Skip to main content

Delaktighet i aktiviteter och platser i offentlig miljö vid kognitiv nedsättning

Syftet med forskningen i detta delprojekt är att utveckla ny kunskap om förutsättningarna för delaktighet i och tillgång till aktiviteter och platser i offentlig miljö för personer med kognitiv funktionsnedsättning, och att identifiera hur tillgänglighet och stöd kan förbättras.

Då kvarboende nu blivit en norm för vård och omsorg behöver vi bättre förstå vilka möjligheter dessa personer har att engagera sig i aktiviteter och platser utanför hemmet. Vi behöver också utveckla och systematiskt pröva åtgärder för förbättringsarbete, t.ex. stöd till individer, ökad tillgänglighet och användbarhet. Eftersom engagemang i aktiviteter rekommenderas för att förebygga kognitiv funktionsnedsättning under åldrandet, och integration i samhället rekommenderas för att öka livstillfredställelsen, behöver vi mer kunskap om hur en aktiv livsstil i både hem och samhälle kan understödjas.

Forskningen i detta projekt bygger direkt på resultat ifrån tidigare forskning inom demensområdet i vår grupp i Sverige. Nu pågår delprojekt i ett flertal länder (Sverige, Schweiz (franskspråkiga delen), Canada, UK, USA) och flera olika professioner är involverade (arbetsterapi, ingenjörer, geografer, sociologer). Till att börja med fokuseras studierna på personer med demens, men utvecklas nu till att omfatta även andra populationer (personer med förvärvad hjärnskada, ABI, i Luleå). I alla länderna används det nyligen utvecklade frågeformuläret Participation in ACTivities and places OUTside home questionnaire (ACT-OUT) i studierna, och i Sverige, Schweiz och UK ingår även kvalitativa studier. Det svenska projektet är longitudinellt.

Ledare

Louise Nygård

Medarbetare

Anna Brorsson, Anders Kottorp, Gunilla Eriksson, Annika Öhman, Stefan Lundberg (KTH), Malcolm Cutchin, (Wayne State University, USA), Nicolas Kuhne (Lausanne, Schweiz), Maria Larsson Lund med medarbetare (Luleå), Habib Chaudhury (Simon Fraser University, Canada). Tidigare även Heather Fritz och Susan Lawrence, Monica Panzar.

Doktorander

Isabel Margot Cattin, Sophie Gaber & Sarah Wallcook (se också INDUCT)

Finansiärer

FORTE, EU: Marie Slodowska Curie ETN, Familjen Kamprads Stiftelse, University of Applied sciences, Lausanne (Schweiz). Tidigare även Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V), Nationella Forskarskolan i Vård (NFV), Stockholm County Council (ALF)).

Se också följande projekt på CACTUS hemsida: INDUCT på KI