtat för att införa och försvara vår nuvarande abortlagstiftning.

Forskningen vid Karolinska Institutets WHO-center har under professor Bygdemans ledning lett till utveckling av medicinsk inducerad abort som i dag är väl etablerad och väljs av över 90 procent av svenska kvinnor, då den minimerar risker som är förknippade med kirurgiska ingrepp.

Varje år dör cirka 50 000 kvinnor i världen till följd av en osäkert utförd abort. Effektiva, säkra och accepterade abortmetoder är därför en förutsättning för reproduktiv hälsa. Förändrade abortmetoder, som är mer tillgängliga, accepterade och säkra, får därigenom en enorm betydelse för kvinnors hälsa.

Tore Curstedt, docent vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, tilldelades den Stora Silvermedaljen för det arbete han och hans kollega Bengt Robertson, som dog 2008, har gjort med sin innovativa behandling av för tidigt födda barn med andningssyndrom (RDS), som var den främsta dödsorsaken bland för tidigt födda under flera årtionden.

Sedan 1950-talet har det varit känt att för tidigt födda barn dör på grund av bristen på lungsurfaktant, ämnet som omger insidan av lungblåsorna. Försök att skapa ämnet på konstgjord väg startade på 1960-talet, men dessa misslyckades. När patologen Bengt Robertson och den kliniska kemisten Tore Curstedt slog sina kloka huvuden ihop lyckades de extrahera de aktiva ingredienserna i lungsurfaktant från grisar och utveckla ett läkemedel, Curosurf, som idag används i mer än 90 länder och bedöms ha räddat livet på över en halv miljon för tidigt födda barn.

Tore Curstedt har tillsammans med en kollega också utvecklat ett syntetiskt surfaktant som nu är i klinisk prövning i USA och Europa. Till skillnad från Curosurf kan det syntetiska läkemedlet produceras i stora mängder och möjliggör att i framtiden behandla vuxna som lider av lungsjukdomar som är förknippade med ett inaktivt surfaktant. Han har erhållit Stockholms läns landstings pris för Genombrott i klinisk forskning samt HM Konungens guldmedalj av 12:e storleken i högblått band.

Silvermedaljen

Lars-Olof Wahlund, senior professor i geriatrik, fick medaljen för att genom sitt arbete som lärare, kliniker och forskare vid Karolinska Institutet starkt medverkat till KI:s ledande ställning inom demensforskning. Hans vetenskapliga produktion är hög med drygt 450 publikationer och han är ledande inom KI vad gäller magnetresonansbaserad forskning vid demenssjukdomar. 

Eva Mattsson, professor emerita i sjukgymnastik, tilldelades medaljen för sina framstående insatser inom forskning, forskarutbildning och utbildning vid Karolinska Institutet. Hon har under sitt yrkesverksamma liv varit en framstående forskare som påverkat klinisk praxis och en stark företrädare för kvalitet inom utbildning på grundläggande, avancerad och forskningsnivå, inte bara på KI:s sjukgymnastikprogram (numera fysioterapi) utan även inom KI i stort.

Medaljer 2016

Guldmedaljen

Torsten Wiesel tilldelades Karolinska Institutets jubileumsmedalj i valören guld, för sina enastående insatser för det svenska forskarsamhället i allmänhet och för KI i synnerhet, särskilt inom det strategiska forskningsområdet neurovetenskap.

Torsten Wiesel studerade medicin och inledde sin akademiska karriär på Karolinska Institutet. 1955 flyttade han till Johns Hopkins University i Baltimore. 1973 utsågs han till chef för den neurobiologiska fakulteten vid Harvard Medical School 1973 och under åren 1991‑1998 var han rektor vid The Rockefeller University i New York. 1981 fick Torsten Wiesel tillsammans med David Hubel Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina nyskapande studier av hjärnans behandling av syninformation.

Under perioden 2000-2009 var han ledare för Human Frontiers Science Programme i Strasbourg och 1994-2004 ordförande för den amerikanska vetenskapsakademins kommitté för mänskliga rättigheter. Han är beskyddare för och hedersledamot i Sveriges unga akademi och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien där han tagit aktiv del i akademiens arbete.
Torsten Wiesel har genom sin osedvanliga förmåga att bedriva kreativ forskning och utveckla forskningsmiljöer kommit att bli ett föredöme för flera generationer medicinska forskare vid Karolinska Institutet.

Rune Fransson, tidigare universitetsdirektör, tilldelades Karolinska Institutets jubileumsmedalj i valören guld, för enastående insatser för att göra KI till den världsledande forskningsinstitution som den är i dag. 1978 blev Rune Fransson ansvarig för ekonomin på dåvarande tandläkarhögskolan. 1983 rekryterades han till en central position som budgetchef. 1991 blev han biträdande förvaltningschef och 1995 universitetsdirektör. 2007 utsågs han till direktör med särskilt ansvar för infrastruktur, innovationer och övergripande finansiering.

Rune Fransson var projektledare för KI93, en omfattande och genomgripande organisationsförändring som bland annat innebar att ca 150 institutioner reducerades till drygt 30, i allt väsentligt är det ännu den organisationen som gäller vid KI, och den har haft en avgörande betydelse för att göra KI starkt och konkurrenskraftigt. Under hans ledning införde KI under 1990‑talet en nyskapande och kreativ innovationsprocess som fått stor betydelse för de medarbetare som kommersialiserar sina innovationer.
Rune Fransson har också gjort avgörande insatser för tillkomsten av forskningshusen Biomedicum som byggs i Solna och Neo som byggs i Huddinge.

