Skip to main content

Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ)

Vad är ETUQ?

Everyday Technology Use Questionnaire, ETUQ, är ett frågeformulär som fångar en persons självskattade förmåga att använda vardagsteknik.

ETUQ används i en strukturerad intervju som fokuserar på vardagsteknik som tex. fjärrkontroller, hushållselektronik, mobiltelefoner och biljettautomater. ETUQ fångar 1) i vilken mån personer uppfattar vardagsteknik som relevant, 2) i vilken mån de använder och erfar svårigheter i användandet av vardagsteknik, och 3) i vilken mån de låter bli att använda teknik som de egentligen uppfattar vara relevant, eller tidigare har använt.

ETUQ har hittills mest använts i forskning med äldre personer med kognitiv svikt eller tidig demenssjukdom i jämförelse med äldre utan kognitiv nedsättning. Det har också använts i forskningsprojekt med vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar, och med personer med förvärvade hjärnskador. Det har översatts till ett flertal andra språk och används i internationella samarbetsprojekt.

Bakgrund

Arbetetet med att utveckla ETUQ inleddes 2002 av Louise Nygård, i samarbete med kliniska verksamma arbetsterapeuter och forskarkollegor. Utgångspunkten var att teknik används eller ingår i allt fler av de aktiviteter som man utför i vardagen i hem och samhälle. Vi behöver således behärska alltmer teknik för att kunna vara delaktiga i var dags aktiviteter. Många människor känner ibland frustration över detta, samtidigt som vardagstekniken på många sätt kan förenkla tillvaron. Vi behöver kunskap om hur denna utveckling av tekniklandskapet upplevs av personer med och utan kognitiva funktionshinder, vilka föremål och tjänster de tycker att de behöver, vilka de använder sig av i och utanför hemmet, och vilken grad av svårighet som användandet medför. Den första versionen av ETUQ prövades sedan av Lena Rosenberg i hennes avhandlingsarbete 2009. Anders Kottorp hade och har en särskilt viktig roll i detta arbete, speciellt i ETUQs utveckling från frågeformulär till instrument.

Vad kan ETUQ bidra med i kliniskt arbete?

  • ETUQ erbjuder en systematisk metod att fånga individers och gruppers uppfattade svårigheter i vardagsteknikanvändning, såväl i hemmet som ute i samhället. ETUQ kan komplettera bedömningar inom aktivitetsområdet (ADL/IADL/sociala aktiviteter) men ersätter inte dessa.
  • ETUQ är en metod för att fånga nivå av svårigheter att hantera vardagsteknik hos klienter som ofta är självständiga och där subtila förändringar i dagliga livets aktiviteter oftast inte fångas med traditionella kliniska kartläggningsmetoder.
  • ETUQ kan bidra till att ringa in områden för arbetsterapeutiska eller andra interventioner
  • ETUQ kan ibland erbjuda en alternativ kommunikationsväg i kontakten med klienten, eftersom det kan vara mindre integritetskränkande att samtala om teknikanvändning än om ADL, och genom att klienten i detta samtal får en möjlighet att visa sig utanför den sedvanliga patientrollen.
  • ETUQ är en evidensbaserad metod som är validerad för flera olika kliniska grupper

Hur får jag tillgång till ETUQ?

För att få tillgång till ETUQ krävs att du går en kort kurs. Eftersom både forskare från olika delar av världen och kliniskt verksamma arbetsterapeuter i Sverige visat intresse för ETUQ så har vi sedan 2010 erbjudit en endags utbildning vid KI några gånger per år.

