Utbildningsnämnden vid MedH

Grundutbildningen vid institutionen samordnas i utbildningsnämnden (UN) som är en tämligen ny organisation. Rektor fattade i juni 2015 beslut om att alla institutioner skall ha en UN. Många institutioner har idag programansvar vilket var den främsta drivkraften för en UN.

Vår institution har programansvar för den kompletterande utbildningen för läkare från länder utanför EU (KUL) men ingen särskild programnämnd för denna utan den inordnas under programnämnden för läkarprogrammet. I övrigt har vi uteslutande kursansvar. Kursansvarig institution ansvarar för kursens genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanens mål. Ansvaret gäller såväl programkurser som fristående kurser och uppdragsutbildning.

UN leds av en ordförande som utses av institutionens prefekt. Även övriga ledamöter utses av prefekten och skall bestå av följande kategorier med rösträtt:

• En–fyra lärarrepresentanter från den egna institutionen

• En-två lärarrepresentanter från annan KI-institution

• 2-3 studentrepresentanter med personlig suppleant (utses av berörd studentkår).

Antal studentrepresentanter beror på antal lärarrepresentanter, om det är fler än 6 lärarrepresentanter ska nämnden ha 3 studentrepresentanter.

Prefekt vid klinisk institution kan i samråd med berörd FoUU-kommittén fatta beslut om att SLL-representant/er med rösträtt ska ingå i utbildningsnämnden. Antalet KI-anställda disputerade lärare måste dock vara i majoritet, se högskolelagens krav och ordförande kan adjungera ytterligare personer med närvaro- och yttranderätt till Utbildningsnämnden.

UN får diskutera alla frågor av betydelse men har beslutanderätt endast i följande frågor (prefekten beslutar ytterst övriga ärenden):

1) Föreslå kursplaner till programkurser. I realiteten är det programnämnderna som bestämmer här men synpunkter kan komma från UN.

2) Fastställa kursplaner för fristående kurser.

3) Institutionsspecifika riktlinjer, regler och anvisningar som inte regleras i centralt fastställda riktlinjer.

Medlemmar i UN vid institutionen för medicin, Huddinge 

Anna Freyschuss

Lärarrepresentant
Administrativa kansliet

Robert Schvarcz

Lärarrepresentant
Utbildningsadministration

Ewa Ehrenborg

Lärarrepresentant
P Eriksson

Johan Hoffstedt

Lärarrepresentant
Rydén

Stefan Deneberg

Lärarrepresentant
Lehman

Asta Jonasdottir

Lärarrepresentant

Magnus Holmer

Lärarrepresentant

David Björklund

Studentrepresentant

Yvonne Edlund

Adjungerad
Administrativa kansliet

Ulrika Markne

Adjungerad
Administrativa kansliet

Karin Sendek

Adjungerad
Administrativa kansliet