Nyheter - Övre GI kirurgi

Ny publikation i högrankad tidskrift: Surgeon proficiency gain and survival after gastrectomy for gastric adenocarcinoma

European Journal of Cancer (impaktfaktor 10) har accepterat studien med titeln "Surgeon proficiency gain and survival after gastrectomy for gastric adenocarcinoma: A population-based cohort study".

Studien identifierade inlärningskurvor för magsäckscancer avseende långtidsöverlevnad vid magsäckscancer, vilket verkar åtminstone delvis förklaras av förbättringar avseende tumörfria resektionsmarginaler och lymfkörtelutrymning. Resultaten indikerar att kirurger bör genomföra minst 20 operationer för magsäckscancer med en mer erfaren kollega innan de utför dessa operationer självständigt. Författare var Johannes Asplund, Hugh Mackenzie, Sheraz Markar och Jesper Lagergren.

Doktorand och opponent vid disputationen
Sirus Rabbani och opponent Deirdre Cronin Fenton

Disputation Sirus Rabbani

Varma gratulationer till Sirus Rabbani för en utmärkt insats vid disputationen fredagen den 24 mars 2023.

Opponent var Deirdre Cronin Fenton from Aarhus Universitet. Om du vill läsa Sirus avhandling följ denna länk: The male predominance in oesophageal adenocarcinoma and the role of sex hormones.

Doktorand och opponent vid disputationen
Johannes Asplund och opponent Kristoffer Lassen

Disputation Johannes Asplund 

Varma gratulationer till Johannes Asplund för en utmärkt disputation den 25 november 2022.

Opponenten var Kristoffer Lassen from Oslos universitet. Om du vill läsa Johannes avhandling följ denna länk: Towards an improved survival in gastric cancer

Eivind Gottlieb
Eivind Gottlieb

Eivind Gottlieb-Vedi tilldelas Dimitris N. Chorafas pris 2022

Eivind Gottlieb senior forskare i forskargruppen Övre Gastrointestinal kirurgi  (Institutionen för molekylär medicin och kirurgi), tilldelas det prestigefyllda Dimitris N. Chorafas-priset för sin doktorsavhandling Förbättrad kirurgisk behandling av esofaguscancer.

Priset, som motsvarar 5000 USD vänder sig till nydisputerade, alternativt doktorander under sista året av doktorandarbetet.

Prismotivering:

"Dr. Eivind Gottlieb-Vedi is awarded the 2022 Dimitris N. Chorafas prize for his efforts to improve the clinical management of patients undergoing surgery for oesophageal cancer. In his doctoral thesis, Eivind determined that among several possible surgical approaches, so-called keyhole surgery consistently improved long-term survival; established that extensive removal of lymph nodes does not influence clinical outcome and should be avoided; and developed practical guidelines about how to best train oesophageal cancer surgeons for improving the clinical outcomes. The results are rigorous and statistically sound, published in top journals in the field, and are readily implementable in clinical practice."

Avhandling Improved surgical treatment of oesophageal cancer

Nyhetsrtikel KI Dimitris N. Chorafas pris

Dag Holmberg, forskare och ST-läkare i kirurgi
Dag Holmberg

Anslag från Mag-Tarmfonden

Dag Holmberg, forskningsspecialist vid forskargruppen Övre GI-kirurgi har tilldelats 200 000 kr i anslag från Mag-Tarmfonden för sin planerade studie om endoskopisk behandling av cellförändringar i matstrupen, Barretts esofagus. Dag är mottagare av stiftelsens största anslag, som uppgick till totalt 800 000 kronor fördelat på 6 forskare.

Läs mer om denna nyhet: https://nyheter.ki.se/forskning-om-mag-och-tarmsjukdomar-far-stod-fran-mag-tarmfonden-0

Finansiering från Cancerfonden

Jesper Lagergren fick projektfinansiering 6,75 miljoner kronor (2,25 miljoner/år) för de kommande 3 åren (2022-2024) från Cancerfonden. Sheraz Markar fick 2,4 miljoner kronor (0,8 miljoner/år) för samma period. Finansieringen täcker flera forskningsprojekt som pågår i vår grupp.