Stora Silvermedaljen

Anders Ekbom, senior professor i epidemiologi vid institutionen för medicin, Solna, tilldelades Stora Silvermedaljen för sitt enastående arbete inom flera forskningsområden och betydelsefulla insatser för hela Karolinska Institutet. Anders Ekbom har spelat en stor roll för utvecklingen av samarbetet mellan KI och Karolinska Universitetssjukhuset. Han startade den epidemiologiska forskarskolan för kliniker vilket skapat ett ökat utbyte mellan klinisk verksamhet och forskning vid KI och som gett förutsättningar för många kliniker att börja forska. Under tidigt 2000-tal byggde han upp den mycket framgångsrika Enheten för klinisk epidemiologi vid institutionen för medicin, Solna. De senaste åren har han varit en nyckelperson i arbetet med att föra in forskningen i Nya Karolinska Sjukhuset. Anders Ekbom har varit mycket aktiv och framgångsrik inom ett flertal forskningsområden och har i dag över 500 publikationer. Bland annat har hans forskning haft stor betydelse för hur patienter med bland annat ulcerös kolit, Crohns sjukdom och reumatoid artrit följs upp och behandlas.

Ingemar Ernberg, senior professor i tumörbiologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), tilldelades Stora Silvermedaljen för sina ovärderliga insatser för att stärka och utveckla universitetets verksamhet. Under sina snart 50 år vid KI har Ingemar Ernberg varit ordförande och ledamot i ett stort antal beslutande och rådgivande nämnder och kommittéer vid KI. Som prefekt för MTC, uppvisade han ett lysande exempel på kreativt ledarskap och skapade en forsknings- och utbildningsmiljö som blev ett föredöme för övriga institutioner på KI. Han har tagit initiativ till nya forskningsprogram såsom ”What is life?” och ”Culture and Brain”, deltagit i flera nationella organisationer och initiativgrupper och varit mycket engagerad i internationella sammanhang.  Genom sitt arbete har han stärkt KI som universitet och som global aktör. Ingemar Ernberg har också verkat för ökad folkbildning och informationsspridning, bland annat genom pedagogiska samarbetsprojekt med skolan, författande av populärvetenskapliga böcker och deltagande i ett flertal TV-program och vetenskapsfilmer. Parallellt har Ingemar Ernberg bedrivit egen forskning av högsta internationella klass med huvudfokus hur infektioner kan leda till uppkomsten av cancer hos människa. 

Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, tilldelades Stora silvermedaljen för sina utomordentliga insatser för patienter med demenssjukdom. Med outtröttlig energi har hon antagit de stora utmaningarna kring Alzheimerforskning och bidragit till förbättrade utrednings- och behandlingsmöjligheter för dessa patienter. Hon är världsledande inom tidig diagnostik av demenssjukdomar och studerar bland annat processer i hjärnan med PET-undersökningar. Hon är internationellt välkänd för denna pionjärforskning och PET-avbildningstekniken är nu på väg att implementeras kliniskt. Agneta Nordberg har publicerat över 450 vetenskapliga artiklar och har tagit emot en rad utmärkelser genom åren. Hon leder en framgångsrik forskargrupp, ingår i Nobelförsamlingen och har varit till stor nytta för KI genom sitt deltagande som ledamot i ett flertal nämnder och stiftelser. Hon är även en skicklig kliniker med särskilt stort fokus på patienter med tidig minnesstörning (på Minnesmottagningen vid Geriatriska kliniken). Här visar hon ett stort engagemang för sina patienter och brinner för att de ska få den bästa utredningen och behandlingen. 

Bengt Norrving, tidigare universitetsdirektör och administrativ direktör vid KI, tilldelades Stora silvermedaljen för sina storartade insatser för hela Karolinska Institutet.

Bengt Norrving var rektor för Hälsohögskolan innan den införlivades med KI 1998. Han var aktiv i förhandlingarna inför samgåendet och bidrog till att Hälsohögskolan integrerades mycket väl i KI:s organisation. Bengt Norrvings breda erfarenhet av offentlig sektor, universitetsvärlden, departementsfären och den kommunala sektorn bidrog till att han på ett mycket förtjänstfullt sätt kunde hjälpa till att överbrygga de kulturella skillnader som fanns mellan KI och Hälsohögskolan. Genom uppdrag för utbildningsdepartementet har han bland annat vid två tillfällen drivit de nationella ALF-förhandlingarna (Avtal om Läkarutbildning och Forskning). Hans unika kunskaper om ALF-avtalet har haft stor betydelse för det goda samarbete som funnits mellan KI och Stockholms Läns Landsting under många år. Bengt Norrving var under sina år på Karolinska Institutet en mycket kompetent och drivande tjänsteman och hans betydelse för kärnverksamhetens utveckling var mycket stor ända fram till pensionen 2014. 