För att göra ETUQ mer tillgängligt så har vi nu också utvecklat en online-kurs kurs på engelska. Från och med våren 2019 kommer Sveriges Arbetsterapeuter arrangera kurser i ETUQ, med anmälan via kurskatalogen i Sveriges Arbetsterapeuters Akademi

För frågor kontakta :

Professor

Louise Nygård

Telefon: 08-524 837 92
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Louise.Nygard@ki.se

Forskarassistent

Lena Rosenberg

Telefon: 08-524 837 33
Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: Lena.Rosenberg@ki.se

ETUQ i ett forskningssammanhang

ETUQ har sitt ursprung och sin hemvist i forskargruppen Cognitive ACcessibility and Technology Use when ageing in home and Society, CACTUS, vid sektionen för arbetsterapi, NVS, Karolinska Institutet. Nedan presenteras en kort sammanfattning av programmet.

Ett leva och åldras med kognitiv funktionsnedsättning i hemmets och den offentliga miljöns tekniklandskap

Delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar är en uppmärksammad fråga. Men delaktighet förutsätter att samhället är tillgängligt. Fysiska aspekter av tillgänglighet har länge varit i fokus, men vi vet fortfarande litet om de kognitiva aspekterna, speciellt då det gäller den offentliga miljön. Teknikanvändning är central i dagens samhälle, och delaktighet i dagligt liv har blivit alltmer sammanlänkad med teknikanvändning. Detta gäller både digital och analog vardagsteknik, VT (t.ex. smarta telefoner, elektronisk hushållsapparatur, bankomater, Internet) likväl som stödjande teknik och hjälpmedel (t.ex. elektroniska kalendrar och påminnelsehjälpmedel).

Vi har tidigare presenterat vår forskning i form av två spår. Det första forskningsspåret studerade matchningen mellan teknikanvändare med kognitiv funktionsnedsättning och de specifika krav som tekniska föremål och tjänster ställer på användarna. Det andra forskningsspåret fokuserade på tillgänglighet till och användbarhet hos platser och aktiviteter i offentlig miljö, samt hur engagemang och delaktighet kan understödjas inom detta område för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

De båda spåren har med tiden alltmer kommit att överlappa varandra och de kan inte längre separeras. Därför presenteras nu vår forskning enklast genom de olika projekten vi bedriver, förenade av programmets rubrik. Det långsiktiga målet med detta forskningsprogram är att utveckla ny kunskap som möjliggör bättre stödåtgärder och ökad tillgänglighet och användbarhet av såväl vardagsteknik och stödjande teknik som aktiviteter och platser inom och utanför hemmet för personer som lever och åldras med kognitiv funktionsnedsättning. Genom detta vill vi bidra till förbättrad delaktighet i aktiviteter i hem och samhälle, i arbete och fritid, för dessa personer.

Publikationer

2019

Gaber, S., Nygård, L., Kottorp, A. & Malinowsky C. (2019). Perceived Participation and Everyday Technology Use within Public Space among People with and without Dementia. Accepted for publication in Canadian Journal of Occupational Therapy.

2018

Hedman, A., Kottorp, A, Almkvist, O. & Nygård, L. (2018). Challenge levels of everyday technologies as perceived over five years by older adults with mild cognitive impairment. International Psychogeriatrics. 30 (10), 1447-1454, doi.org/10.1017/S1041610218000285

Kottorp, A., Malinowsky, C. Larsson Lund, M. & Nygård. L. (2018). Gender and diagnostic impact on everyday technology use – a differential item functioning (DIF) analysis of the Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ). Disability & Rehabilitation, early online,22:1-7. doi: 10.1080/09638288.2018.1472816.

Malinowsky, C & Kottorp, A. Tanemura, R., Nagao, T., Noda, K, Sagara, J., Rosenberg, L., Asaba, E. & Nygård, L. (2018). Everyday technology use among older adults in Sweden and Japan: A comparative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 25(6):446-456. doi: 10.1080/11038128.2017.1321684.