Finansiering från Nordiska Cancerunionen

Jesper Lagergren fick 80 000 EUR från Nordiska Cancerunionen för år 2022. Bidraget ökade från år 2021 och kommer att finansiera ”Nordic Helicobacter Pylori Eradication Project” (NordHePEP), som fokuserar på sambandet mellan behandling av Helicobacter pylori och cancerrisk (särskilt matstrupscancer) i de nordiska länderna.

Planeringsdagen

Måndagen den 15 november träffades forskargrupperna för Övre gastrointestinal kirurgi (UGIS) och Kirurgisk vårdvetenskap (SCS) på Hotell Skeppsholmen för en planeringsdag. Resultaten från förra årets planeringsdag presenterades av forskargruppsledarna Jesper Lagergren (UGIS) och Pernilla Lagergren (SCS). Framtidsplaner och mål för det kommande året diskuterades både inom varje arbetskategori – administration och seniora forskare, PhD. studenter och statistiker, samt alla tillsammans. 

Grupperna deltog också i en session ledd av Anders Wiberg från KI Health Promotion. Fokus låg på hur man kan integrera fysisk aktivitet i det dagliga kontorslivet. 

Det var trevligt att äntligen träffas fysiskt och diskutera vårt framtida arbete och sätta upp målen för att utveckla vår forskning.

Planeringsdag Övre GI och Kirurgisk vårdvetenskap
Planeringsdag Övre GI och Kirurgisk vårdvetenskap
Planeringsdag Övre GI och Kirurgisk vårdvetenskap
Planeringsdag Övre GI och Kirurgisk vårdvetenskap

Den prestigefyllda tidskriften Gastroenterology (impact faktor 22.7)

har accepterat vår originalstudie med titeln “Incidence and mortality in upper gastrointestinal cancer after negative endoscopy for gastroesophageal reflux disease”, som är baserad på data från “Nordic Antireflux Surgery Cohort” (NordASCo). Bland författarna finns Dag Holmberg (försteförfattare), Giola Santoni, Joonas Kauppila, John Maret-Ouda och Eivind Ness-Jensen och Jesper Lagergren (sisteförfattare).

Denna kohortstudie inkluderade> 1 miljon patienter med gastro-esofageal refluxsjukdom. Patienter med normal övre endoskopi hade starkt minskad risk att utveckla övre gastrointestinal cancer i 5 år samt för att dö av övre gastrointestinal cancer i 10 år, jämfört med patienter som inte genomgick endoskopi. Denna information kan vägleda framtida screening- och övervakningsstrategier.

Disputation Eivind Gottlieb-Vedi
Disputation Eivind Gottlieb-Vedi Foto: Giulia Marras

Varma gratulationer till Eivind Gottlieb-Vedi 

till en väl genomförd disputation som tog plats fredagen den 10:e september på Bioclinicum (Karolinska Sjukhuset). Professor Jane Blazeby från Bristols universitet, var opponent och deltog i disputationen på Zoom. 

Läs mer om Eivinds disputation

Joonas Kauppila utsedd till professor vid Uleåborgs universitet

Joonas Kauppila, anknuten forskare till vår forskningsgrupp (Övre GI kirurgi) har utsetts till professor i klinisk epidemiologi vid Uleåborgs universitet i Finland. Anställningen, som omfattar 30% forskning, börjar i september 2021. Joonas blir en av de yngsta professorerna inom den medicinska fakulteten i Finland någonsin. Han gjorde sin postdok i vår forskningsgrupp med Jesper Lagergren som handledare.

Varma gratulationer till denna enorma framgång Joonas!

Disputationsfotografier
Disputation Jiaojiao Zheng Foto: Giulia Marras

Varma gratulationer till Jiaojiao Zheng

för en väl genomförd disputationsakt fredagen den 11:e juni. Disputationen hölls båda på plats och på Zoom.