Elisabeth Olsson, professor emerita i sjukgymnastik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, tilldelades Stora silvermedaljen för sina enastående insatser inom forskning och utbildning vid Karolinska Institutet. Hon ses som en banbrytande pionjär inom sjukgymnastiken. I åtta år (1993-2001) var hon prefekt vid dåvarande Institutionen för sjukgymnastik vid KI och därefter sektionschef och biträdande prefekt vid dåvarande institutionen Neurotec (till 2005). Under denna tidsperiod var hon med och utvecklade ämnet sjukgymnastik och området fick en explosionsartad akademisk utveckling. En treårig utbildning på kandidatnivå och ett ettårigt magisterprogram genomfördes. Elisabeth Olsson skapade dessutom olika förutsättningar för forskning inom ämnet och drev med framgång inrättandet av förenade lektorstjänster för sjukgymnaster och Sveriges första professur i sjukgymnastik/fysioterapi. Antalet sjukgymnaster med forskarutbildning ökade markant och professionen började anlitas inom centrala administrativa funktioner på alla nivåer. Elisabeth Olsson har inte bara ägnat sig åt utbildningsfrågor och deltagit i styrelser och programnämnder bl.a. som lärarrepresentant i Konsistoriet inom KI utan även representerat universitetet som sakkunnig i ett stort antal externa utredningar och kommittéer. På senare år återupptog hon med framgång sin egen forskning inom rörelseanalys nu med inriktning mot nya tränings- och utvärderingsmetoder för äldre. Ett projekt som nu lever vidare efter att Elisabeth Olsson gått i pension.

Silvermedaljen

Gunnar Lennerstrand, professor emeritus, fick silvermedaljen för sitt långvariga och banbrytande arbete inom oftalmologiforskningen.

Elisabeth Kjellén, universitetsadjunkt, fick silvermedaljen för sina stora insatser inom biomedicinsk analytiker-utbildningen. 

Medaljer 2015

Stora Silvermedaljen

Gunnel Biberfeld, professor emerita i smittskydd, särskilt klinisk immunologi, tilldelades Stora silvermedaljen för sina storartade insatser inom forskning och forskarutbildning inom området HIV vid KI. Hon är en av pionjärerna inom HIV-forskningen vid KI och i världen. Mycket tidigt insåg hon behovet och vikten av forskning kring HIV, ett forskningsområde som hon sedan HIV-pandemins utbrott förblivit aktiv inom. Hon har fostrat generationer av unga HIV-forskare vid KI, av vilka många idag är våra ledande seniora forskare inom området. Gunnel Biberfelds forskning är inriktad på studier av HIV i ett globalt perspektiv, inte minst genom kliniska vaccinstudier i Tanzania. Forskningssamarbetet med Tanzania inkluderar även ett omfattande doktorandutbildningsprogram. Vidare har Gunnel Biberfelds studier av prevention av HIV-smitta från mor till barn i Dar es Salaam visat betydelsen av antiretroviral behandling såväl under graviditeten som under den postnatala perioden. Resultaten av dessa studier har legat till grund för nationella riktlinjer i Tanzania när det gäller prevention av mor-barn-smitta av HIV och de har även bidragit till WHOs rekommendationer inom området.

S Gunnar O Johansson, professor emeritus i klinisk immunologi, särskilt allergologi, tilldelades Stora silvermedaljen för sina storartade insatser inom forskningsområdet allergi. Han identifierade 1967, tillsammans med Hans Bennich, en ny klass av immunoglobuliner, IgE, och visade att dessa är associerade med allergiska reaktioner. Han har byggt upp forskningsområdet allergi vid Karolinska Institutet och hans framgångsrika forskning har bidragit till att Karolinska Institutet har en världsledande roll inom området. Genom sin banbrytande upptäckt av IgE och utvecklandet av allergitester, har S Gunnar O Johansson skapat bättre förutsättningar för god hälsa och livskvalitet hos en stor del av befolkningen i världen.

Britta Wahren, professor emerita i klinisk virologi, tilldelades Stora silvermedaljen för sina storartade insatser inom forskning och forskarutbildning inom området HIV och cancer vid KI. Hon är en av pionjärerna inom HIV-forskningen vid KI och i världen. Mycket tidigt insåg hon behovet och vikten av forskning kring HIV, ett forskningsområde likartat cancerforskningen, som hon sedan HIV-pandemins utbrott förblivit aktiv inom. Hon har fostrat generationer av unga forskare vid KI, av vilka många idag är ledande forskare inom medicinska områden. Britta Wahren var först i världen att designa DNA-baserade HIV-vacciner som uttrycker tidiga gener/antigener och inducerar nya cellmedierade svar mot HIV hos HIV-infekterade individer. Hon har därefter initierat och designat profylaktiska subtyps-orienterade vacciner mot HIV som inducerar breda cellmedierade och antikroppsrelaterade svar mot varianter av HIV som förekommer i olika delar av världen. Forskningsarbetet tillsammans med National Institutes of Health och US Army har varit betydelsefullt för att skapa ett världsomspännande HIV vaccin. Britta Wahren har drivit en translationell forskningslinje från molekylära studier av virala immunogener och immunsvaret vid/mot HIV till utveckling av nya vaccin-prototyper mot HIV.

Medaljer 2014

Guldmedaljen

Harriet Wallberg, Karolinska Institutets förra rektor, tilldelades guldmedaljen för sina enastående insatser för Karolinska Institutet.

Harriet Wallberg blev läkare 1986 och medicine doktor 1987. Hon gjorde sin postdoc i Vermont 1987 och blev specialist i klinisk fysiologi 1996. 1998 utsågs hon till professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och tillträdde kort därefter som dekanus för forskning. Därefter lämnade hon Karolinska Institutet för ett uppdrag som huvudsekreterare inom området medicin vid Vetenskapsrådet.

