EASE - Autism och tidig utveckling

Early Autism Sweden (EASE) är ett samarbete mellan KIND och Uppsala Barn och Babylab (Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet) kring olika projekt som har gemensamt att de försöker att kartlägga den tidiga utvecklingen hos barn med autism.

Huvudprojektet, Projekt Småsyskon, syftar till att identifiera pålitliga och kliniskt användbara biologiska, kognitiva och beteendebaserade markörer för tidig upptäckt av autismspektrumtillstånd hos barn under tre år. De flesta småsyskon till barn med autismspektrumtillstånd utvecklas normalt. Samtidigt visar forskning att en del av småsyskonen själva senare får en diagnos inom autismspektrumet.

I Projekt Småsyskon följer vi småsyskon till barn med autismspektrumtillstånd från 5 månaders ålder fram till att de fyller tre år. Vi undersöker småsyskonen vid upprepade tillfällen under spädbarnstiden och med många olika metoder. Undersökningarna består i att barnet får leka eller utföra lekfulla aktiviteter och att föräldrarna får svara på frågor. Barnets beteende dokumenteras på ett barnvänligt sätt bland annat genom inspelning av ljud, bild, blickbeteende och några olika mått på hjärnaktivitet. Vi kartlägger också barnets språk, förmåga att lösa problem och hur barnet samspelar och kommunicerar.

Genom att använda modern teknik för ögonrörelsemätning, kan vi studera vad barnet uppmärksammar (och inte uppmärksammar) när det tittar på andra människor. Andra mätningar omfattar spädbarnets stress (hudkonduktans) vid sociala interaktioner samt longitudinell strukturell MR och MR spektroskopi.

När barnet blir tre år, genomgår det en utförlig klinisk utredning. När man vet vilka barn som fick diagnos inom autismspektrum, kan man studera vad som kännetecknade deras tidiga utveckling, och på så sätt identifiera nya objektiva tidiga (bio-)markörer.

I samband med studien kommer även den svenska ADOS-Toddler skalan som anses vara den internationella gold standard för tidig upptäckt av autism att utvärderas och standardiseras.

EASE finansieras av:

  • Riksbankens jubileumsfond
  • Vetenskapsrådet
  • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap - FAS
  • Forskningsrådet Formas
  • VINNOVA
  • Jerringfonden
  • Sällskapet barnavård
  • Innovative Medicines Initiative (IMI): EU-AIMS
  • European Cooperation in Science and Technology (COST): Enhancing the Scientific Study of Early Autism (ESSEA)

Följ oss på Facebook

Information till föräldrar

Skulle du och ditt barn vilja delta i studien Projekt Småsyskon? Information och anmälan finns på projektets hemsida.

Projekt Småsyskon

Fler forskningsprojekt kring barn och autismspektrumtillstånd finns inom ramen för Early Autism Sweden. Läs mer på länken:

Early Autism Sweden

Kontakt:

Terje Falck-Ytter

Senior forskare