Läs mer om Jiaojiao Zhengs disputation och forskning

Ny studie i Annals of Surgery

Studien med titeln "Extent of lymphadenectomy and long-term survival in esophageal cancer" har accepterats för publikation i den prestigefyllda kirurgiska tidskriften Annals of Surgery (impakt-faktor 10,1). Försteförfattare är Eivind Gottlieb och sisteförfattare är Jesper Lagergren. Övriga författare är Joonas H. Kauppila, Fredrik Mattsson, Jakob Hedberg, Jan Johansson, David Edholm, Pernilla Lagergren och Magnus Nilsson. Studien, som ingår i Eivind Gottliebs avhandling, är en populationsbaserad kohortstudie från Sverige och Finland. Resultaten indikerar att extensiv lymfkörtelutrymning under operationen inte förbättrar överlevnaden i matstrupscancer.  Men, att borttagande av ett måttligt antal (20–30) lymfkörtlar kan vara en optimal nivå hos patienter med avancerat tumörstadium (T3/T4) och hos de som får onkologisk förbehandling.

Manar Yanes disputation
Manar Yanes disputation Foto: Giulia Marras

Varma gratulationer till Manar Yanes

för en väl genomförd disputationsakt fredagen den 26 mars 2021, som hölls båda på plats (KI Campus) och på Zoom.

Läs mer om Manar Yanes disputation

Ny publication i Gastroenterology

En studie baserad på Nordic Antireflux Surgery Cohort (NordASCo), med titeln " Mortality, reoperation and hospital stay within 90 days of primary and secondary antireflux surgery in a population-based multinational study " har accepterats för publicering i tidskriften Gastroenterology (impakt faktor 17,4).

Försteförfattare är Manar Yanes, som kommer att ha denna studie i sin doktorsavhandling. Andra författare från vår grupp är Giola Santoni, John Maret-Ouda, Sheraz Markar, Eivind Ness-Jensen, Joonas Kauppila och Jesper Lagergren (huvudansvarig).

Första artikeln från den svenska magcancerkirurgisstudien (SWEGASS)

Den första artikeln från den svenska magcancerkirurgistudien (SWEGASS) har accepterats för publicering i Acta Oncologica. Titeln är ” Prognosis after surgery for gastric adenocarcinoma in the Swedish gastric cancer surgery study (SWEGASS)” och är en kohortbeskrivning i kombination med analyser av några prognostiska faktorer: tumörstadium, komorbiditet, ålder och kalenderperiod var oberoende prognostiska, medan kön, preoperativ kemoterapi, tumörlokalisering och utbildning inte var det. Författarna är Johannes Asplund, Eivind Gottlieb-Vedi, Wilhelm Leijonmarck, Fredrik Mattsson och Jesper Lagergren.

Vi söker en heltids postdoktor i övre gastrointestinal cancer

Detta är en 2-årig heltidsanställning som med studier som undersöker risk och prognos för matstrups- och magsäckscancer.

Sista ansökningsdag är 4 februari.

För mer information: Postdoktor i övre gastrointestinal cancer (varbi.com)

Ny publikation i prestigefylld medicinsk tidskrift - Jama

John Maret-Ouda, Sheraz Markar och Jesper Lagergren har skrivit en litteraturöversikt om gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) som har publicerats i den mycket prestigefyllda tidskriften Journal of the American Medical Association (JAMA), som har en impakt-faktor på 45.5. Denna publikation bidrar till att upprätthålla vår forskargrupps höga anseende internationellt.

Länk till publikationen: Gastroesophageal Reflux Disease: A Review

Bidrag från Sjöbergstiftelsen

Jesper Lagergren (huvudsökande), Giola Santoni och Shaohua Xie har tilldelats ett forskningsbidrag på 4,000,000 SEK över tre år från Sjöbergstiftelsen för projektet “Risken för matstrupscancer efter eradikeringsbehandling av Helicobacter pylori.

Se också: https://nyheter.ki.se/12-miljoner-i-anslag-fran-sjobergstiftelsen

Bidrag från Nordiska Cancerunionen

Jesper Lagergren har fått ett forskningsbidrag från Nordiska Cancerunionen på 60,000 EUR för år 2021 för projektet “Risken för matstrupscancer efter eradikeringsbehandling av Helicobacter pylori.