År 2004 utsågs Harriet Wallberg till rektor vid Karolinska Institutet, ett uppdrag hon innehade till och med 2012. Under hennes gärning som rektor har universitetet genomgått en expansion och internationalisering. Inför Karolinska Institutets 200-årsjubileum 2010 initierade hon en fundraisingkampanj som inbringade 1 miljard kronor till universitetet.

Harriet Wallberg har och har innehaft ett stort antal nationella och internationella förtroendeuppdrag, som rådgivare för andra universitet och forsknings-finansierande organisationer. Hon har varit rådgivare till regeringen i Forskningsberedningen, Globaliseringsrådet och Delegationen för klinisk forskning. Hon har verkat vid Danska forskningsrådet, forskningsorgan inom EU och vid rådgivande positioner i Singapore, Japan och USA. Hon är hedersdoktor vid Trinity College, Dublin, University of Minnesota, Bowdoin College, Maine och Seoul National University. Hon har fått HM Konungens guldmedalj av 12:e storleken med serafimerband.

Stora Silvermedaljen

Staffan Normark, professor emeritus i smittskydd vid Karolinska Institutet och ständig sekreterare för KVA har stått för mycket värdefulla insatser vad gäller såväl undervisning som forskning vid Karolinska Institutet. Förutom att vara en framgångsrik, internationellt ledande och prisbelönt forskare inom området molekylär mikrobiologi har han verkat för att stödja unga forskares verksamhet och karriär så att de kunnat initiera och driva en egen framgångsrik och högkvalitativ forskning. Han har i sin roll som ständig sekreterare vid KVA varit instrumentell för att initiera och tillsammans med Wallenbergstiftelsen driva Wallenberg Academy Fellows (WAF) som är ett viktigt program för att säkerställa framtida svensk forskning. Via detta program ges universiteten i Sverige möjlighet att nominera sina mest lovande yngre forskare samt incitament för att rekrytera starka, externa unga forskare. Detta program har fått efterföljare och har därmed gett många unga forskningstalanger både vid KI och andra universitet möjlighet att ta större risker och på så sätt öka sina möjligheter till genombrottsforskning.

Lars Klareskog, senior professor i reumatologi vid Karolinska Institutet har haft en stor betydelse för den moderna forskningen inom reumatologi, främst RA men även SLE, myosit, Sjögren’s sjukdom med flera. Hans kliniska förankring, drivkraft och hans förmåga att samla såväl kliniska som pre-kliniska forskare i sitt team är några av förklaringarna till hans framgångsrika forskning. Han står bakom Linnécentrat CERIC, Center of excellence for research on inflammation and cardiovascular disease. Vidare koordinerar han det så kallade COMBINE projektet (controlling chronic inflammatory diseases with combined efforts). COMBINE syftar till en ökad förståelse för inflammatoriska sjukdomar. Klareskog, vars forskning finansieras av bland annat Stiftelsen för strategisk forskning, erhöll som förste svensk år 2013 Crafoordpriset i polyartrit. Under 18 år var han medlem av Nobelförsamlingen (ordförande 2011). Han har hittills handlett över 50 doktorander och publicerat ca 500 vetenskapliga arbeten.

Hans Rosling, professor emeritus i internationell hälsa vid Karolinska Institutet har under många år gjort mycket värdefulla insatser vad gäller såväl undervisning som forskning vid Karolinska Institutet. Förutom att vara en framgångsrik, internationellt ledande och prisbelönt forskare har han på ett exceptionellt sätt verkat för att föra ut budskapet om betydelsen av global hälsa i dess vidaste mening. Med stor insikt och energi har han initierat och utvecklat forskning och forskarutbildningssamarbeten med institutioner och individer i ett stort antal låg- och medelinkomstländer, såväl som internationella organisationer och filantroper, vilka kraftigt förstärkt KI:s position som aktör i global hälsa. Han har skapat KI:s mest populära valfria kurs, global hälsa, där man ger KI:s studenter en rejäl och omskakande dos omvärldsorientering. Han har med stort engagemang och pedagogik omvandlat statistik till kunskap och ny förståelse för global hälsa och utvecklingens drivkrafter, vilket bidragit till en faktabaserad utvecklingsdebatt i Sverige och internationellt.

Silvermedaljen


Outi Hovatta, senior professor i obstetrik och gynekologi, särskilt assisterad befruktning, erhöll silvermedaljen för sin mycket framgångsrika stamcellsforskning och utveckling av behandlingar mot barnlöshet. Hon har utvecklat nya och förbättrade strategier för IVF (singel återföring), nya metoder för kryopreservering av äggstocksvävnad och etablerat de första humana ESC-linjerna i Sverige. Vidare har hon utvecklat en förbättrad och komplett humaniserad metod för odling och expansion av hESC. Professor Outi Hovatta är en sann representant för mycket framgångsrik translationell forskning. År 2013 korades hon till Finlands mest framgångsrika medicinska forskare.

Björn Vennström, professor i utvecklingsbiologi, erhöll silvermedaljen för sina storartade insatser för försöksdjursverksamheten vid Karolinska Institutet. Björn Vennström har vid sidan av en mycket framgångsrik forskargärning vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, CMB, allt sedan 1990-talet gjort utomordentliga insatser för försöksdjursverksamheten vid KI. Hans insatser har på ett avgörande sätt format KI:s framtida infrastruktur för djurexperimentell forskning. År 2010 inrättades Komparativ Medicin och Björn Vennström fick uppdraget som dess verksamhetschef att leda det komplicerade planeringsarbetet av de nya försöksdjursanläggningarna, genomföra bland annat omstrukturering och effektivisering av försöksdjursrelaterade core-faciliteter, utbildning i arbete med försöksdjur, veterinärmedicinsk rådgivning vid KI samt reformarbetet för att möte de nya krav som implementeringen av EU-direktivet 2013 medförde.

