Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ)

This page in English

Vad är ETUQ?

Everyday Technology Use Questionnaire, ETUQ, är ett frågeformulär som används i en strukturerad intervju, där den som intervjuar fyller i svaren genom att markera ett svarsalternativ för varje fråga.

Intervjun fokuserar på vardagsteknik som tex. fjärrkontroller, hushållselektronik, mobiltelefoner och biljettautomater. ETUQ fångar 1) i vilken mån personer uppfattar vardagsteknik som relevant, 2) i vilken mån de använder och erfar svårigheter i användandet av vardagsteknik, och 3) i vilken mån de låter bli att använda teknik som de egentligen uppfattar vara relevant, eller tidigare har använt. ETUQ har hittills mest använts i forskning med äldre personer med kognitiv svikt eller tidig demenssjukdom i jämförelse med äldre utan kognitiv nedsättning. Det har också använts i forskningsprojekt med vuxna med utvecklingsstörning, och med personer med förvärvade hjärnskador. Det har översatts till ett flertal andra språk och används i internationella samarbetsprojekt. ETUQ finns också i en kortversion, SETUQ (dvs. Short ETUQ).

Bakgrund

Arbetetet med att utveckla ETUQ inleddes 2002 av Louise Nygård, i samarbete med kliniska arbetsterapeuter och forskarkollegor. Utgångspunkten var att teknik används eller ingår i allt fler av de aktiviteter som man utför i vardagen i hem och samhälle. Vi behöver således behärska alltmer teknik för att kunna vara delaktiga i var dags aktiviteter. Många människor känner ibland frustration över detta, samtidigt som vardagstekniken på många sätt kan förenkla tillvaron. Vi behöver kunskap om hur denna utveckling av tekniklandskapet upplevs av personer med och utan kognitiva funktionshinder, vilka föremål och tjänster de tycker att de behöver, vilka de använder sig av i och utanför hemmet, och vilken grad av svårighet som användandet medför. Den första versionen av ETUQ prövades sedan av Lena Rosenberg i hennes avhandlingsarbete 2009. Anders Kottorp hade och har en särskilt viktig roll i detta arbete, speciellt i ETUQs utveckling från frågeformulär till instrument.

Vad kan ETUQ bidra med i kliniskt arbete?

  • ETUQ erbjuder en systematisk metod att fånga individers och gruppers uppfattade svårigheter i vardagsteknikanvändning, såväl i hemmet som ute i samhället. ETUQ kan komplettera bedömningar inom aktivitetsområdet (ADL/IADL/sociala aktiviteter) men ersätter inte dessa.
  • ETUQ är en metod för att fånga nivå av svårigheter att hantera vardagsteknik hos klienter som ofta är självständiga och där subtila förändringar i dagliga livets aktiviteter oftast inte fångas med traditionella kliniska kartläggningsmetoder.
  • ETUQ kan bidra till att ringa in områden för arbetsterapeutiska eller andra interventioner
  • ETUQ kan ibland erbjuda en alternativ kommunikationsväg i kontakten med klienten, eftersom det kan vara mindre integritetskränkande att samtala om teknikanvändning än om ADL, och genom att klienten i detta samtal får en möjlighet att visa sig utanför den sedvanliga patientrollen.
  • ETUQ är en evidensbaserad metod som är validerad för flera olika kliniska grupper

Hur får jag tillgång till ETUQ?

Eftersom många kliniskt verksamma arbetsterapeuter i Sverige är intresserade av ETUQ/SETUQ så har vi sedan 2010 erbjudit utbildning några gånger per år. Vi tar ingen avgift för utbildningen, men vi ger den i utbyte mot att varje deltagare förbinder sig att skicka in minimum 5 genomförda ETUQ-intervjuer till vår databas inom ett halvår efter utbildningsdagen. Detta är viktigt för att vi ska kunna fortsätta utveckla instrumentet och för att se hur det fungerar i olika grupper och verksamheter. Då det gäller användningen av ETUQ i forskningsprojekt görs överenskommelse i varje enskilt fall mellan projektledarna och KI/Louise Nygård vad gäller hur insamlade ETUQ/SETUQ-data kommer databasen till del.

Planerade kurser: hösten, 2016 (datum meddelas senare), vid sektionen för arbetsterapi, KI i Flemingsberg. Språk: engelska. Senaste anmälningsdatum: meddelas senare, 2016.