Bidrag från Stockholms Cancerförening

Jesper Lagergren har fått ett 3-årigt bidrag på 2,4 miljoner kronor för forskningsprojektet “Matstrupscancer: Etiologi, förebyggande och terapi”.

En ny studie har accepterats för publicering i den prestigefyllda kirurgiska tidskriften Annals of Surgery (impakt-faktor 10,2) 

Genom att kombinera data från Sverige (SOEGAS) och Finland (FINEGO) kunde vi genomföra en stor och befolkningsbaserad kohortstudie som visade 18% minskad 5-års mortalitet av alla orsaker efter minimalt invasiv esofagektomi (n = 470) jämfört med esofagektomi (n = 794). Överlevnadsfördelen var tydligare för total minimalinvasiv kirurgi (23%) än för hybridvarianter (13%). Eivind Gottlieb-Vedi var försteförfattare och övriga författare var Joonas Kauppila, Fredrik Mattsson, Mats Lindblad, Magnus Nilsson, Pernilla Lagergren, Ioannis Rouvelas och Jesper Lagergren.

Sheraz Markar

har fått 6 miljoner kronor under perioden 2021–2024 från Vetenskapsrådet för att etablera sin forskning vid KI. Projektet som kommer att genomföras under denna 4-årsperiod kallas SARONG och är en randomiserad kontrollerad studie som ska jämföra överlevnad och patientrapporterade mått efter intensiv kontra mindre intensiv uppföljning efter operation för matstrups- eller magsäckscancer.

Sheraz Markar

Forskarassistent
Övre GI-kirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Shaohua Xie

har nyligen blivit docent i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet.

Shaohua Xie

Senior forskare
Övre GI-kirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

KID anslag

Jesper Lagergren, Sheraz Markar och Fredrik Mattsson har fått KID-medel (1,4 miljoner kronor under fyra år) och kommer att handleda en ny doktorand i ett doktorandprojekt med titeln "Förbättrad överlevnad i magsäckscancer".

Projektet kommer att baseras på data från den nationella svenska kohorten SOEGAS, specifikt från (SWEGASS), som innehåller data för alla patienter med diagnosen magsäckscancer i Sverige från år 2006 och senare.

SWEREG (Swedish register-based research network) första webbaserade konferensen

SWE-REG är ett svenskt nätverk bestående av sju forskningsnoder, inklusive vår nod (UGIR, Upper Gastrointestinal Research), och en forskarskola i registerbaserad forskning.

Den 1 oktober arrangerade vår nod tillsammans med en statistikernod från MEB den första konferensen för SWEREG (som ett Zoom-webbinarium), där 70 deltagare deltog. Under denna konferens presenterade och diskuterade varje nod egen forskning med andra noder och identifierade potentiella samarbetsområden som är värdefulla för nätverket. Återstående tidägnades åt gruppdiskussioner om samarbeten.

Forskare vid konferensbord som deltar i mötet samt forskare som deltar via zoom
Planeringsdag för forskargruppen

Planeringsdag 2020

Forskargrupperna Övre GI kirurgi och Kirurgisk vårdvetenskap höll en planeringsdag på fredagen den 16 oktober.

För att tillåta medlemmar i gruppen som arbetar hemifrån och de som bor utomlands att delta, hölls evenemanget både i våra kontorslokaler och på Zoom och varade en halvdag.

Forskargruppsledarna, Jesper Lagergren (UGIR) och Pernilla Lagergren (SCS) presenterade föregående års förslag och genomföranden samt vad som stod på agendan för dagen. Vi delades in i fyra grupper (administration, biostatistiker, doktorander och forskare) och diskuterade vad som kan förbättras och / eller förändras för att utveckla vårt arbete och vår forskning.

Dagen började med en gemensam frukost för de som deltog i på kontoret och avslutades med en lunch och en trevlig promenad genom det höstfärgade KI-campus.

Forskar-AT

Sirus Rabbani, doktorand vid Övre GI kirurgi, har fått en forskningspraktiktjänst (”Forskar-AT”) på Karolinska universitetssjukhuset.

Denna prestigefyllda position ger honom finansierad forskningstid samt en populär praktiktjänst under de närmaste åren. Han kommer att börja på denna nya tjänst den 8 mars 2021. Grattis!