Medaljer 2013

Stora Silvermedaljen

Gösta Gahrton, professor emeritus i medicin vid Karolinska Institutet har varit ledande i arbetet med att bygga upp forskningsområdet kring hematologiska maligniteter, cellbiologi, genterapi och stamcellstransplantation vid Karolinska Institutet. Han har innehaft en lång rad befattningar både på KI och på Huddinge sjukhus. Genom ett klokt strategiskt arbete utvecklades under hans ledning flera andra ämnesområden inom det internmedicinska till nationellt ledande forskningscentra. Hans forskning fortsätter oförminskat kring benmärgstransplantation och NK-cellterapier. Han är hedersmedlem i flera internationella föreningar och har varit medlem och ordförande i Nobelkommittén. Sist men inte minst ska hans engagemang och arbete kring KI:s 200-årsjubileum uppmärksammas.

Folke Sjöqvist, professor emeritus i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet, har genom sina visionära och banbrytande insatser inom forskning, utbildning och samverkan med sjukvården starkt bidragit till Karolinska Institutets utveckling. Han har bland annat etablerat klinisk farmakologi som forsknings- och utbildningsområde vid KI och sedan aktivt medverkat till dess starka ställning såväl nationellt som internationellt genom många och långvariga samarbeten. Hans arbete har bidragit till att KI förknippas med världsledande genombrott i klinisk, epidemiologisk och molekylär förståelse och kunskap om variationen i läkemedels omsättning och effekter hos människa. Han har varit medlem i Nobelförsamlingen och innehar till dags dato fem hedersdoktorat i olika europeiska länder.

Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet har genom sitt engagemang, generositet, passion, visionära och enträgna arbete inom äldreforskning kommit att bli svensk representant i dessa frågor i internationella sammanhang. Han har inte bara etablerat en forskargrupp vid KI, han har grundat ett "Winbladland" med flera centrumbildningar, en regional klinik, ett laboratorium och ett unikt forskarnätverk. Hans forskargärning är mycket omfattande och har bidragit till flera upptäckter som varit fundamentala för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom, men också kring organisationen av patientens omvårdnad. Han har varit medlem i Nobelförsamlingen och är hedersprofessor vid flera universitet, bland annat i Kina.

Silvermedaljen

Hugo Lagercrantz, professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, erhöll silvermedaljen för sin internationellt framstående forskning kring perinatal fysiologi, som bland annat lett till förändring av vården och minskad spädbarnsdödlighet, samt för sina viktiga insatser som debattör och förmedlare av viktiga forskningsresultat till samhället, med ett perspektiv från en naturvetenskapligt forskande humanist.

Sten Lindahl, professor emeritus, före detta prefekt vid institutionen för kirurgisk vetenskap och tidigare FoUU-direktör vid Karolinska Universitetssjukhuset, tilldelades silvermedaljen för sina betydelsefulla insatser när det gäller forskning, utbildning och utveckling. Han har alltid, i sina olika roller, särskilt värnat om den kliniska forskningen. Sten Lindahl har tidigare varit ordförande i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen.

Marie Åsberg, professor emerita, före detta prefekt vid institutionen för klinisk neurovetenskap, erhöll silvermedaljen för sina värdefulla insatser för psykiatrin. Hennes forskning om affektiva sjukdomar och deras behandling har vunnit världsrykte och de läroböcker hon initierat har varit banbrytande. Hennes roll inom svensk psykiatri kan inte överskattas.

Medaljer 2012

Guldmedaljen 

Lennart Nilsson  tilldelades guldmedaljen för sitt långvariga och banbrytande arbete med att utveckla och förnya det medicinska fotografiet. Hans bilder är av världsklass och han är ett föredöme för fotografer både i Sverige och utomlands.

Stora Silvermedaljen

Peter Aspelin, professor i diagnostisk radiologi vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, har bidragit till Karolinska Institutets utveckling på ett enastående sätt. Som prorektor under nio år ansvarade han för samverkan med KIs viktigaste samarbetspartner - Stockholms läns landsting - i utbildnings- och forskningsfrågor. Som direktör för Forskning, utveckling och utbildning, FOUU, vid Huddinge universitetssjukhus har han också verkat för en framgångsrik integrering av vård, utbildning och forskning. Bland annat har han infört FOUU-grupper på kliniknivå samt obligatorisk separat bokföring av klinikernas FOUU-budget.

Dimitris N Chorafas fick stora silvermedaljen för sitt stora engagemang för yngre forskare och deras personliga utveckling. Han grundade stiftelsen Dimitris N Chorafas Foundation 1992, som i år firar sitt 20-årsjubileum. Samarbetet med Karolinska Institutet startade 1996 och sedan dess har KI ingått som partneruniversitet i stiftelsen och årligen nominerat pristagare till Dimitris N Chorafas prize. Stiftelsen utlyser varje år priser för att belöna särskilt framgångsrika doktorander, max 30 år gamla, och deras avhandlingar. En rad utvalda universitet i Europa och USA ingår som partneruniversitet och nominerar varje år kandidater inom olika ämnesområden. De senaste 10 åren har sammanlagt 287 priser delats ut av stiftelsen. Dimitris N Chorafas har personligen intresserat sig i frågorna kring nomineringsprocessen och varit angelägen att unga forskare från Karolinska Institutet ska finnas med som kandidater. Från år 2001 har Karolinska Institutet varje år haft med minst en pristagare.