För frågor kontakta :

Professor

Louise Nygård

Telefon: 08-524 837 92
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Louise.Nygard@ki.se

Forskarassistent

Lena Rosenberg

Telefon: 08-524 837 33
Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: Lena.Rosenberg@ki.se

ETUQ i ett forskningssammanhang

ETUQ har sitt ursprung och sin hemvist i forskargruppen Cognitive ACcessibility and Technology Use when ageing in home and Society, CACTUS, vid sektionen för arbetsterapi, NVS, Karolinska Institutet (länk). Forskningen bedrivs inom ett forskningsprogram finansierat av bla FORTE. Nedan presenteras en kort sammanfattning av programmet.

Att leva och åldras med kognitiv funktionsnedsättning i hemmets och den offentliga miljöns tekniklandskap

Under de senaste åren har möjligheten till delaktighet i samhället för personer med funktionshinder blivit en allt mer uppmärksammad fråga. Delaktighet kräver dock ett tillgängligt samhälle. Fysisk tillgänglighet i offentliga miljöer har varit i fokus men vi vet mycket mindre om kognitiva aspekter av tillgänglighet. Tekniken är mycket viktig i dagens samhälle och den blir alltmer central för delaktighet i dagligt liv. Detta gäller både vardagsteknik (exempelvis mobiltelefoner, elektronisk hushållsapparatur, bankomater) och stödjande teknik/hjälpmedel (exempelvis elektroniska kalendrar, påminnelsehjälpmedel). Utgångspunkten för detta pågående forskningsprogram är det gap som finns mellan det teknologiskt utvecklade samhället och förutsättningarna att hantera teknik och delta i offentliga miljöer för personer som lever och åldras med kognitiva funktionsnedsättningar. En del av tillgänglighetsproblematiken i offentlig miljö är nämligen teknikrelaterad.

I programmets första spår studerar vi matchningen mellan personer med kognitiv funktionsnedsättning och de krav som tekniken ställer. Syftet är dels att kritiskt undersöka villkoren för användning, anpassning och utveckling av teknik för att möta dessa personers behov, dels att identifiera brister i matchningen och konsekvenser av dessa, samt att identifiera och pröva förbättringsåtgärder. I programmets andra spår undersöker vi tillgången till och användbarheten hos platser och aktiviteter i offentlig miljö, speciellt utanför hemmet, och hur engagemang och delaktighet kan stödjas. Målet är att utveckla ny kunskap om förutsättningarna för delaktighet i samhället och livet utanför hemmet för personer med kognitiv funktionsnedsättning, samt att identifiera möjliga vägar för ökad tillgänglighet och förbättrat stöd. Forskningen i programmet sker genom nära samarbete mellan olika discipliner både inom Sverige och internationellt, och i nära samarbete med praxis för att vård och stödformer kontinuerligt ska kunna utvecklas.

Publikationer

2016

Hedman A, Nygård L, Malinowsky C, Almkvist O, Kottorp A. (2016). Changing everyday activities and technology use in mild cognitive impairment. British Journal of Occupational Therapy, 79(2), 111-119.

Malinowsky, C. & Larsson Lund, M. (2016). The match between everyday technology in public space and the ability of working-aged people with ABI to use it. British Journal of Occupational Therapy, 79(1) 26–34 doi: 10.1177/0308022614563943

Nygård, L. & Rosenberg, L. (2016). How attention to everyday technology could contribute to modern occupational therapy. a focus group study. British Journal of Occupational Therapy, 79(8), 467-474.

Ryd, C., Nygård, L., Malinowsky, C., Öhman, A. & Kottorp, A. (Published online before print April 14, 2016). Can the Everyday Technology Use Questionnaire predict overall functional level among older adults with mild cognitive impairment or mild-stage Alzheimer’s disease? – A pilot study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. doi: 10.1111/scs.12330.

Kottorp A., Nygård L., Hedman A., Öhman A., Malinowsky C., Rosenberg L., Lindqvist E., & Ryd C. (Published online before print March 16, 2016). Everyday technology use of older adults: an occupational justice issue for some? Journal of Occupational Science.

2015

Fallahpour, M., Kottorp, A., Nygård, L. & Larsson Lund, M. (2015). Participation after acquired brain injury: associations with everyday technology and activities in daily life. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(5), 366-76.

Hedman A, Nygård L, Almkvist O, Kottorp A. (2015). Amount and type of everyday technology use over time in older adults with cognitive impairment. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(3), 196-206.