ALF-bidrag

Enligt ett preliminärt förhandsbesked, kommer Jesper Lagergren att få fortsättningsbidrag på 2,4 miljoner kronor för de kommande tre åren (2021-2023) från ALF Medicin. Projektet har titeln "Minskad död i matstrups- och magsäckscancer via klinisk forskning om dess orsaker, prevention och behandling" och inkluderar forskning baserad på data från NordHePEP, NordOSCo och SOEGAS.

Topp-abstrakt vid UEGW

Manar Yanes och kollegor fick en utmärkelse för ”Bästa abstrakt” vid United European Gastroenterology Week: Abstraktet med titeln LARYNGEAL AND PHARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA AFTER ANTIREFLUX SURGERY IN THE FIVE NORDIC COUNTRIES betygsattes som en av de allra främsta inom ett av denna stora konferens huvudområden.

Artikel i Annals of Surgery

Manar Yanes and kollegor har fått en ny studie accepterad den kirurgiska topptidningen Annals of Surgery (impact-faktor 10,3) med titeln LARYNGEAL AND PHARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA AFTER ANTIREFLUX SURGERY IN THE FIVE NORDIC COUNTRIES. Den baseras på data från Nordic Antireflux Surgery Cohort (NordASCo) och indikerar att antirefluxkirurgi minskar risken för cancer i luftstrupe och svalg.

Ny studie om riskfaktorer för självmord efter överviktskirurgi publicerad i Annals of Surgery

En studie om riskfaktorer för självmord efter överviktskirurgi har accepterats för publicering i Annals of Surgery, den främsta kirurgiska tidskriften (impact faktor 9.5). Studien baserades på data som samlats in i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Huvudresultatet var att en historik av psykiatrisk sjukdom ökar risken för självmord efter överviktskirurgi, vilket indikerar en roll för skräddarsydd psykiatrisk bedömning innan operationen samt kontroller efter operationen. Författare från vår grupp var Joonas Kauppila (förstaförfattare), Giola Santoni, Wenjing Tao, Eivind Ness-Jensen, och Jesper Lagergren (sisteförfattare).

Hilda och Alfred Erikssons Pris

Jesper Lagergren får Hilda och Alfred Erikssons pris 2020 tillsammans med Pernilla Lagergren. De tilldelas detta prestigefulla pris ”för viktiga bidrag till förståelse av matstrupscancer och dess sjukdomsbild, behandling, livskvalitet och överlevnad”.

Hilda och Alfred Erikssons pris delas ut årligen av Kungliga Vetenskapsakademien för framstående forskningsinsats "för lindring av sjukdomar både på människor och djur".

Qiaoli Wang and opponent Deirdre Cronin Fenton
Qiaoli Wang och opponent Deirdre Cronin Fenton

Disputation Qiaoli Wang

Varma gratulationer till Qiaoli Wang  för en väl genomförd disputationsakt fredagen den 6 mars 2020.

Läs mer om Qiaoli Wangs disputation 

Ny publikation i en högt rankad tidskrift

En landsomfattande svensk kohortstudie (baserad på SPREDH) som inkluderat 411 603 (5%) användare av diabetesmedicinen metformin och 4 116 030 kontroller, fann en minskad risk för esophageal skivepitelcancer hos metformin-användarna (justerat HR 0,68, 95% CI 0,54-0,85). Uppsatsen har idag accepterats för publicering i American Journal of Gastroenterology (impaktfaktor 10.2). Alla författare var från vår grupp: Qiaoli, Giola, Eivind (Ness-Jensen), Jesper och Shaohua. Uppsatsen kommer att inkluderas i Qiaolis avhandling.

Wenjing Tao and Opponent Henrik Toft Sørensen
Wenjing Tao och opponent Henrik Toft Sørensen

Disputation Wenjing Tao

Varma gratulationer till Wenjing Tao för en väl genomförd disputationsakt fredagen den 4 oktober 2019.