Suad Efendic, professor emeritus i endokrinologi vid Karolinska Institutet, har visat ett exemplariskt vetenskapligt ledarskap och utvecklat mekanistisk kunskap av stor vikt för den kliniska endokrinologin. Han är en internationellt ledande klinisk forskare och har bland annat bidragit till bättre behandling av typ 2-diabetes samt till utveckling av nya bättre läkemedel, som i dag används över hela världen. Bland annat minskar dessa läkemedel sena komplikationer av sjukdomen. Hans upptäckt att fasta före operation är negativt för patienten har lett till utvecklingen av en patenterad dryck som numera ges till alla patienter före operation. Denna kolhydratdryck påskyndar tillfrisknandet efter operation.

Nina Rehnqvist Ahlberg, ordförande för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, samt adjungerad professor i kardiologi vid KI, fick stora silvermedaljen för sitt långvariga engagemang för den kliniska forskningen och särskilt den kliniska behandlingsforskningen. Nina Rehnqvist Ahlberg har deltagit flitigt i debatten och visat hur angeläget det är att stödja klinisk forskning som studerar effekter av behandlingar vid olika sjukdomstillstånd. Förutom nyttan för patienterna är satsningar på klinisk forskning även värdefulla för landsting, sjukvårdssystem, universitet och högskolor. Hennes insatser har medverkat väsentligt till Karolinska Institutets utveckling inom området.

Silvermedaljen

Kerstin Brismar, professor emerita och f d prefekt vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, erhöll silvermedaljen för sina mycket värdefulla insatser inom klinisk diabetesforskning. Tack vare sin framstående ställning inom klinisk forskning och vård av diabetiker har hon kunnat attrahera stora forskningsanslag till gagn för diabetesforskningen vid Karolinska Institutet.

Bertil Daneholt, professor emeritus och f d prefekt vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, erhöll silvermedaljen för sina mycket värdefulla insatser vad gäller såväl undervisning som forskning vid Karolinska Institutet. Förutom att vara en framgångsrik, internationellt ledande och prisbelönt forskare inom området molekylär cellbiologi har han verkat för att befrämja unga forskares verksamhet och karriär så att de kunnat initiera och driva en egen framgångsrik och högkvalitativ forskning.

Johan Forsslöf, f d administrativ chef vid institutionen för klinisk neurovetenskap, erhöll silvermedaljen för att han bland annat med sina erfarenheter från privat verksamhet på ett strategiskt och framgångsrikt sätt organiserat institutionen för klinisk neurovetenskap, såväl vad gäller verksamheten som det administrativa stödet.

Karin Harms-Ringdahl, professor emerita, erhöll silvermedaljen för sina mycket värdefulla insatser inom Karolinska Institutets grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Vidare har hon gjort en enastående pionjärinsats för att forskningsanknyta ämnet sjukgymnastik vid Karoliniska Institutet och i Sverige.

Medaljer 2011

Stora silvermedaljen

Hans-Olov Adami, professor emeritus i cancerepidemiologi, som under sina många år som prefekt byggde upp Karolinska Institutets institution för medicinsk epidemiologi och biostatistik från ingenting till en världsledande institution. Hans bidrag för utvecklingen av cancerepidemiologin vid Karolinska Institutet kan inte överskattas.

Lars Ekholm, f d generalsekreterare och f d förvaltningschef Karolinska Institutets högskoledirektör 1985-1995. Han var tongivande i den stora KI-reformen, KI-93, vilken innebar en ny decentraliserad organisation. Antalet institutioner minskade från 150 till cirka 30. En omfattande förändring skedde också inom ekonomiområdet och ett nytt ekonomi system infördes. Lars Ekholm lämnade Karolinska Institutet 1995 för en tjänst som generalsekreterare på Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.

Jan-Åke Gustafsson, professor emeritus i medicinsk näringslära, som under många år verkade som prefekt vid institutionen för biovetenskaper och näringslära. Ett viktigt bidrag är hans strategiska insatser inom forskningsorganisation, forskningsfinansiering och entreprenörskap. Av särskild betydelse är hans uppbyggnad av preklinisk forskning i anslutning till Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge samt tillkomsten av NOVUMs forskningspark.

Kerstin Hall, professor emerita i endokrinologi, som under många års verksamhet vid Karolinska Institutet, genom sitt genuina intresse för forskning, intellektuella skärpa och stora kunnighet, gjort mycket viktiga insatser för svensk endokrinologisk forskning.

Tomas Hökfelt, professor emeritus i histologi särskilt cellbiologi, som genom sitt passionerade intresse för forskning rönt enastående framgångar och är universitetets mest citerade forskare med nära 100 000 citeringar. Han har under alla år bedrivit sin forskning med högsta krav på vetenskaplig kvalitet, parat med en aldrig sinande nyfikenhet och entusiasm.

Silvermedaljen

Agneta von Bahr, f d ceremonimästare, erhöll silvermedaljen för att hon på ett professionellt sätt under många år planerat och arrangerat KIs akademiska högtider som hållit mycket hög kvalitet och fått stor uppskattning och uppmärksamhet.

Inger Huldt, f d avdelningsdirektör, erhöll silvermedaljen för sina mångåriga och betydelsefulla insatser för planering och genomförande av KIs utbildningsverksamhet samt för hennes viktiga roll som spindeln i samverkansnätet mellan KI och SLL.