Patomella, A-H., Ferreira, M., Rosenberg, L., Kottorp, A. & Nygård, L. (2018) Everyday technology use among older adults in Sweden and Portugal. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 25(6):436-445. doi.org/10.1080/11038128.2017.1311940

Hedman, A., Kottorp, A. & Nygård, L. (2018). Patterns in everyday technology use and activity involvement in mild cognitive impairment: a five-year follow-up study. Ageing and Mental Health, 22(5):603-610. doi.org/10.1080/13607863.2017.1297361

Walsh, R., Drasga, R., Lee, J., Leggett, C., Shapnick, H., & Kottorp, A. (2018). Activity engagement and everyday technology use among older adults in an urban area. American Journal of Occupational Therapy, 72, 7204195040. https://doi.org/10.5014/ajot.2018.031443

2017

Hedman, A., Nygård, L. & Kottorp, A. (Ahead of print 2017). Everyday technology use related to activity involvement among people in cognitive decline. American Journal of Occupational Therapy, 71(5):7105190040p1-7105190040p8. doi.org/10.5014/ajot.2017.027003

Kaptain, R.J., Kottorp, A., Patomella, A.-H: & Helle, T. (2017). Inter-rater and test-retest reliability of the Danish version of the everyday technology use questionnaire. Scand J Occup Ther, 26:1-9. doi: 10.1080/11038128.2017.1395910. [Epub ahead of print]

Malinowsky, C, Kottorp, A., Rosenberg, L., Wallin, A., Nordlund, A., Björklund, E., Melin, I., Pernevik, A. & Nygård, L. (2017) Differences in the use of everyday technology among persons with MCI, SCI and older adults without known cognitive impairment. International Psychogeriatrics, 29 (7), 1193-1200. doi: 10.1017/S1041610217000643

Ryd, C., Nygård, L., Malinowsky, C., Öhman, A. & Kottorp, A. (2017)Can everyday technology use predict overall functional level among older adults with mild cognitive impairment or mild-stage Alzheimer’s disease? – A pilot study. Scandinavian journal of caring sciences, 31(1), 201-209. doi: 10.1111/scs.12330

2016

Hedman A, Nygård L, Malinowsky C, Almkvist O, Kottorp A. (2016). Changing everyday activities and technology use in mild cognitive impairment. British Journal of Occupational Therapy, 79(2), 111-119.

Malinowsky, C. & Larsson Lund, M. (2016). The match between everyday technology in public space and the ability of working-aged people with ABI to use it. British Journal of Occupational Therapy, 79(1) 26–34 doi: 10.1177/0308022614563943

Nygård, L. & Rosenberg, L. (2016). How attention to everyday technology could contribute to modern occupational therapy. a focus group study. British Journal of Occupational Therapy, 79(8), 467-474.

Kottorp A., Nygård L., Hedman A., Öhman A., Malinowsky C., Rosenberg L., Lindqvist E., & Ryd C. (Published online before print March 16, 2016). Everyday technology use of older adults: an occupational justice issue for some? Journal of Occupational Science.

2015

Malinowsky, C., Kottorp, A., Patomella, A. – H., Rosenberg, L. & Nygård, L. (2015). Changes in the technological landscape over time: Everyday technologies relevance and difficulty levels as perceived by older adults with and without cognitive impairment. Technology & Disability, 27(3), 91-101. doi: 10.3233/TAD-150431

Malinowsky, C & Kottorp, A. Tanemura, R., Asaba, E., Nagao, T., Noda, K, Sagara, J., Bontje, P., Rosenberg, L. & Nygård, L. (2015). Validation of the Everyday Technology Use Questionnaire in a Japanese context. Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 26, 1-8. doi.org/10.1016/j.hkjot.2015.08.002

Ryd, C., Nygård, L., Malinowsky, C., Öhman, A. & Kottorp, A. (2015). Associations between activities of daily living and everyday technology. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(1), 33-42.doi:10.3109/11038128.2014.964307

Fallahpour, M., Kottorp, A., Nygård, L. & Larsson Lund, M. (2015). Participation after acquired brain injury: Associations with everyday technology and activities in daily life. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(5), 366-76. DOI: 10.3109/11038128.2015.1011229

Hedman, A., Nygård, L., Almkvist, O., & Kottorp A. (2015). Amount and type of everyday technology use over time in older adults with cognitive impairment. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22(3), 196-206. doi.org/10.3109/11038128.2014.982172

Nygård L, Kottorp A, Rosenberg L. (2015). Making use of research: Clinical views on an evaluation of everyday technology use. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22, 24-32.