Läs mer om Wenjing Taos disputation

Ny studie accepterad för publikation i American Journal of Gastroenterology

Studien belyser hur variationer i serumnivåerna av olika könshormoner påverkar risken att utveckla matstrupscancer av typen adenocarcinom. Författare från vår grupp var Shaohua Xie, Eivind Ness-Jensen, Sirus Rabbani, Fredrik Mattsson och Jesper Lagergren.

Vi fick finansiering som forskningsnod i registerbaserad forskning från Vetenskapsrådet!

Vi får 13 miljoner SEK under nästa femårsperiod (från och med i år). Jesper Lagergren var huvudsökande, och medsökande var Pernilla Lagergren, Shaohua Xie, Giola Santoni, Sheraz Markar och Helen Rosenlund. Det här är helt fantastiska nyheter. Vi är den enda nod som får denna finansiering 3 gånger. Grattis till både våra grupper och vår delade nod!

Artikel accepterad för publicering i BMJ

Efter mycket arbete fick vi ett papper accepterat i BMJ! Förste författare var Emma Sverdén och siste författare Jesper Lagergren. Emma har gjort huvudarbetet och ska gratuleras till ett utmärkt papper. Det är en översyn om peptiskt sår sjukdom. Impact faktor av BMJ är 27.6.

Referens: Sverdén E, Agreus L, Dunn J, Lagergren J. Peptic ulcer – Clinical update. BMJ.

Ny artikel i Annals of Surgery

Vi har fått en artikel accepterad för publikation i den ledande kirurgitidningen Annals of Surgery. Den nationella svenska studien visar en prediktionsmodell för patienters långsiktiga överlevnadschanser efter kirurgiska behandling av matstrupscancer beroende på en sammanvägning av ett flertal prognostiska faktorer.

Dag Holmberg and opponent Jan Hatlebakk
Dag Holmberg och opponent Jan Hatlebakk

Disputation Dag Holmberg

Vi gratulerar Dag Holmberg för en väl genomförd disputationsakt onsdagen den 5 juni 2019.  

Lärare på en kurs på Hawaii

I februari var forskargruppsledarna Jesper Lagergren, från Övre gastrointestinal kirurgi, och Pernilla Lagergren, från Kirurgisk vårdvetenskap, inbjudna som lärare på kursen “Medical and Surgical Aspects of Esophageal and Foregut Disorders: Pathophysiology and Treatment” som hölls på Hawaii. De var båda inbjudna som huvudtalare. Jesper hade hela 5 undervisningstimmar under kursen. Det var första gången som kursen inkluderade ämnen som livskvalitet och patientrapporterade utfallsmått vilket Pernilla pratade om. Det var en intensiv kursvecka på heltid (8-10 timmar per dag) med obligatoriskt deltagande under hela kursen av alla lärare och kursdeltagare. Det blev mycket diskussioner och debatter tillsammans med 115 pålästa deltagare med stor kunskap om matstrupens sjukdomar.

Opponent Professor Ernst Kuipers och Eva Doorakkers

Disputation: Eva Doorakkers

Varma gratulationer till Eva Doorakkers för en väl genomförd disputationsakt fredagen den 25 januari 2019.

Vi har fått en artikel accepterad i Annals of Surgery, högst rankad av alla kirurgiska tidskrifter

Det var en systematisk granskning och meta-analys baserad på 55 studier och 14,582 patienter, som visade 18 % lägre 5-årig dödlighet efter minimalinvasiv kirurgi för matstrupscancer jämfört med öppen kirurgi (HR=0.82, 95% CI 0.76-0.88). Resultatet visar att minimalinvasiv kirurgi kan rekommenderas som ett kirurgiskt standardförfarande vid matstrupscancer. Författare av artikeln: Eivind Gottlieb-Vedi, Joonas Kauppila, George Malietzis, Magnus Nilsson, Sheraz Markar and Jesper Lagergren.

Long-term Survival in Esophageal Cancer After Minimally Invasive Compared to Open Esophagectomy: A Systematic Review and Meta-analysis.
Gottlieb-Vedi E, Kauppila JH, Malietzis G, Nilsson M, Markar SR, Lagergren J
Ann Surg 2019 12;270(6):1005-1017

Lilian Pagrot
2023-04-03