Promoting Social Interaction through Emotional Body Odours (POTION)

Sättet som kemosignaler påverkar den mänskliga kommunikationen är ett av de mest fängslande och debatterade ämnena. En viktig nyckelfaktor till att förstå det mänskliga beteendet är att undersöka kemosignalers natur och hur de påverkar sociala interaktioner.

POTION är ett forskningsprojekt som går djupare in i förståelsen av sociala interaktioner. I projektet studeras kemin i kemosignaler som utsöndras vid experiment som framkallar glädje och rädsla med hjälp av en luktbaserad teknologi designad för att studera sociala beteenden.

En analys på mänskliga kemosignaler kommer att utföras för att beskriva de kemiska grunderna till känslorna glädje och rädsla. Glädje och rädsla är utvalda eftersom de är representativa känslor som driver närmande-undvikande beteende, d.v.s. de grundläggande byggstenarna för social interaktion mellan individer av samma art. Resultaten av denna analys kommer användas för att artificiellt syntetisera de två känslornas kemosignaler vilket kommer lägga grunden för ett innovativt datorstyrt luktutlösande system som kan driva närmande-undvikande sociala strategier. Det nya redskapet kommer kontrolleras i en sluten loop av det emotionella tillståndet hos deltagaren, bedömt genom en ny neural beräkningsmodell. POTION-systemet kommer appliceras och testas i både sociala och kliniska scenarion. I sociala scenarion ska det synliggöras hur olika lukter påverkar individens hantering av känslorna tillit, närvarande och inkludering i både virtuella och verkliga sociala sammanhang. Förhoppningsvis kommer en diagnostik av social ångest, fobier och depression liksom deras behandling kunna baseras på de, i projektet, identifierade kemosignalerna. POTION kommer ge vidare insikter till de grundläggande byggstenarna av mänskligt beteende med målet att hjälpa etablera hälsosamma sociala relationer genom tillit, vilket leder till en övergripande förbättring i välbefinnandet.

KI:s roll i projektet POTION involverar att undersöka de mänskliga kemosignalerna i olika grupper av patienter med social funktionsnedsättning. Mer specifikt kommer vi samarbeta med projektets partners för att designa studieprotokoll, analysera data och tolka resultat av studier som undersökt rollen av lukt för känslor av rädsla och glädje för att kunna tillämpa resultatet i diagnostiken och behandlingen av patienter med depression och social ångest.

En preliminär studie har designats för att undersöka de olika effekterna de mänskliga kemosignalerna har när de administreras under en mindfulnessbehandling. Studien är en enkelblind randomiserad kontrollerad studie som har en mellan-gruppdesign med 1 faktor (3 nivåer, lukt typ: glädjes kemosignal, rädslas kemosignal eller ren luft). Åtminstone 30 deltagare per grupp rekryteras (en grupp med depressionssymptom och en med social ångest-symptom) (totalt 60 deltagare). I början av experimentet allokeras deltagarna för varje diagnosgrupp slumpvis till en luktgrupp (ren luft, kemosignaler för glädje och rädslas). Studien utförs över två efterföljande dagar och har en online uppföljning en vecka senare. Under experimentdagarna, efter att ha fyllt i baslinjens frågeformulär, genomgår deltagarna mindfulnessinterventionen samtidigt som de exponeras för lukten av den grupp till vilken de har blivit randomiserade till (ren lukt, glädje eller rädsla). Därefter fyller de i samma frågeformulär som vid baslinjen.

Det psykologiska utfallet är mätt genom ”the State-Trait Anxiety Inventory” och ”the Profile of Mood State”-frågeformuläret. En variansanalys utförs för att bedöma utfallsskillnader mellan grupper. Preliminära resultat från ett delprov av 32 patienter visade en trend av djupare reduktion av ångestsymtom efter behandlingen hos de luktexponerade grupperna jämfört med ren luft. De slutgiltiga resultaten på alla deltagare kommer publiceras när studien är slutförd.