2014

Fallahpour, M., Kottorp, A. Nygård, L. Larsson Lund M. (2014). Perceived difficulty in using everyday technology among persons with acquired brain injury of different severity: a comparison with controls. Journal of Rehabilitation Medicine, 46 (7), 635-641. DOI: 10.2340/16501977-1818

Nygård, L. & Kottorp, A. (2014). Engagement in IADLs, social activities and use of everyday technology in older adults with and without cognitive impairment. British Journal of Occupational Therapy, 77(11),565-573. DOI: 10.4276/030802214X14151078348512

Larsson Lund, M., Nygård, L. & Kottorp, A. (2014). Perceived difficulty in the use of everyday technology: Relationships to everyday functioning in people with acquired brain injury with a special focus on returning to work. Disability and Rehabilitation, 36 (19), 1618-1625. doi.org/10.3109/09638288.2013.863388

Malinowsky, C., Nygård, L. & Kottorp, A. (2014). Using a screening tool to evaluate potential use of e-health services for older people with and without cognitive impairment. Aging & Mental Health, 18 (3), 340-345. doi:10.1080/13607863.2013.832731 DOI: 10.4276/030802214X14151078348512

Larsson Lund, M., Nygård, L. & Kottorp, A. (2014). Perceived difficulty in the use of everyday technology: Relationships to everyday functioning in people with acquired brain injury with a special focus on returning to work. Disability and Rehabilitation, 36 (19), 1618-1625. doi.org/10.3109/09638288.2013.863388

Malinowsky, C., Nygård, L. & Kottorp, A. (2014). Using a screening tool to evaluate potential use of e-health services for older people with and without cognitive impairment. Aging & Mental Health, 18 (3), 340-345. doi:10.1080/13607863.2013.832731

2013

Malinowsky, C., Kottorp, A. & Nygård, L (2013). Everyday technologies' levels of difficulty when used by older adults with and without cognitive impairment –Comparison of self-perceived versus observed difficulty estimates. Technology and Disability, 25 (3), 167-176.doi: 10.3233/TAD-130380

Hedman, A., Nygård, L., Almkvist, O. & Kottorp, A. (2013). Patterns of functioning in older adults with mild cognitive impairment: A two-year study focusing on everyday technology use. Aging & Mental Health, 17(6), 679-88.

2012

Nygård, L., Pantzar, M., Uppgard, B. & Kottorp, A. (2012). Detection of disability in older adults with MCI or Alzheimer’s disease through assessment of perceived difficulty in using everyday technology. Aging &Mental Health,16 (3-4), 361-371.

2011

Kottorp, A. & Nygård, L. (2011). Development of a short form assessment for everyday technology used with older adults with MCI or Alzheimer’s disease. Expert Review of Neurotherapeutics, 11(5), 647-655.

Hällgren, M., Nygård, L. & Kottorp, A. (2011). Technology and everyday functioning in people with intellectual disabilities: A Rasch analysis of the Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ). Journal of Intellectual Disability Research, 55(6), 610-620.

2009

Rosenberg, L., Kottorp, A., Winblad, B., & Nygård, L. (2009). Perceived difficulty in everyday technology use among older adults with or without cognitive deficits. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16, 216-226.

Rosenberg, L., Nygård, L. & Kottorp, A. (2009). Everyday Technology Usage (ETUQ) – evaluation of the psychometric properties of a new assessment of competence in technology use. Occupational Therapy Journal of Research, 29 (2), 52-62.