Kerstin Lagerström, f d personalutvecklare, tog emot silvermedaljen för sitt arbete med ledarskapsutbildning för Karolinska Institutets medarbetare samt arbetet med att uppmuntra och inspirera kvinnor att söka högre tjänster inom akademin.

Arne Öhman, professor emeritus, erhöll silvermedaljen för att han genom sin gärning som professor i psykologi vid Karolinska Institutet har fört forskningen i psykologi till en framskjuten position.

Medaljer 2010

Guldmedaljer

Karolinska Institutets Guldmedalj till Hans Majestät Konungen ska ses som ett uttryck för vår tacksamhet över det kungliga beskydd som vilar över vårt jubileum, ett beskydd som också fullföljer den tradition av kungligt engagemang som präglat Karolinska Institutets historia under 200 år.

Ingvar Carlsson, tidigare statsminister, har under hela sitt politiska liv haft ett stort intresse för utbildnings-, forsknings- och framtidsfrågor i vid bemärkelse. Ingvar Carlsson har varit ett stort stöd för Karolinska Institutet genom sitt engagemang i LifeGene, ett forskningsprojekt som omfattar en halv miljon svenskar med syfte att undersöka hur gener, miljö och levnadsvanor är kopplade till de stora folksjukdomarna. Han har med entusiasm lett styrgruppen under den viktiga uppbyggnadsfasen och bidragit till att få planerna på LifeGene förankrade hos de medicinska fakulteterna vid övriga universitet i Sverige. Ingvar Carlsson var ordförande i Stiftelsen för Strategisk Forskning under åren 1997-2002. Ingvar Carlssons erfarenhet och klokskap har varit en betydande tillgång för Karolinska Institutet vilket gör honom mycket väl förtjänt av Karolinska Institutets guldmedalj.

Paul Greengard fick medaljen för sin forskning, som ökat förståelsen för neurologiska och psykiska sjukdomar, och för sitt samarbete med Karolinska Institutet i över 40 år.

Bengt Samuelsson har under decennier varit en stöttepelare för svensk forskning och innovation. År 1982 erhöll Bengt Samuelsson Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina banbrytande upptäckter inom området prostaglandiner och närbesläktade substanser. Hans forskning har bidragit till den grundläggande förståelsen av centrala sjukdomsmekanismer, framförallt inom smärta, feber och inflammatoriska sjukdomar, och har lett fram till flera viktiga läkemedel mot bland annat reumatism, trombos och astma. Mellan 1983 och 1995 var Bengt Samuelsson rektor för Karolinska Institutet, en period då det genomfördes stora omorganisationer och arbeten för att modernisera infrastrukturen och internationalisera verksamheten. Åren 1993-2005 var han ordförande i Nobelstiftelsen. Bengt Samuelsson har gjort sig mycket väl förtjänt av Karolinska Institutets guldmedalj för enastående insatser inom den medicinska vetenskapen.

Marcus Storch, direktör, har under många år haft mycket stor betydelse för svensk medicinsk forskning. Genom Tobias Stiftelsen, som Marcus Storch med familj grundat och drivit, har han anslagit betydande forskningsmedel och även finansierat viktiga utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården. Ett exempel är Tobias Registret, ett nationellt benmärgsregister beläget vid Karolinska Universitetssjukhuset, som gör det möjligt att finna benmärg lämplig för transplantation. Ett annat exempel är den donationsprofessur i stamcellsforskning som inrättades vid Karolinska Institutet 2001. Marcus Storch har haft många ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Han är sedan 2005 ordförande i Nobelstiftelsen och är även medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Marcus Storchs engagemang för svensk forskning i allmänhet och Karolinska Institutet i synnerhet gör honom till en mycket värdig mottagare av Karolinska Institutets guldmedalj.

Hans Wigzell är en inspirerande ledare med stor vetenskaplig idérikedom och visionär entreprenörsanda, som har bidragit till att utveckla Karolinska Institutet på många olika plan. Som forskare har han gjort viktiga upptäckter inom området immunologi. Från 1986 var han föreståndare för Statens Bakteriologiska Laboratorium och ledde dess omvandling till dagens Smittskyddsinstitutet. Under åren 1995-2003 var Hans Wigzell rektor för Karolinska Institutet och genomdrev då ett antal viktiga förändringar i verksamheten, som att fördela fakultetsmedel grundat på vetenskaplig kvalitet och aktivitet. En hjärtefråga för Hans Wigzell har varit att förbättra möjligheterna till kommersialisering av vetenskapliga upptäckter. Detta har bland annat lett till uppbyggandet av Karolinska Development, idag ett internationellt erkänt innovationssystem inom det biomedicinska området. Hans Wigzell har under många år verkat som vetenskaplig rådgivare åt Sveriges regering. Hans Wigzells arbete för att utveckla Karolinska Institutet gör honom mycket väl förtjänt av Karolinska Institutets guldmedalj.

Stora silvermedaljen

Margareta Almling, Karolinska Institutets förvaltningschef och högskoledirektör 1964-86, som administrativt byggde upp det "nya" Karolinska Institutet. Hon hade under hela sin tid vid KI en betydelsefull och aktiv roll i utvecklingen av universitetets olika verksamhetsområden.

Margareta Blombäck, Professor emerita, som gjort framträdande insatser inom svensk hematologisk forskning.

