Utbildningsnämnden vid MedH

Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av institutionens utbildningsansvar på grund-och avancerad nivå.

Utbildningsnämnden (UN) hanterar direktiv och riktlinjer som är specifika för utbildningen vid Institutionen för medicin I Huddinge. UN fastställer och reviderar kursplanen för de kurser där institutionen har programansvar, samt handlägger och ansvarar för utbildningsärenden vid institutionen.

Institutionen ansvarar för kursernas genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanens mål. Ansvaret gäller såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning.

Institutionen har programansvar för den kompletterande utbildningen för läkare från länder utanför EU (KUL). Utbildningen inordnas under programnämnden för läkarprogrammet, och har därför ingen särskild programnämnd vid MedH.

Utbildningsnämndens organisation

Utbildningsnämnden leds av en ordförande som utses av institutionens prefekt. Även övriga ledamöter utses av prefekten och ska bestå av fyra kategorier med rösträtt. 

Utbildningsnämndens kategorier med rösträtt

• En–fyra lärarrepresentanter från den egna institutionen

• En–två lärarrepresentanter från annan KI-institution

• Två studentrepresentanter med personlig suppleant (utses av berörd studentkår)

Antal studentrepresentanter beror på antal lärarrepresentanter, om det är fler än sex lärarrepresentanter ska UN ha tre studentrepresentanter.

Prefekt vid klinisk institution kan i samråd med berörd FoUU-kommitté, fatta beslut om att SLL-representant/er med rösträtt ska ingå i utbildningsnämnden. Antalet KI-anställda disputerade lärare måste dock vara i majoritet, enligt högskolelagens krav.
Ordförande kan adjungera ytterligare personer med närvaro- och yttranderätt till UN.

Utbildningsnämndens beslutanderätt

UN får diskutera alla frågor av betydelse men har beslutanderätt endast i tre frågor (prefekten beslutar ytterst övriga ärenden).

Frågor där UN har beslutanderätt

1) Beslutanderätt i att föreslå kursplaner till programkurser. I realiteten är det programnämnderna som bestämmer här men synpunkter kan inkomma från UN

2) Beslutanderätt i att fastställa kursplaner för fristående kurser

3) Beslutanderätt i institutionsspecifika riktlinjer, regler och anvisningar som inte regleras i centralt vid KI fastställda riktlinjer

Planerade sammanträden, höstterminen 2021

Måndag 20 september – kl.15.00-16.30

Måndag 15 november – kl.15.00-16.30

Medlemmar i Utbildningsnämnden vid MedH

Ordförande

Ordinarie lärarrepresentanter

Anna Freyschuss

Lärarrepresentant
Administrativa kansliet

Ewa Ehrenborg

Lärarrepresentant
P Eriksson

Johan Hoffstedt

Lärarrepresentant
Rydén

Stefan Deneberg

Lärarrepresentant
Lehman

Adjungerade

Linda Appelberg

Adjungerad
Administrativa kansliet

Yvonne Edlund

Adjungerad
Administrativa kansliet

Petter Höglund

Adjungerad
Höglund

Bo Freyschuss

Adjungerad
Administrativa kansliet

Ulrika Markne

Adjungerad
Administrativa kansliet

Karin Sendek

Adjungerad
Administrativa kansliet

Joel Wiggh

Adjungerad
Hellström Lindberg

Studentrepresentant

Vakant