Malinowsky, C., Kottorp, A., Tanemura, R., Asaba, E., Nagao, T., Noda, K., Sagara, J., Bontje, P., Rosenberg, L. & Nygård, L. (2015). Validation of the Everyday Technology Use Questionnaire in a Japanese context. Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 26, 1-8.

Malinowsky, C., Patomella, A-H., Rosenberg, L., Kottorp, A. & Nygård, L. (2015) Changes in the technological landscape over time: Everyday technologies' relevance and difficulty levels as perceived by older adults with and without cognitive impairment. Technology and Disability, 27(3), 91-101.

Nygård L, Kottorp A, Rosenberg L. (2015). Making use of research: Clinical views on an evaluation of everyday technology use. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 22, 24–32.

Ryd, C., Nygård, L., Malinowsky, C, Öhman, A. & Kottorp, A. (2015). Associations between performance of activities of daily living and everyday technology use among older adults with mild stage Alzheimer’s disease or Mild Cognitive Impairment. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(1), 33-42.

2014

Fallahpour, M., Kottorp, A. Nygård, L. Larsson Lund M. (2014). Perceived difficulty in using everyday technology among persons with acquired brain injury of different severity: a comparison with controls. Journal of Rehabilitation Medicine, 46 (7), 635-641. DOI: 10.2340/16501977-1818

Hällgren, M., Nygård, L. & Kottorp, A. (2014). Everyday technology use among people with intellectual disability – relevance, perceived difficulty, and influencing factors. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(3), 210-218.

Larsson Lund, M., Nygård, L. & Kottorp, A. (2014).  Perceived difficulty in the use of everyday technology: relationships to everyday functioning in people with acquired brain injury with a special focus on returning to work. Disability and Rehabilitation, 36(19), 1618-1625.

Malinowsky, C. & Larsson Lund, M. (2014). The association between perceived and observed ability to use everyday technology in working age people with ABI. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(6):465-72. doi:10.3109/ 11038128.2014.919020

Malinowsky C, Nygård L, Kottorp A. (2014). Using a screening tool to predict potential use of e-health services for older people with and without cognitive impairment. Ageing and Mental Health, 18 (3), 340-345. doi:10.1080/13607863.2013.832731

Nygård, L. & Kottorp, A. (2014). Engagement in IADLs, social activities and use of everyday technology in older adults with and without cognitive impairment. British Journal of Occupational Therapy, 77(11),565-573.

Före 2014

Hedman, A., Nygård, L., Almkvist, O. & Kottorp, A. (2013). Patterns of functioning in older adults with mild cognitive impairment: a two-year study focusing on everyday technology use. Aging and Mental Health, 17(6), 679-88. DOI: 10.1080/13607863.2013.777396.

Malinowsky, C., Kottorp, A. Nygård, L. (2013). Everyday technologies’ levels of challenge when used by older adults with and without cognitive impairment – comparison of self-perceived versus observed difficulty estimates. Technology and Disability, 25(3), 167-176. doi: 10.3233/TAD-130380

Nygård, L., Pantzar, M., Uppgard, B. & Kottorp, A. (2012). Detection of disability in older adults with MCI or Alzheimer’s disease through assessment of perceived difficulty in using everyday technology. Aging and Mental Health,16 (3-4), 361-371. DOI: 10.1080/13607863.2011.605055.

Hällgren, M., Nygård, L. & Kottorp, A. (2011). Technology and everyday functioning in people with intellectual disabilities: A Rasch analysis of the Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ). Journal of Intellectual Disability Research, 55(6), 610-620. DOI: 10.1111/j.1365-2788.2011.01419.x

Kottorp, A. & Nygård, L. (2011). Development of a short form assessment for everyday technology used with older adults with MCI or Alzheimer’s disease. Expert Review of Neurotherapeutics, 11(5), 647-655. DOI: 10.1586/ERN.11.55

Rosenberg, L., Kottorp, A., Winblad, B., & Nygård, L. (2009). Perceived difficulty in everyday technology use among older adults with or without cognitive deficits. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16, 216-226. DOI: 10.3109/11038120802684299

Rosenberg, L., Nygård, L. & Kottorp, A. (2009). Everyday Technology Usage (ETUQ) – evaluation of the psychometric properties of a new assessment of competence in technology use. Occupational Therapy Journal of Research, 29 (2), 52-62.

Arbetsterapi