Skip to main content

Social Responsiveness Scale, Second Edition (SRS-2)

Vetenskapligt utprövade, standardiserade diagnostiska instrument som intervjuer, observationsmetoder och frågeformulär är betydelsefulla verktyg i klinisk praktik och forskning. Med hjälp av sådana kan man på ett systematiskt och standardiserat sätt samla in information till stöd för att fastställa diagnostisk kategori och beskriva beteende på ett kvantitativt och objektivt sätt.

Väl utprövade diagnostiska instrument kan öka patientsäkerheten genom att de diagnostiska bedömningarna blir mer objektiva och träffsäkra och användningen av sådana instrument rekommenderas därför i många riktlinjer och av verksamheter, myndigheter och professionella sammanslutningar. Diagnostiska instrument behöver utvärderas i det land och sammanhang där de ska användas eftersom det har visat sig att resultat kan skilja sig mycket åt mellan olika länder och sammanhang. Utprövning och anpassning av diagnostiska instrument till svenska förhållanden är en viktig verksamhet vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Social Responsiveness Scale, Second Edition (SRS-2) är internationellt sett den kanske mest använda standardiserade och normerade skattningsskalan för misstänkt autismspektrum-tillstånd. Den finns i flera versioner för olika åldrar och kan användas från 2 ½ års ålder till vuxna. Den är designad för att fyllas i av vårdnadshavare eller andra nära och skolpersonal och för vuxna finns också en självskattningsversion. SRS-2 används i både klinisk praktik och forskning för att samla in relevant information för diagnostiska ställningstaganden men också för att beskriva den autistiska beteendefenotypen på ett dimensionellt sätt. SRS-2 är utgiven i USA och översatt till ett tiotal språk, däribland svenska, men är framför allt utvärderad i USA men också i exempelvis Tyskland. Det är framför allt den så kallade standardversionen för individer 4-18 år gamla som studerats medan det endast finns få studier publicerade av förskole- (30-54 månader) och vuxenversionerna. Inga svenska studier finns av någon av versionerna.

SRS-2-projektet ingår i en större satsning vid KIND med syfte att anpassa och utvärdera olika diagnostiska instrument till svenska förhållanden men också för att utveckla nya instrument. SRS-2 kommer att standardiseras och normeras i samarbete med olika kliniska verksamheter runt om i landet och Hogrefe Psykologiförlaget under 2017-2018. Datainsamlingen pågår just nu och följande verksamheter medverkar:

Barn- och Ungdomspsykiatri, BUP Skärholmen, Stockholms läns landsting
Mottagning för adhd I, S:t Eriksplan, Stockholms läns landsting
KNUT-teamen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge
NU-teamet, Sachsska barnsjukhuset, Stockholms läns landsting
PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri, Stockholm
CEREB, Stockholm
JeWe Neuropsykologi – Psykologi
Barn- och Ungdomspsykiatri, Östersund
Barn- och Ungdomshabiliteringen, Östersund
Psykiatri Skåne (Barn- och Ungdomspsykiatri och Vuxenpsykiatrin)
Riksförbundet Attention
Organiserade Aspergare
Barn- och ungdomspsykiatri Blekinge
Habiliteringen Blekinge
Vuxenpsykiatrin i Region Halland
Kunskapsskolan i Helsingborg
Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Skåne

Är din verksamhet intresserad av att delta i SRS-2-projektet? Skicka då ett mail till Eric Zander för att få mer information.

Anknuten

Eric Zander

Enhet: Avdelningen för Neuropsykiatri
Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: eric.zander@ki.se