Kerstin Hagenfeldt, Professor emerita, som under många år verkade i KIs ledningsorgan för utbildning och där bidrog till reformeringen av Karolinska Institutets grundutbildningar.

Ulf Hjertonsson, ambassadör, tidigare svensk generalkonsul i New York, som genom personligt engagemang bidragit till Karolinska Institutets starka kontaktnät i USA.

Gunnar Höglund, Professor emeritus, Institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet, som genom en privat donation instiftat Karolinska Institutets internationella pris för forskning i medicinsk pedagogik.

Eva Klein, Professor emerita, som varit föregångsperson inom KIs tumörbiologiska forskning.

Georg Klein, Professor emeritus, som varit föregångsperson inom KIs tumörbiologiska forskning.

Sten Linder-Aronson, Professor emeritus, dekanus för odontologiska fakulteten 1984-1993, som bland annat bidrog till att tandvården inom fakulteten förblev en del av staten samtidigt som relationen med landstinget fördjupades och relationer med Baltikum etablerades.

Jan Lindsten, Professor emeritus, dekanus för medicinska fakulteten 1996-98, som förberedde den stora reformen KI99, vilken bland annat innebar en sammanslagning av den medicinska och odontologiska fakulteten.

Anna-Stina Malmborg, Docent, som genom en privat donation instiftat Karolinska Institutets internationella pris för forskning i medicinsk pedagogik.

Erling Norrby, Professor emeritus, dekanus för medicinska fakulteten 1990-96, som bland annat genomförde en kvalitetshöjning av KIs medicinska forskning genom strategiska rekryteringsinsatser.

Sten Orrenius, Professor emeritus, dekanus för medicinska fakulteten 1983-90, som skickligt balanserade olika intressen och gav stadga åt den akademiska ledningsstrukturen på KI, bland annat genom införandet av de regionala forskningsnämnderna.

Nelson Sewankambo, Professor och Principal vid Makerere University College of Health Sciences, Makerere University, Uganda, som möjliggjort Karolinska Institutets nära undervisnings- och forskningssamarbete med Makerere University.

Göran Stiernstedt, Direktör, som under sina sex år som biträdande landstingsdirektör vid Stockholms läns landsting bidragit till det för båda parter så angelägna samarbetet mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Yi-Xin Zeng, Professor och Director of Cancer Center vid Sun Yat-sen University, Guangzhou, Kina, som genom sin samverkan med Karolinska Institutet möjliggjort goda ömsesidiga interaktioner mellan Karolinska Institutet och Kina.

Silvermedaljen

Tomas Cronholm, professor emeritus, som gjort utomordentliga insatser och visat stort engagemang för utbildningen vid Karolinska Institutet samt för arbetet med likabehandling av studenter.

Staffan Cullheim, professor, prefekt vid Institutionen för neurovetenskap, som kraftfullt vidareutvecklat institutionen för neurovetenskap bland annat genom att rekrytera forskargrupper med spetskompetens inom nya ämnesområden.

Marja Lind Tuomela, f d kassörska på restaurang Jöns Jakob, Solna campus, som under många år ägnat Karolinska Institutets personal och studenter en orubblig vänlighet och omtanke, långt utöver vad som kan förväntas av en kassörska.

Ester Mogensen, universitetslektor, som gjort omfattande insatser för utvecklingen av vårdutbildningar, speciellt sjuksköterskeprogrammet samt för interprofessionell verksamhet nationellt och internationellt.

Per Olsson, överbibliotekarie vid KI åren 1996-2006, som genom sin innovationsrikedom, sitt utvecklingsarbete och tidiga insikter av nyttan med ny informationsteknologi bidragit till att KI idag har ett välförsett och välrenommerat universitetsbibliotek.

Birger Winbladh, professor emeritus i pediatrik, som genom stor entusiasm, kunnighet och pedagogisk förmåga gjort utomordentliga insatser som klinisk lärare och studierektor under nästan 25 år vid Sachsska Barnsjukhuset och sedan vid institutionen Södersjukhuset.

Guldmedaljen

Medaljen kan tilldelas person som gjort enastående insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet, det vill säga såväl utbildning, forskarutbildning som forskning, men även tredje uppgiften, relation till samhället, arbetsmiljö/värdegrund och implementering kan komma ifråga.

En eller flera medaljer delas ut vid tillfälle som bestäms av rektor. Guldmedaljen ges i första hand till extern mottagare men i synnerligen speciella fall även till intern mottagare.

Mottagare av guldmedalj kan inte samtidigt utses till hedersdoktor vid Karolinska Institutet, däremot kan tidigare utsedd hedersdoktor vid Karolinska Institutet få Guldmedalj och vice versa.

Stora silvermedaljen

Medaljen kan tilldelas person som gjort storartade insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet, det vill säga såväl utbildning, forskarutbildning som forskning, men även tredje uppgiften, relation till samhället, arbetsmiljö/värdegrund och implementering kan komma ifråga.

En eller flera medaljer delas ut i samband med installationshögtiden i Aula Medica. Stora silvermedaljen delas ut till extern mottagare i första hand men i speciella fall även till intern mottagare.

Silvermedaljen

Medaljen kan tilldelas person som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet, det vill säga såväl utbildning, forskarutbildning som forskning, men även tredje uppgiften, relation till samhället, arbetsmiljö/värdegrund och implementering kan komma ifråga.

En eller flera medaljer delas ut i samband med högtiden för Nit och Redlighet. I första hand är Silvermedaljen avsedd för intern mottagare men kan även delas ut till extern mottagare.